top of page
  • Appel in Peer

Verslag GR 17.06.2020: Stad laat de Perenaar veel te veel belasting betalen

Bijgewerkt op: 25 feb. 2021

Het verslag is een samenvatting van de punten die op de agenda besproken werden, met een uitgebreide toelichting van de tussenkomsten van onze fractie. De notulen van de stad (link: https://suite-peer.onlinesmartcities.be/suite-consult/agenda/19.1029.0965.5085/view) en het audioverslag (link: https://www.peer.be/audioverslagen-gemeenteraad-2020) van de vergadering zijn terug te vinden op de site van de stad Peer: www.peer.be.


Wat onthouden we van deze gemeenteraad?

  • We betalen te veel belasting in Peer

  • Er werden maar 9 klachten ingediend in 2019: of Peer is goed bezig of we weten niet dat er een klachtenreglement bestaat. Tijd voor een betere aanpak (maar ze willen er niet echt van weten)

  • Kinderopvang Pinochio vzw blijft de verliezen opstapelen en toch blijft het CBS een externe doorlichting weigeren

  • Er is nog veel werk op vlak van waterbeheer - Peer kan meer en beter


2020_GR_00085 - Notulen van de Gemeenteraad van 13 mei 2020. – Keuring

- Keuring: unaniem

2020_GR_00038 - Rapport klachtenbehandeling 2019. - Kennisneming

- Appel: In het rapport werd ook een algemene evaluatie opgenomen van de klachtenprocedure en worden er 2 werkpunten opgenomen: (1) meer zichtbaarheid geven aan de mogelijkheid om klachten in te dienen via de website en (2) aandacht besteden aan de interne doorstroming van klachten. We zouden die acties graag verder zien gaan. 9 klachten is weing; je kan dan stellen dat de stad heel goed werkt – maar als je social media er op naslaat en de problemen waar mensen mee tot bij ons komen, lijkt dat niet helemaal in verhouding. Een andere reden kan zijn dat mensen niet weten dat ze klacht kunnen indienen en hoe. Als actiepunt wordt hier dan voorgesteld om dit via de website van de stad duidelijk te maken. Maar waarom alleen via de website? Wat met het herhaaldelijk inzetten van social media? Het herhaaldelijk opnemen in de Poort? Bij elke vergadering, toelichting gegeven door de stad of elk telefonisch contact meegeven aan mensen dat ze ingeval van vragen, klachten, suggesties dat bekend kunnen maken.

En de beste manier om dat te doen is o.i. via de implementatie en het uitrollen van een volwaardig ‘ticket support systeem’ – dat niet beperkt is tot klachten, maar waar men ook vragen kan stellen; meldingen kan doen; suggesties / voorstellen kan indienen. Dit voorstel lanceerden we in ons verkiezingsprogramma en herhaalden we tijdens de bespreking van het meerjarenplan 2020-2015. Zo een systeem laat (1) burgers toe om de status van hun klacht op elk moment op te volgen – bij wie zit mijn klacht; zijn er bijkomende vragen; tegen wanneer kan ik een antwoord verachten; (2) neemt problemen over interne doorstroming van klachten weg omdat de burger ze rechtstreeks op één plaats registreert en een coördinator ze van daaruit direct juist kan categoriseren als klacht, als vraag, als melding, enz. en ze aan de juiste persoon kan doorverwijzen; (3) laat een meeting van klantentevredenheid toe waar je werkpunten uit kan afleiden; (4) zorgt voor geautomatiseerde rapportering die dan rechtstreeks gebruikt kan worden voor het jaarlijkse rapport klachtenbehandeling. Naast de implementatie van zo’n systeem is het natuurlijk ook belangrijk dat er de nodige aandacht gaat naar het uitrollen van zo’n systeeem naar de diensten en de inwoners, via de opmaak van een communicatie en trainingsplan.

