top of page
  • Appel in Peer

Verslag GR 09.09.2020 - Houtkanten & Vervoersplan: 2 magere beestjes voor Peer

Bijgewerkt op: 25 feb. 2021AGENDA

1 - 2020_GR_00108 - Notulen van de Gemeenteraad van 17 juni 2020. – Keuring


Verslag:

Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o SPeer: N/A

o Onafhankelijk: onthouding

2 - 2020_GR_00110 - Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 24 juli 2020 betreffende de verplichting tot het dragen van een mondmasker op drukke plaatsen. – Keuring


Verslag punt 2 - 6:

o Steven M. - Overzicht van de 5 burgemeestersverslagen (1) Mondmasker binnen vesten, speeltuin Brueghelhoeve en bepaalde evenementen (2) Sluiting nachtwinkel o.w.v. COVID19 besmetting (negatief getest) (3) Afschaffing van publieke en private evenementen (4) Verbod op de kermissen en evenementen tot 31/10/2019 (5) Intrekking van besluit 3 & 4 (ingevolge versoepeling van de nationale protocollen)

o Peter S. - Toelichting stemgedrag punt (1): (i) de afstandregels kunnen niet overal in het centrum gehanteerd worden – wat bevestigd wordt in de bijlagen – terwijl er overal 1,5 m gerespecteerd moet worden én een mondmasker gedragen moet worden.

o Peter S. – Toelichting stemgedrag (2): Uit de stukken blijkt niet dat een mogelijke besmetting vastgesteld werd door een geneesheer; de winkel werd uit voorzorg gesloten door de uitbater; de test was negatief en dit werd door de uitbater ook meegedeeld aan de stad. Deze maatregel lijkt niet redelijk. = Steven M.: Op dat moment kon er op basis van de oproep van de politie en de ambulancier die ter plaatse waren, niet anders beslist worden en moest er opgetreden worden om elk risico uit te sluiten.

o Peter S. – Toelichting stemgedrag (3) en (4): CBS heeft de richtlijnen niet aangepast aan de plaatselijke situatie i.v.m. de kermis in Wijchmaal. => Steven M.: de kermis kon niet op een veilige manier georganiseerd worden.


Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o SPeer: N/A

o Onafhankelijk: tegen

3 - 2020_GR_00111 - Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 25 juli 2020 betreffende de voorlopige sluiting van de nachtwinkel, Kerkstraat 26, Peer. – Keuring


Verslag:


Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o SPeer: N/A

o Onafhankelijk: tegen

4 - 2020_GR_00114 - Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 28 juli 2020 betreffende het verbod op de organisatie van publieke en private evenementen. – Keuring


Verslag:


Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o Speer: N/A

o Onafhankelijk: voor

5 - 2020_GR_00112 - Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 30 juli 2020 betreffende het verbod op kermissen en de organisatie van evenementen die voor het publiek toegankelijk zijn tot 31 oktober 2020. – Keuring


Verslag:


Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o SPeer: N/A

o Onafhankelijk: voor

6 - 2020_GR_00113 - Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 21 augustus 2020 betreffende de intrekking van de besluiten van 28-07-2020 (verbod op organisatie van publieke en private evenementen) en van 30-07-2020 (verbod op kermissen en de organisatie van evenementen die voor het publiek toegankelijk zijn tot 31 oktober 2020). - Keuring


Verslag:


Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o Speer: N/A

o Onafhankelijk: voor

7 - 2020_GR_00093 - Overheidsopdracht afsluiten van diverse verzekeringscontracten voor de stad en OCMW Peer. Lasten, voorwaarden en gunningswijze. - Keuring


Verslag:

o Steven M.: Heruitschrijven van een opdracht voor diverse soorten verzekeringen afgesloten door de stad. Er werd een lastenboek opgemaakt, onder begeleiding van een externe partij. Lastenboek wordt overgemaakt met het doel om voor het einde van het jaar over te gaan tot gunning.

o Peter S. - Verzoek: De nieuwe voorstellen dienen minstens de dekkingen die op dit moment voorzien worden, ook gecovered worden door de voorwaarden uit het lastenboek.

o Peter S. – Toelichting stemgedrag: onthouding omdat er geen garantie / duidelijkheid is over het feit of alle huidige voorwaarden gecovered zijn in het lastenboek.


Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o Speer: N/A

o Onafhankelijk: onthouding

8 - 2020_GR_00098 - Personeel: implementatie sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen. - Keuring


Verslag:

o Steven M.: (1) Verhoging van de maaltijdcheques: was reeds een verhoging voorzien; wordt bijkomende verhoging voorzien om tot het minimum te komen. (2) Verhoging van 200 euro per jaar: gemeenten worden vrijgelaten om dit op hun manier in te vullen. Peer opteert voor lokale handelsbonnen. Op dit moment voldoen deze lokale bonnen niet aan de voorwaarden; deze worden aangepast om een vrijstelling te hebben voor sociale & fiscale bijdragen. Vanaf 2021 wordt dit vervangen door een bijkomende verhoging van de maaltijdcheques (omdat er dan geen vrijstelling meer mogelijk is van sociale & fiscale bijdragen) (3) Verhoging pensioenpijler is niet nodig omdat Peer hier reeds aan de voorwaarden voldoet.


Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o Speer: N/A

o Onafhankelijk: voor

9 - 2020_GR_00097 - Personeelsreglementen: wijziging rechtspositieregeling Stad en OCMW Peer. – Kennisneming


Verslag:

Houdt verband met verhoging van de maaltijdcheques; dit moet aangepast worden in de rechtspositieregeling


Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o Speer: N/A

o Onafhankelijk: voor

10 - 2020_GR_00096 - Personeel: wijziging organisatiestructuur en personeelsformatieplan 2020-2025 van Stad en OCMW Peer vanaf 01-10-2020. – Keuring


Verslag:

o Steven M.: Bedoeling is om in de afdeling ‘Mens’ een aantal wijzigingen aan te brengen. Er komt een bijkomend team ‘zorg & gezondheid’. Een maatschappelijk werker stapt over naar ‘Mens’; functie afdelingshoofd wordt niet meer ingevulg; aansturing zal rechstreeks door AD gebeuren.

o Appel (R. Plasschaert): => Belangrijk dat dit team er komt. Maar er zijn een aantal valkuilen in het nieuwe organogram. Door geen diensthoofd te hebben voor dit team, lijkt er geen back-up te zijn indien er andere projecten bijkomen (een fusie), ingeval van ziekte? => Verder zitten in het dossier 2 protocollen van de vakbond, maar hier blijkt niet uit of dit een protocol van akkoord dan wel van niet-akkoord is.

o Jo Sclep: => Protocollen: geen opmerkingen van de vakbonden.

o Steven M.: De beslissing om geen afdelingshoofd te benoemen zal blijvend geëvalueerd worden; functie sluit wel aan bij de achtergrond van de AD; in geval van bijkomende projecten / ziekte kan dit door andere teamleden opgevangen worden.


Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: onthouden

o NVA: voor

o Speer: N/A

o Onafhankelijk: voor

11 - 2020_GR_00109 - Openbaar vervoerplan 2021 (korte termijn) vervoerregio Limburg. – Keuring


Verslag:

o Sigrid C.: Vervoerplan werd uitvoerig toegelicht door De Lijn en Vervoerregio. Op basis van de opmerkingen van de raadsleden werd er ondertussen ook een advies opgemaakt. Het plan werkt vanuit principe van basisbereikbaarheid: aanbod wordt afgestemd op vraag. Het is een gelaagd systeem: treinnet, kernnet, het aanvullend net (aanvoerfunctie naar de kernlijnen & functionele lijnen voor schoolvervoer) en het vervoer op maat. Advies: Stad Peer gaat akkoord mits respecteren van de principes van basisbereikbaarheid; hier mag en kan niet van afgeweken worden. De inrichting van de mobipunten is zeer belangrijk; voor Peer is dit het mobipunt in Hechtel-Eksel. Een goede communicatie is belangrijk. Er moet voorzien worden in een goede doorstroming in Eksel centrum de Peerderbaan en de Noord-Zuid. Er wordt nog maals aangedrongen op de verlenging van de lijn 48 naar Grote-Brogel, Kaulille – Hamont. Deze verlenging staat hoog op de prioriteitenlijst. Er dient aandacht te zijn voor een verlenging van de rijtijden tot 12uOO of 1:00 ‘s nachts in het weekend. Naar toekomst is het belangrijk dat de witte vlekken worden ingevuld (o.m. Vliegbasis en Grote-Brogel). Voor het vervoer op maat is het zeer belangrijk dat het gemakkelijk is in gebruik en betaalbaar.

