top of page
  • Appel in Peer

Verslag GR 18.12.2019 - Rammelende reglementen & beslissingen56 punten werden er geagendeerd; bijna evenveel agendapunten als op de 9 andere gemeenteraden van 2019 samen. De oppositie-partijen moesten aardig aan de bak om alle punten voorbereid te krijgen. Onafhankelijk raadslid Smeets besloot zelfs de vergadering te verlaten en deelde mee in klacht te zullen indienen tegen deze manier van werken. Appel is wél rond geraakt met alle dossiers. Op één week tijd hebben we 55 dossiers doorgenomen - inclusief het meerjarenplan waarvoor we twee weken tijd hadden. 60 uren lang hebben we voor en na werktijd gespendeerd om alles door te nemen. Voor degenen die het zich afvragen - ja, ofwel speelt ons bestuur een kat & muis spelletje met de raadsleden, ofwel heeft ons bestuur een probleem met projectmanagement (zoals jullie kunnen lezen in de bespreking van het meerjarenplan hadden we extra budget voorgesteld om mensen op te leiden tot gedreven projectmanagers - wat voor alle diensten van de stad en dus ook voor de inwoners een ongelooflijke meerwaarde zou zijn; maar jammer genoeg werd ons voorstel niet weerhouden).


Wat onthouden we vooral van deze gemeenteraad:

(1) Reglementen die ter goedkeuring voorlagen werden niet goed uitgewerkt - Reglement participatie-fora: niet duidelijk of raadsleden aanwezig mogen zijn; geen tijd voor fora-leden om opmerkingen te maken op het verslag (Raadslid Kathleen Soors). Appel stelde 2 amendementen voor om deze problemen op te lossen; deze werden unaniem goedgekeurd.

- Huishoudelijk reglement en aansluiting vrijetijdsloket: geen duidelijke definities opgenomen in het reglement (raadslid Ria Plasschaert). Verdere verduidelijking werd gegeven op de gemeenteraad. - Ontbinding EVA Brueghelhoeve vzw: de vzw wordt verbonden en in de plaats zal er 4 keer per jaar een gebruikersvergadering georganiseerd worden waar stad, schepencollege, concessiehouder M&M en de betrokken verenigingen aanwezig mogen zijn. In tegenstelling tot wat het geval was bij de vzw, hebben de gemeenteraadsfracties geen plaats meer binnen de vergadering. Er werd ook geen procedure uitgewerkt over hoe de raadsleden kunnen toezien op de werking rond Brueghelhoeve. Op vraag van Appel (raadslid Kathleen Soors) heeft het CBS zich dan geëngageerd om op de commissievergaderingen verslag uit te brengen over wat er besproken werd en om de verslagen van de gebruikersvergadering te delen. - Reglement aangaande de belasting op overnachtingen in toeristische logies: Het reglement belast logies even zwaar als kampeerplaatsen; dit lijkt ons niet logisch. Verder is het niet duidelijk of dit reglement ook geldt voor tijdelijke kampeerplaatsen - zoals bv. voor de Blues? Ook is het niet duidelijk of de overnachtigen op Brueghelhoeve, of de overnachtingen voor jongerenkampen op bv. Heideven, Panhof en Brueghelhoeve ook belasting gaan moeten betalen? Appel stelde voor om het reglement

(2) Burgemeester en schepenen hebben last van geheugenverlies

- Definitieve vaststelling RUP zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten fase 2: Volgens bevoegde schepen Sigrid Cornelissen was er niets belangrijks te melden; dossier is gelijk aan wat besproken werd tijdens de voorlopige vaststelling. Appel (raadslid Kathleen Soors), stelde dat er toch een aantal zéér belangrijke voorwaarden opgelegd werden door de GECORO en de adviesverlenende instanties - adviezen die het CBS op 15.11.2019 gevolgd heeft: 1° Heideven: De uitbreiding is strikt beperkt tot extra verblijfplaatsen voor mindervaliden; de illegale constructies en containers op het terrein dienen verwijderd te worden. Appel eist dat deze voorwaarden nagekomen worden en opgevolgd worden door het CBS.


2° Pony Express: GECORO en de overige adviesverlenende instanties stellen uitdrukkelijk dat er op deze locatie geen horecafunctie voorzien mag worden en dat de cafetaria er enkel mag zijn in functie van de activiteiten op het terrein - m.n. het recreatief paardrijden in far-west stijl. Concerten, dansavonden, zelfs horeca- toegankelijk voor iedereen .... als we het dossier doornemen lijkt het niet toegestaan te zijn ... . Maar een echt duidelijke definitie ontbreekt.


In tussentijd heeft Pony Express wel een uitgebreide concerten kalender op internet staan. En heeft de uitbater hier ook een vergunning voor gevraagd aan het CBS. Het CBS heeft die geweigerd op 15.11.2019.


Appel (raadslid Kathleen Soors) vraagt aan het CBS wat hun actieplan is en of ze deze beslissing gaan handhaven?

Zowel bevoegde schepen Sigrid Cornelissen als de burgemeester zeggen zich niet te herinneren dat die activiteiten door hun niet vergund werden. Het staat nochtans zwart op wit in hun eigen besluit (zie bijlage). Een duidelijk antwoord kwam er niet, maar het ziet er naar uit dat het CBS z'n eigen besluit - verbod van concerten - niet gaat naleven en dus concerten gaat toelaten. Schepen Sigrid Cornelissen stelde nog dat dit in het verleden ook al gebeurde en dat er nog nooit iemand klacht heeft ingediend. Nogal logisch natuurlijk; er woont niemand in de buurt die klacht kan indienen - we hebben nog nooit een kikker of vleermuis naar 't stadhuis zien trekken om klacht in te dienen .... maar als je 't besluit van het CBS leest dan hebben ze op 15.11.2019 negatief geadviseerd juist om de lokale fauna te beschermen.


In bijlage vinden jullie een uitgebreid verslag van onze tussenkomsten; onze uitgebreide analyse van het meerjarenplan vinden jullie hier.

116 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page