2020_GR_00072 - Rapport organisatiebeheersing 2019. – Kennisneming

2020_GR_00075 - Jaarrekening 2019 van het AGB. - Keuring

Verdaging agendapunt naar volgende GR.

2020_GR_00079 - Jaarverslag en jaarrekening werkjaar 2019 EVA Breugelhoeve vzw. – Keuring

- Appel: Onze fractie kan het jaarverslag niet goedkeuren. Voor degenen die ons volledig standpunt over het dossier Brueghelhoeve nog een keer willen doornemen verwijs ik graag naar onze website www.appelinpeer.be (link: https://www.appelinpeer.be/post/breugelhoeve-cd-v-geeft-na-jaren-ontkennen-toe-dat-er-meer-dan-170-000-euro-per-jaar-verlies-is). In ’t kort komt het er op neer dat we vooral problemen hebben met het sterk verlieslatend karakter van heel dit verhaal waardoor er jarenlang honderdduizenden euros belastinggeld besteed werden voor een verhaal dat begon met de overname van een manège, waarrond dan allerlei andere activiteiten – opnieuw gefinancieerd met belastinggeld – ontwikkeld werden. Een verhaal dat in een neerwaartse spiraal blijft zitten en waarvan we ons opnieuw hardop durven afvragen of de concessie hier zoden aan de dijk gaat brengen. We waren er in april 2019 al niet van overtuigd en zijn dat nu dat we in het dossier lezen dat ook een heel aantal pensionhouders het voor bekeken hebben gehouden, nog minder. Er wordt gesteld dat deze vertrokken zijn door de onzekerheid over de concessie? De vraag is of men dat had kunnen voorkomen? Of zijn ze vertrokkken omdat ze nu wél marktconforme prijzen moeten betalen?

Keuring: goedgekeurd - Appel: Tegen - Peter Smeets: Tegen

2020_GR_00074 - Jaarrekening 2019 van de Stad. – Keuring

- Appel: We stellen al een aantal jaren vast dat de uiteindelijke resultaten voor de stad Peer in de jaarreking altijd positiever uitvallen dan volgens het budget. Bij de opmaak van de budgetten wordt er al rekening gehouden met het aanleggen van een gezonde financiële buffer om onvoorziene uitgaven - zoals nu Corona - op te vangen, maar doordat de resultaten altijd zeer goed meevallen onder meer doordat niet alle investeringen die gepland stonden in de vorige beleidsperiode, uitgevoerd werden, wordt die buffer nu wel een stuk groter. Kijken we naar het resultaat van stad & OCMW samen (dus nog zonder AGB), dan is er 1,8 miljoen euro extra over, bovenop de marge die van 700.000 euro die al voorzien was. Dus in totaal is er 2,5 miljoen euro over. Deze positieve eindtoestand, heeft een positief effect op het meerjarenplan 2020-2025. Want daar werd enkel rekening gehouden met de gebudgetteerde cijfers van 2019 en niet deze finale cijfers. In mensentaal vorige legislatuur – en we vrezen ook deze legislatuur (zoals opgenomen op onze site www.appelinpeer.be bij de analyse van het meerjarenplan) – werden er zéér ambitieuse plannen opgemaakt. En voor alles dat gepland wordt, moet er ook geld zijn en dus o.m. belastinggeld opgehaald worden. Als al dat geld dan niet nodig blijkt te zijn, werd er eigenlijk te veel opgehaald – zijnde voor vorige legislatuur 2,5 miljoen euro te veel. Als we weten dat we voor een belastingverlaging van 8% naar 7,5% ongeveer 350.000 euro nodig hebben, en deze cijfers zien, dan blijven we er van overtuigd dat er geen enkele reden om tegen een belastingverlaging te zijn en kan er gerust minder geld opgehaald worden. De CD&V meerderheid stelt meermaals bij woorden van schepen Raf Nelis en Burgemeester Steven Mathei, dat we deze buffer van 2,5 miljoen euro kunnen en moeten gebruiken voor de gevolgen van de corona-crisis met een mogelijks negatieve impact op de belastinginkomsten en het Peerse releanceplan te betalen en dat we ons ook moeten hoeden voor een heropflakkering van Corona. Er wordt geschat dat voor de huidige crisis +/- 1 miljoen euro nodig zal zijn en dat er ook nog reserves nodig zijn voor een eventuele heropflakkering van Corona. Raadslid Soors merkt op dat er niet noodzakelijk een grote impact zal zijn op de belastinginkomsten, omdat de meeste bedienden – mensen met hogere inkomens – zijn blijven doorwerken. Verder kunnen we er hopelijk van uit gaan dat België lessen geleerd heeft uit de eerste crisis en we niet meer een tweede keer in volledige lockdown zullen terechtkomen. Tenslotte, de uitzonderlijke corona-crisis doet niets af aan de eerder aangehaalde argumenten dat de stad Peer al jarenlang – en dat blijk nu weer uit de rekening van 2019, maar dat was ook de voorgaande 12 jaar het geval – te veel belastinggeld ophaalt. 2,5 miljoen overschot, waarvan men denkt 1 miljoen nodig te hebben voor de Corona-crisis. Dan blijft er nog 1,5 miljoen over. Bovendien werd er ook voor deze legislatuur een overschot gebudgetteerd van 2 miljoen euro en werden er zoveel investeringen gepland die ze waarschijnlijk niet eens kunnen uitvoeren. Dus de overschotten van de stad gaan zo de komende 5 jaar oplopen tot 4 à 5 miljoen euro. Appel blijft dus ijveren voor een belastingbeleid dat afgestemd is op de échte noden van de stad. Als we uitgaan van een overschot van 2 miljoen euro - dan blijft er nog minstens 2 miljoen over om terug te geven via een belastingverlaging. En blijft een belastingverlaging van 0,5 % perfect haalbaar - ondanks de corona-crisis. Appel heeft het CBS dan ook opnieuw verzocht om hier bij de opmaak van de volgende budgetwijziging rekening mee te houden.