o Appel (K. Soors): Wat we onthouden hebben van de laatste toelichting bij het vervoerplan van afgelopen donderdag 3 september is dat het een plan van geven en nemen is; iedereen tevreden stellen binnen het ter beschikking zijnde budget is niet mogelijk. In ruil voor snellere en latere rijtijden (uitbreiding van de rijtijden op diverse lijnen tot 22:00), offeren we een aantal zaken op:

o Minder haltes

o Geen lijnen van Peer richting Bocholt – Hamont in ‘t weekend (enkel in de week zijn er bussen i.k.v. schoolverkeer) & beperkte lijnen in Grote-Brogel

o Geen hogere frequenties in ‘t weekend (1 bus per uur op za; 1 bus elke 2 uur op zondag)

o Geen lijnen i.f.v. de luchtmachtbasis in Kl-Brogel

o Afschaffing van de snelbussen

MAAR daartegenover staat dat het budget voor vervoer op maat (bv. Via de belbus of andere) de komende jaren gaat verdubbelen waardoor er meer mogelijkheden zijn voor mensen om via het vervoer op maat naar een ‘snelle’ halte binnen Peer of andere gemeentes zoals Hechtel-Eksel (waar het regionaal mobi-punt ligt) gebracht te worden om van daaruit alsnog richting Genk, Hasselt, Neerpelt, Lommel, Leopoldsburg of Maaseik te gaan. Voor Peer zal het uitermate belangrijk zijn om voor Peer tot een vervoer op maat te komen dat toch de nodige garanties op aansluiting op het openbaar vervoer voorziet. Net omdat er hier op dit moment nog geen duidelijkheid over is, vinden we het ook moeilijk om het vervoerplan op dit moment goed te keuren. Vandaar dat Appel zich onthoudt.

o Wesley K. : Vervoersregio’s zijn een mogelijkheid om minder afhankelijk te worden van De Lijn.


Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: onthouden

o NVA: voor

o Speer: N/A

o Onafhankelijk: voor

12 - 2020_GR_00094 - Recht van opstal aan vzw Sportvereniging Breugel voor een symbolische opstalvergoeding. – Keuring


Verslag:

o Sigrid C.: Dossier werd eerder dit jaar besproken, maar opstalvergoeding wordt herleid van 13.500 euro naar een symbolische 1 euro. In de feiten verandert er niets omdat de opstalvergoedingen sowieso terugbetaald worden aan de verenigingen.


Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o Speer: N/A

o Onafhankelijk: voor

13 - 2020_GR_00092 - Panhovenstraat - zijweg: weigering opheffing gemeenteweg/rooilijn. – Keuring


Verslag:

o Sigrid C.: Er werd gevraagd om een zijweg ter hoogte van Panhovenstraat 21 af te schaffen. Volgens het Decreet dienen wegen behouden te blijven; er kunnen in deze geen argumenten bijgebracht worden om de opheffing te verdedigen.


Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o Speer: N/A

o Onafhankelijk: voor

14 - 2020_GR_00103 - Grondafstand Binnenhofweg. – Keuring


Verslag:

o Sigrid C.: Project naast de kerk, tegenover de school. In de GR werd eerder een gratis grondafstand goedgekeurd. Toen werd er geen beslissing genomen over de herbestemming van een aantal percelen ter grootte van 1a11ca (deze zitten in openbaar domein terwijl ze achter de rooilijn liggen en daardoor eigenlijk op privé domein liggen). Er wordt voorgesteld om deze gratis af te staan om de juridische situatie in overeenstemming te brengen met de feitelijke toestand. Ter ondersteuning, deze percelen werden in 1999 reeds gratis afgestaan door de projectontwikkelaar aan de stad.

o Peter S. – Toelichting stemgedrag: De eigenaar dient de grond aan te kopen aan de marktwaarde.


Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: onthouding

o Speer: N/A

o Onafhankelijk: tegen

15 - 2020_GR_00104 - Kiezel Kleine Brogel - Aen de Kerkhoef: aankoop perceel grond. - Keuring


Verslag:

o Sigrid C.: Perceel werd opgenomen in het natuursbeheersplan en stellen daarom voor om het aan te kopen omdat het ecologische en economische waarde heeft.

o Appel (K. Soors): De verkoopbelofte stelt als opschortende voorwaarde dat ‘er een bodemattest wordt afgeleverd door OVAM waaruit blijkt dat er (i) ofwel geen gegevens beschikbaar zijn of (ii) dat voor de goederen geen verontreiniging werd vastgesteld. Vooraleer over te gaan tot stemming over dit dossier, zouden we graag vernemen of dit perceel opgenomen werd in de gemeentelijke inventaris, en indien ja, of jullie kunnen bevestigen dat er voor deze grond idd. geen informatie aanwezig is die aantoont dat er op dit terrein inderdaad een risico-inrichting aanwezig is (geweest)?

o Sigrid C. : Er is een bodemattest afgeleverd waaruit blijkt dat er geen vervuiling is.

o Peter S.: Op deze site kan er blijkbaar gevist worden; is hier meer info over?

o D. Colaers: beperkt vissen door de visclub ‘Kerkhoef’ is mogelijk.

o Peter S.: Peer heeft zich kandidaat gesteld bij Nuhma om een zonnepanelenpark aan te leggen in deze zone.

o Steven M.: Peer heeft dit gebied doorgegeven als een mogelijkheid aan Nuhma; Nuhma gaat een screening doen van deze zone. Of er al dan niet mogelijkheden zijn zal dus afhangen van de bevindingen van Nuhma.


Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o Speer: N/A

o Onafhankelijk: voor

16 – 2020_GR_00101 - Reglement tweede verblijven. - Keuring


Verslag:

o Sigrid C.: Voorstel tot aanpassingen: (1) Splitsing in 2 categorieën tussen verblijven waarvoor een inschrijving in het bevolkingsregister wel mogelijk is = tarief van 600 euro; voor de andere = tarief van 250 euro. (2) Cumul mogelijk maken tussen verblijfsbelasting en belasting verwaarloosing; men betaalt dus beide belastingen – dat was voordien niet mogelijk. (3) Vermindering van de heffing met ¼ o.w.v. Corona omdat er een verbod was om 2° verblijven te bezoeken.

o Appel (K. Soors) - Toelichting stemgedrag: We kunnen ons vinden in punt (1) en (2); punt (3) ligt moeilijker. De verblijfsbelasting heeft tot doel om 2de-verblijvers te laten meebetalen voor het gebruik van de diensten van de stad, nu ze geen gemeentebelasting betalen. Vanuit dat oogpunt begrijpen we het voorstel. Langs de andere kant mogen we er - vooral in deze tijden waar veel mensen het met een veel lager inkomen moeten doen -, toch ook wel vanuit gaan dat de sterke(re) schouders ook meer kunnen dragen. Indien punt (3) apart gestemd kan worden, kunnen we akkoord gaan met punt (1) en (2); indien niet zal Appel zich onthouden voor het volledige punt.

o Peter S. – Toelichting stemgedrag: Ook andere inwoners hebben niet ten volle kunnen genieten van hun huis en de publieke dienstverlening. Daarnaast staat hij ook achter het idee dat de sterkere schouders de meeste lasten dienen te dragen.

o Koen W. – Stemming: Punt wordt in z’n totaliteit gestemd.


Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: onthouding

o NVA: voor

o Speer: N/A

o Onafhankelijk: onthouding

17 - 2020_GR_00105 - Overeenkomst met Regionaal Landschap Kempen en Maasland voor 'Energieke houtkanten. Een toekomst voor houtkanten in Peer'. – Keuring


Verslag:

o Dirk C.: Houtkanten hadden een belangrijke functie die door de jaren heen binnen het landbouwgebeuren verdwenen is en worden de houtkanten ook niet meer onderhouden. Men wenst dit nu aan te pakken in samenwerking met regionaal landschap. Er werd informatie verstrekt via diverse communicatiekanalen, een demodag en door een actorengroep op te zetten. Er werd een visieplan opgemaakt en vanaf 2021 wil men starten met duurzaam beheer.

o Appel (K. Soors): Het positieve aan dit verhaal is dat er nu eindelijk iets gedaan wordt voor de houtkanten. Maar – enkele bedenkingen:

(i) De ambities zijn te laag: per jaar worden 5 km aan houtkanten aangepakt of 50 km op 10 jaar tijd. Dit heeft o.i. alles of veel te maken met het beperkte budget dat de stad Peer ter beschikking stelt – een 25.000 euro per jaar TERWIJL Appel bij de bespreking van het meerjarenplan had voorgesteld de budgetten voor duurzaamheid en klimaatbeleid aanzienlijk te verhogen m.n. van 50.000 euro naar 180.000 euro. Met die verhoging hadden we meer km per jaar kunnen aanpakken en dus sneller kunnen gaan. (ii) Het plan heeft enkel betrekking op de bestaande houtkanten; er werd nog geen visie ontwikkeld over het herstel van verloren gegane houtkanten of over nieuw aan te planten houtkanten. (iii) De handhaving ligt bij de stad Peer en laat nu net Peer een zéér slechte leerling zijn wanneer het op handhaving aankomt. Er gebeurt in Peer nie erg veel op het vlak van handhaving, wat ook onmogelijk is met één handhavingsambtenaar die er nu nog eens een hele opdracht bij krijgt i.v.m. handhaving van de houtkanten.

Dirk C.: (i) Het is praktisch onmogelijk om meer KMs houtkanten te onderhouden per jaar; op basis van ervaring in het verleden. (ii) Idd. nog geen visie over nieuwe houtkanten. (iii) Handhaving is idd. belangrijk; als er problemen vastgesteld worden kunnen die altijd meegedeeld worden aan de stad.

Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: tegen

o NVA: voor

o Speer: N/A

o Onafhankelijk: voor

18 - 2020_GR_00106 - Verkaveling Laarderweg-Braamsnijdersstraat. Keuring van het wegtracé (VVO2020/0110). – Keuring

Verslag:

o Sigrid C.: Er werd een omgevingsvergunning aangevraagd in kader waarvan het wegtracé moet goedgekeurd worden.

Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o Speer: N/A

o Onafhankelijk: voor

19 - 2020_GR_00107 - Project Mulderhof (Lindedorp 42). Keuring van het wegtracé (VVO2020/0125). – Keuring

Verslag:

o Sigrid C.: Omgevingsvergunning aangevraagd voor een project te Linde voor afbreken bestaande woningen, bouwen nieuwe woningen en aanleg wegtracé. Om dit te realiseren worden een aantal percelen gratis afgestaan te worden aan de stad.

Stemming:

o CD&V: vor

o Appel: voor

o NVA: voor

o Speer: N/A

o Onafhankelijk: voor

20 - 2020_GR_00102 - Aanpassing tarieven zaalverhuur BICC omwille van Corona-maatregelen. – Keuring

Verslag:

o Ceyssens: O.w.v. afstandregels BICC lokalen te klein zijn om te vergaderen; verenigingen moeten verplicht uitwijken naar de kleine of grote zaal. Deze tarieven liggen veel hoger; er wordt voorgesteld om deze tijdelijk te verlagen.

Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o Speer: N/A

o Onafhankelijk: voor

21 - 2020_GR_00099 - Renteloze lening Jeugdhuis Peer vzw. - Keuring

Verslag:

o Liesbeth D.: Jeugdhuis wil terrasmeubilair aankopen. Door tekort aan liquide middelen – o.w.v. Corona – vragen ze een renteloze lening van de stad van 5.500 euro die op 36 maanden terugbetaald zullen worden. Het terras werd op 09/09 in gebruik genomen.

o Peter S. – Toelichting stemgedrag: Stemt tegen omwille van de ‘vermeende gang van zaken’.

o Liesbeth D.: De gelden zijn nog niet toegekend aan de vzw.

o Appel (Dominique V.): Is er al een verzoek geweest van het jeugdhuis voor een winterterras?

o Steven M. : Kan dat er nog aanpassingen gebeuren; er zijn inderdaad ideeën in de richting van winterterrassen met de Peerse horeca; gesprekken hierrond zijn recent opgestart.

Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o Speer: N/A

o Onafhankelijk: tegen

22 - 2020_GR_00095 - Jaarrekening 2019 van het OCMW. – Keuring

Verslag:

o Raf N.: Toelichting

Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o Speer: N/A

o Onafhankelijk: voor

23 - 2015_GR_00002 - Vaststelling van de jaarrekening 2019 van het AGB. - Keuring

Verslag:

o Raf N.: Toelichting

Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o Speer: N/A

o Onafhankelijk: voor


MONDELINGE VRAGEN

1 – Uitholling bevoegdheid gemeenteraad

Appel (R. Plasschaert): We stellen op regelmatige basis vast dat er een uitholling is van de bevoegdheid van de gemeenteraad. Er worden vaak al toezeggingen gemaakt & zelfs al dossiers uitgevoerdvooraleer het op de gemeenteraad komt. Is een gebrek van respect richting de gemeenteraadsleden. En gezien kan worden als een aanfluiting van de democratie.

Steven M.: Je moet het voorbereidingsproces in aanmerking nemen. Dossiers hebben een voorgeschiedenis.

2 – COVID protocollen skipiste

o Appel (K. Soors): welke protocollen worden er toegepast binnen de skipiste & wordt hier door de stad toezicht op uitgeoefend? Volgens de leidraad (protocollen sport) zijn er 50 personen togelaten in georganiseerd verband; in niet georganiseerd verband moet er 30m2 per persoon voorzien worden; hier kan eventueel van afgewezen worden indien er geen interactie mogelijk is tussen de sporters in welk geval er 10m2 per persoon voorzien dient te worden. Voor evenementen geldt dan weer dat er 200 mensen indoor toegelaten zijn. Vallen sportevenement hier ook onder? Met alle oefenkampen, wedstrijden die er op de agenda staan in de skipiste vragen we ons dan ook af welke norm er hier gehanteerd wordt?

o Steven M. verzoekt om deze vraag per mail over te maken aan de stad.

3 – Behoeftenonderzoek industrie / KMO-zones

o Appel (K. Soors): In 2005 werd het BPA Laerderheide goedgekeurd. Een van de belangrijke elementen in dit plan: een plaats geven aan grondverwerkende bedrijven. Nu, 15 jaar later is er nog altijd geen uitvoering gegeven aan dit plan. Ondertussen hebben we via de administratie vernomen dat er een behoeftenonderzoek zal uitgevoerd worden.

ð Appel (K. Soors): wat tracht men via dit behoeftenonderzoek te achterhalen?

o Sigrid C.: Peerse bedrijven werden inderdaad reeds aangeschreven en hebben een enquête ontvangen om na te gaan welke nood er is aan bijkomend KMO-gebied.

o Appel (K. Soors): Werden hierbij ook de bedrijven aangeschreven die nu wel een locatie hebben maar in de verkeerde zone gevestigd zijn (bv. Grondverwerkende bedrijven in landbouwgebied)? En werden ook de bedrijven aangesproken die op eigen houtje een ‘illegale’ uitbating begonnen zijn van activiteiten die niet thuis horen in landbouwgebied?

o Sigrid C.: Het is een hele taak om alle bedrijven in kaart te brengen; als er weet is van bijkomende bedrijven die dienen aangeschreven te worden, dan mogen deze overgemaakt worden aan de stad.

4 – Dossier Laerderheide

o Peter S.: Onbegriijpelijk dat het CBS stelt dat het niet haar bevoegdheid is om industriegrond aan te kopen. Heeft de stad in het verleden dan nooit gronden ontwikkeld / gekocht om vervolgens te verkopen?

o Steven M.: Als er nieuwe industriegronden ontwikkeld worden, gebeurt de aankoop en ontwikkeling inderdaad door de stad Peer. Dit is niet vergelijkbaar.

o Sigrid C.: Het perceel waarnaar verwezen wordt, is één enkel perceel bestemd voor grondverwerkende bedrijven. CBS ziet niet in waarom de stad één enkel perceel zou kopen. Bovendien is er een koper voor dit terrein.