Gaat een bestuur dat al jaren te veel belasting ophaalt dit effectief toegeven en jullie eindelijk geven waar jullie recht op hebben? We vrezen dat jullie daarvoor CD&V volgende keer naar de oppositiebanken moeten verwijzen.

- Keuring: goedgekeurd - Appel: Onthouding - Peter Smeets: Onthouding

2020_GR_00069 - Nolimpark: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de Algemene vergadering van 18 juni 2020. – Keuring

- Nico Lenaerts

2020_GR_00061 - Limburg.net: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de Algemene vergadering van 24 juni 2020. – Keuring

- Bram Geerits

2020_GR_00076 - VitaS: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de Algemene vergadering van 24 juni 2020. – Keuring

- Sigrid Cornelissen

2020_GR_00062 - Cipal: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de Algemene vergadering van 25 juni 2020. - Keuring

- Koen Winters

2020_GR_00063 - Vzw Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling (Lisro): aanduiding afvaardiging in de Raad van Bestuur. – Keuring

- Dirk Colaers

2020_GR_00067 - Wijzigen van een gemeenteweg (buurtweg nr. 1) ter hoogte van Burkel 68 (VVO2020/0021). - Keuring

- Keuring: unaniem

2020_GR_00082 - Opheffing buurtweg 154 (VVO2020/0072). - Keuring

- Keuring: unaniem

2020_GR_00083 - Wijziging rooilijn, Binnenhofweg (VVO2020/0060). – Keuring

- Keuring: unaniem

2020_GR_00081 - Verkaveling Spijbelveld (Agnetendal Extramuros). Keuring van het wegtracé en toekenning van de straatnaam (VVO2020/0048). - Keuring

- Keuring: unaniem

2020_GR_00084 - Grondverwerving Overes. Grondafstand, Meeuwerbaan 135A (VVO2020/0058). – Keuring

- Keuring: unaniem

2020_GR_00078 - EFRO subsidie mobipunt Wijchmaal, goedkeuring cofinanciering. – Keuring

- Appel: Bij het doornemen van het projectvoorstel lezen we op pagina 12 dat er een totaal budget van 1.660.000 miljoen incl. BTW voorzien wordt voor de inrichting van de 4 mobi-punten in Peer – Pelt – Hasselt – Houthalen. Dat zou betekenen dat elk mobipunt max. 415.000 euro incl. BTW kan kosten – wel wordt de mogelijkheid voorzien dat er onderling verschuivingen kunnen gedaan worden in het totale budget. Binnen dat budget is het de bedoeling om in het mobi-punt een aantal zaken te voorzien – deze staan opgelijst op pagina 10. In Peer zou het mobipunt 495.837 euro gaan kosten wat sowieso boven het projectbudget ligt; maar daarnaast lijken ook niet alle voorzieningen in deze kost te zitten – wat met camera’s, wifi, een autodeelsysteem? Betekent dit (1) dat één van de andere mobipunten minder budget zal hebben? (2) en wat gaat er gebeuren met de meerkosten verboden aan camera’s, wifi, etc.? Komen deze dan volledig ten laste van de stad Peer?

- Keuring: unaniem

2020_GR_00073 - Aanvraag van Kinderdagverblijf Pinnochio voor bijkomende subsidie van 50.000 euro. – Keuring

- Appel: De stad Peer voorziet jaarlijks een subsidie van 50.000 euro. Nu wordt er 50.000 euro extra gevraagd oftewel 100.000 euro in totaal. Op de commissie hebben we gevraagd of er ondertussen een begeleidingsopdracht werd uitgevoerd waarbij de werking van de vzw bekeken wordt om te kijken of er optimalisatie mogelijk is met als doel o.m. terugdringen van de kosten. Want op deze manier verder werken, zal betekenen dat er ook volgend jaar, en het jaar daarna, en het jaar daarna een structureel tekort van meer dan 100.000 euro zal zijn. Die externe analyse waar wij nochtans al meer dan één keer om verzocht hebben, is er nog altijd niet geweest. Had er die wel geweest, dan had dit misschien voorkomen kunnen worden. Zolang wij als gemeenteraad geen onafhankelijke analyse voorgelegd krijgen over het feit of de werking geoptimaliseerd kan worden of niet, zijn wij van mening dat wij niet over de nodige inzichten beschikken om een onderbouwde beslissing te nemen. We zullen ons dan ook onthouden bij de stemming. Keuring: goedgekeurd - Appel: Onthouding - Peter Smeets: Onthouding

2020_GR_00086 - Bekrachtiging van het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 5 juni 2020 betreffende bijzondere aanpassing van huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang. – Keuring

- Keuring: unaniem

2020_GR_00066 - Subsidiereglement gescheiden afvoersysteem en hergebruik hemelwater voor scholen. – Keuring