5 – Brueghelhoeve

o Davy P.: Paarden die opgenomen werden in de concessie zouden niet meer dezelfde zorg krijgen als voor de overdracht; er zijn klachten over de gezondheid van de paarden. Blijkbaar moeten zelf gekwetste paarden – met ontstoken pezen – deelnemen aan de lessen.

o Dirk C.: Is ter plaatse gegaan en heeft vastgesteld dat de dieren in goede gezondheid zijn. Er wordt engagement opgenomen om opnieuw langs te gaan, samen met een dierenarts.

6 – Brueghelhoeve

o Peter S.: Exploitatie werd aangevat vooraleer er een milieuvergunning afgeleverd werd. M&M heeft ongeveer een half jaar zonder vergunning gewerkt. Dit is een milieu-misdrijf: Is de handhavingsprocedure opgestart? Welke stappen werden er ondernomen? Kunnen de nodige stukken bezorgd worden?

o Sigrid C.: gaat het dossier bekijken en hierover terugkoppelen.

7 – Fietstraat binnen de Vesten

o Peter S.: Tijden CBS van 07/08 werd beslist om de straten binnen de vesten om te vormen tot fietsstraten. Een overzicht werd opgenomen in De Poort van september. Tijdens de commissievergadering werd gevraagd of CBS of GR bevoegd is om deze beslissing te nemen. Dit werd overgedragen aan het CBS. Uit besprekingen met de stad Peer en Wegen & Verkeer blijkt dat Kiezel Kleine Brogel tot aan het oud stadhuis nog steeds gewestweg is. Als het gewestweg is, kan het CBS deze beslissing over een wijziging in bestemming niet nemen. Er wordt verzocht om de in deze gedelegeerde bevoegdheden terug over te dragen aan het CBS.

o Sigrid C.: Er werd contact opgenomen met Wegen & Verkeer om toestemming te vragen om dit in te richten als fietsstraat. Wegen & Verkeer is hier mee akoord gegaan. Er wordt niet ingegaan op het verzoek om deze bevoegdheid terug over te dragen naar de gemeenteraad.

8 – Milieuhandhaving

o Peter S.: (1) Op 6/08-07/08 werden er door Fluvius rioleringswerken uitgevoerd in Peer. Bij de uitvoering werd een milieumisdrijf vastgesteld. Er werd nl. Water opgepompt vanuit de Dommel. Ondanks verzoek om de handhavingsambtenaar hier in te schakelen, is er geen actie ondernomen. => Waarom werd er geen handhavingsprocedure gestart? Is dit ondertussen opgestart en kunnen de nodige stukken bezorgd worden?

o Raf N.: CBS heeft contact opgenomen met Fluvius om te kijken over welke werken het gaat.

o Steven M.: We zullen hierop terug komen.

9 – Milieumisdrijven De Coster ter hoogte van Kiezel Kleine-Brogel

o Peter S.: In 1999 kreeg De Coster een exploitatievergunning in Kleine-Brogel. Bij stopzetting van de activiteit werd er geen bodemonderzoek / sanering uitgevoerd voor deze gronden. Er werden later verontreinigingen aangetroffen die enkel kunnen voortkomen uit exploitatie op het terrein. Er is na De Coster nog een uitbating op dit terrein geweest, m.n. door de Stad Peer en/of door andere bedrijven: => Wie heeft op deze terreinen nog exploitatie uitgevoerd? De Stad of iemand anders? Indien de Stad, dan is dit zonder milieuverontreiniging gebeurd? => Wie gaat opdraaien voor de kosten, nu er geen verplicht oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd?

o Sigrid C.: Er wordt een rapport opgesteld over de bodemtoestand; het CBS wacht op de resultaten.

10 – Hoppenest

o Peter S.: Navraag bij OVAM over de asbestmetingen die uitgevoerd werden op Hoppenest.

96 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page