- Appel: In januari 2020 keurden we een belastingreglement i.v.m. de privé-waterafvoer goed. Op basis van de bijkomende toelichting die we ontvangen hebben van schepen Raf Nelis, blijkt dat het belastingreglement van toepassing is op particulieren, bedrijven, scholen, etc. Nu ligt er een subsidiereglement voor waarbij enkel en alleen aan scholen een subsidie toegekend kan worden wanneer zij overgaan tot aanleg van een gescheiden afvoersysteem en/of hergebruik hemelwater. We weten allemaal dat er op vlak van waterbeheer in België nog heel wat werk aan de winkel is. De laatste jaren hebben we warme zomers gekend, en lange periodes met weinig of minder neerslag met een negatieve impact op de waterstand. Vanuit dat oogpunt zouden we dan ook willen vragen dat de stad Peer een meer doorgedreven waterbeleid voert. Zoals aangehaald bij de bespreken van het meerjarenplan waren en blijven we van mening dat verandering in gedrag sneller gerealiseerd wordt door niet alleen sanctionerend maar ook – weloverwogen – belonend op te treden. Water is een noodzaak & subsidies om goed gedrag in dit domein aan moedigen zijn eigenlijk geen optie maar een must. We willen vanuit onze fractie voorstellen om het subsidie-reglement uit te breiden en een subsidie te gaan toekennen aan iedereen die deze investering maakt. Om dit te realiseren vragen we om (1) de stemming te verdagen; (2) indien niet akkoord ter stemming voor te leggen dat de gemeenteraad aan het CBS de opdracht geeft het subsidiereglement te herbekijken en bijkomen een regeling uitwerkt voor anderen dan scholen. Het CBS wenst niet in te gaan op het voorstel van Appel. Schepen Raf Nelis stelt dat de aanleg van een gescheiden afvoersysteem sowieso verplicht is en dat degenen die dat niet spontaan doen voortaan belasting zullen betalen en dat een subsidie hier niet op z'n plaats is. Raadslid Soors merkt op dat het voorstel voor subsidie verder gaat en ook geldt voor hergebruik van hemelwater en dat er bovendien heel wat gemeenten zijn die wel in subsidie voorzien (zie website Fluvius).

Keuring: goedgekeurd - Appel: onthouding

2020_GR_00060 - Afkoppeling Waubergerdijk. Lastvoorwaarden en wijze van gunning. – Keuring

Keuring: unaniem

2020_GR_00071 - Overeenkomst tussen de Stad Peer en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. – Keuring

Keuring: unaniem

2020_GR_00077 - Procedure marktbevraging voor het aangaan van kredieten ter financiering van het bestuur. - Keuring

Keuring: unaniem

2020_GR_00070 - Verpachting jachtrecht - voorwaarden openbare aanbesteding en ontwerpovereenkomst. – Keuring

Keuring: unaniem

2020_GR_00080 - Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Kempen en Maasland - PDPO III - goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2019. - Keuring

Keuring: unaniem

2020_GR_00087 - Toegevoegd agendapunt door onafhankelijk raadslid Peter Smeets: Aanpassen verkeerssituatie in het centrum van Peer om de economische gevolgen van de de gezondheidsrisico's verbonden aan het coronavirus te milderen. - Keuring

Voorstel tot intrekking agendapunt: unaniem Schepen Cornelissen stelt dat alle horeca-zake in Peer al gecontacteerd werden en dat er voor ieder van hen maatregelen op maat zullen uitgewerkt worden.


Raadslid Wesley Kolen vraagt om opnieuw een fractie-overleg te organiseren om de verdere uitvoering van het Peerse releaseplan te bespreken. Hoewel schepen Cornelissen en burgemeester Mathei hier initieel niet echt voorstander van zijn en stellen dat zij als CBS bevoegd zijn om het releaseplan uit te voeren, vragen uiteindelijk alle fractie uit de oppositie samen om dit overleg verder te zetten. Waarna er akkoord gegaan wordt om een opvolgingsvergadering te organiseren.

2020_GR_00088 - Toegevoegd agendapunt door onafhankelijk raadslid Peter Smeets: Huren en tijdelijk ter beschikking stellen van leegstaande handelspanden in het centrum van Peer aan Peerse ondernemers. - Keuring

Voorstel tot intrekking agendapunt: unaniem Schepen Cornelissen stelt dat men dit in Peer al tracht te realiseren met het reglement voor de pop-ups.

2020_GR_00089 - Toegevoegd agendapunt door fractie Appel: Toelage aan 'Ondernemers voor een warm België'. – Keuring Voorstel tot intrekking agendapunt: unaniem De verschillende fracties gaan akkoord om een eventuele gift over te laten aan de individuele raadsleden.

2020_GR_00090 - Toegevoegd agendapunt door fractie Appel: Water opvangen van bouwwerven/bedrijven en ter beschikking stellen aan landbouwers. – Keuring

Mei 2020 gaat de geschiedenis is als de droogste sinds 1833. Door de aanhoudende droogte dreigen heel wat land -en tuinbouwers in de problemen te geraken met hun oogst.

Ook de voorbije jaren was het bijzonder droog waardoor het moeilijk was om waterreserves aan te leggen. De grondwaterstand is inmiddels weer gezakt naar een lager niveau. Daarenboven geldt sinds vorige maand een uitgebreid captatieverbod voor ecologisch kwetsbare stroomgebieden in alle Vlaamse provincies. Het verbod is nodig om het (grond)watersysteem en de valleigebieden te beschermen die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte.

Langs de andere kant worden op heel wat bouwwerven of tijdens productieprocessen van bedrijven vaak veel grondwater gebruikt en opgepompt dat uiteindelijk in de riool verdwijnt.

Het gemeentebestuur kan haar steentje bijdragen door alle werven en bedrijven op te lijsten en de vergunninghouders hierover aan te spreken met als doel het bemalingswater ter schikking te stellen van onze lokale landbouwers.

Om de landbouwsector als primaire sector te ondersteunen, stelt de Gemeenteraad van de gemeente Peer voor om het bemalingswater van bouwwerven en of bedrijven ter beschikking te stellen aan de lokale land -en tuinbouwers en loonwerkers.

De Gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen om: 1° Een systeem uit te werken waarbij een accuraat overzicht gegeven wordt van alle werven en/of bedrijven die beschikking over bemalingswater. 2° In samenspraak met de landbouwsector, bouw- en andere bedrijven, een netwerk van opslagcapaciteit uit te werken dat de landbouwsector vervolgens toelaat om dit water ter plaatse te conserveren / op te halen en/of te voorzien in mogelijkheden om het opgepompte water centraal te stockeren (bv. in bassins bij de boeren, via centrale bekkens, e.a.).


Voorstel tot intrekking agendapunt: unaniem


Mondelinge vragen

(1) Dominique Vanderhoydonck: Reglement begrafenissen. Reglement begraafplaatsen; er is onduidelijkheid bij de natuursteenbewerkers en begrafenisondernemers. De Peerse begrafenisondernemers en natuursteenbewerkers zijn uitgenodigd geweest voor een toelichting over het reglement. Ze hebben een kopie ontvangen van het reglement. Er is in 1 dossier een discussie geweest over de toepassing van het reglement waarbij de familie toch opteerde om een steen te plaatsen die niet conform het reglement is.

(2) Peter Smeets: Zandgroeve Kleine-Brogel

CBS heeft opdracht gegeven voor een oriënterend bodemonderzoek; tegelijkertijd wordt er al een beschrijvend bodemonderzoek gevraagd. Dit geeft aan dat er al een verontreiniging is op de site. Het is onaanvaardaar dat stad Peer de kosten draag voor een oriënterend en een beschrijvend bodemonderzoek terwijl niet de stad maar een ondernemer de vervuiler is. Om nog te zwijgen van de kosten die er zouden kunnen zijn ingevolge sanering. We moeten vermijden dat de stad kosten draagt waar de stad niet voor verantwoordelijk is. Uitbater De Coster lijkt ook geen vergoeding te betalen voor het gebruik van de site (‘oneerlijke concurrentie’) Dossier zal nagekeken worden

(3) Liliane Nihoul: Klimaatplan Lijst van de verwezenlijkingen van het actieplan 2012 – 2020 (vorige klimaatplan) Natuur in je buurt: vraag voor overzicht van projecten die hiervoor werden ingediend? Dossier zal nagekeken worden

(4) Kathleen Soors: veilige schoolomgevingen Subsidiemogelijkheden Vlaanderen zijn bekend; maar ingrepen in Peer centrum en Kleine-Brogel zijn zeer beperkt in kostprijs dus van deze subsidie mogelijkheid werd hier geen gebruik gemaakt.

172 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page