top of page
  • Foto van schrijverAppel in Peer

Toegevoegd agendapunt 'Appel' i.v.m. betrokkenheid van inwoners bij opmaak meerjarenplan goedgekeurd
Het integrale zittingsverslag - audioverslag, kan beluisterd worden via de website van de stad Peer: https://www.peer.be/verslagen-gemeenteraad-2019.


De officiële notulen inclusief het stemgedrag kunnen geconsulteerd worden via de website van de stad Peer: https://suite-peer.onlinesmartcities.be/suite-consult/.


Notulen Fractie Appel:


Aanwezig: 24 Verontschuldigd: Y. Gordijn


Nota’s:

1. Notulen GR 23.01.2019

Ø Stemming: unaniem

2. Toekenning eretitels van schepen

Ø Harry Broekx: 24/24

Ø Rudi Vanhees: 23/24

Ø Louis Linsen: 22/24

3. GAS-verordening: Horecazaken en Horecavergunning

Er wordt overgeschakeld naar de complete horecavergunning. Via een checklist i.v.m. veiligheid; hygiëne, …. Wordt er meer duidelijkheid geboden voor horeca-uitbaters. De vergunning is geldig voor maximum 8 jaar.

Ø Stemming: unaniem

4. GAS-verordening: Sluitingsuur en de nachtvergunning Oude politiereglement m.b.t. sluitingsuur (1978) wordt vervangen door de GAS-verordening. Idem voor Leopoldsburg, Lommel en Peer. Sluitingsuur tussen 02:00 en 07:00 behalve eindejaarsavond. Horecazaken kunnen met schriftelijke aanvraag een nachtvergunning krijgen; geldig voor 3 maanden en wordt stilzwijgend verlengd. Bij problemen kan de nachtvergunning makkelijker ingetrokken worden.

Ø Stemming: unaniem

5. Evaluatie GAS-verordening GAS-verordening is +/- 1 jaar in werking; Peer – Lommel – Leopoldsburg werken samen. Ambtenaren Lommel aangeduid als GAS-ambtenaren. Beslissen over bemiddeling, boete. Hebben bevoegdheid i.v.m. sluikstorten (GAS 1) plus stilstaan en parkeren (GAS 4). Vaststellingen gebeuren door de politie. GAS 4: 18 overtredingen GAS 1: 2 overtredingen Daarnaast worden er een aantal tekstuele aanpassingen gedaan i.v.m.: (i) kampvuren en (ii) aanplakking gemeenteborden bij verkiezigen.

Appel: vraagt aandacht voor communicatie omtrent de wijzigingen. S. Mathei: Sensibiliseringscampagne gevoerd in 2018; blijvende / voortgezette communicatie nodig. N-VA: Bedrijfsstraat – suggestie voor politie om langs te gaan


Ø Stemming: unaniem

6. GAS-verordening: Aanstelling vaststellende ambtenaren Tot nu toe gebeurden vaststellingen door de politie; vaststellingen mogen onder bepaalde voorwaarden aan andere personen overgelaten worden. Jeroen Ruymen (ploegleider gebouwen) en Peter Janssen (ploegleider groen) hebben nodige opleidingen gevolgd om deze vaststelling te kunnen doen. Ze worden voor de stad Peer benoemd als ‘vaststellende ambtenaren’.


Ø Stemming: unaniem

7. Belastingreglement op sluikstorten Agentschap Binnenlands Bestuur stelt dat er geen 2 keer vergoeding (belasting / retributie) gevraagd kan worden voor hetzelfde feit. Er kan een GAS-boete opgelegd worden + vergoeding voor kosten (zoals vrachtwagen / camionette: 40 / 50 EUR – incl. chauffeur + Uurloon medewerkers: 30 EUR)


Ø Stemming: unaniem


8. Samenwerkingsovereenkomst studie N748 (Kiezel Kleine-Brogel) Studiekost geraamd op 200.000 EURO; Peer prefinancieerd kost – kan gerecupereerd worden bij het Vlaams Gewest. In parallel worden de gesprekken gevoerd met het Vlaams Gewest voor het vrijmaken van de nodige middelen voor de aanleg.


Ø Stemming: unaniem

9. Aansluiting raamcontract VITO Bewakingsopdrachten – software – hardware - netwerken – routers - …. . Geen aankoopverplichting maar vermijd dat steden de procedure van openbare aanbesteding moet doen.


Ø Stemming: unaniem


10. Aansluiting raamcontract ‘Aankoopcentrale ICT’ van de Stad Brugge PCs – Tablets – Licentiebeheer – Schermen .. etc. Geen aankoopverplichting maar vermijd dat steden de procedure van openbare aanbesteding moet doen.


Ø Stemming: unaniem

11. Kempisch Tehuis Afgevaardigde Raad van Bestuur + Algemene Vergadering: S. Cornelissen

12. Vervoerregioraad Limburg Afgevaardigde: S. Mathei Vervanger: S. Cornelissen

Afgevaardigde ambtenaar: V. Aerts Vervanger: S. Noels

13. Regionaal Landschap Kempen en Maasland Vertegenwoordiger Raad van Bestuur: L. Ceyssens Vervanger: D. Colaers

Raadgevend lid (verplicht oppositie): P. Smeets Vervanger: D. Vanderhoydonck

14. ILV Plaatselijke Groep Kempen en Maasland Vertegenwoordiger: D. Colaers Plaatsvervanger: L. Ceyssens

15. Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw Afgevaardigde Raad van Bestuur + Algemene Vergadering: D. Colaers


16. Toegevoegd Agendapunt – Participatie inwoners

Fractie: Appel Toelichting: K. Soors

Deel 1 – Beleidsparticipaite aan het meerjarenplan Het Decreet Lokaal Bestuur heeft tot doel inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij het beleid. In dit kader dient het bestuur intitiatief te nemen om burgers en doelgroepen te betrekken bij de beleidsvoorbereiding, uitwerking en evaluatie.

Naast de verplichte initiatieven inzake burgerparticipatie kan de gemeente- en OCMW-raad ook andere initiatieven nemen.

Eén van de meest bepalende elementen in het beleid voor de komende zes jaar is het meerjarenplan. Idealiter worden de inwoners en de doelgroepen betrokken vanaf de eerste fase van de opmaak van het meerjarenplan; de analyse.

Aangezien deze fase intern reeds aangevat werd, lijkt het ons de hoogste tijd om ook de inwoners in dit proces te betrekken.

Gelet op het voorgaande verzoeken we de gemeenteraad akkoord te gaan met het vastleggen van een planning om inwoners de kans te geven deel te nemen aan de opmaak van het meerjarenplan:

- Voorstel van aanpak: voorleggen ter bespreking op de commissievergadering van maart 2019; agenderen ter goedkeuring op de gemeenteraad van maart 2019.

- Start traject inwonersparticipatie: 18 maart 2019

- Afronding traject inwonersparticipatie: 28 juni 2019

- Presentatie meerjarenplan versie 1: commissievergadering oktober 2019 (inspraakvergadering inwoners)

- Presentatie meerjarenplan versie 2: commissievergadering november 2019 (inspraakvergadering inwoners)

- Goedkeuring meerjarenplan: gemeenteraad december 2019

Ø Amendement: S. Mathei stelt voor akkoord te gaan met het voorstel, met uitzondering van de planning


Ø Stemming: unaniem

Deel 2 – Verplichte initiatieven inzake burgerparticipatie Conform het decreet Lokaal Bestuur is elke gemeente verplicht om volgende initiatieven te nemen inzake burgerparticipatie:

1) De opmaak van een klachtenreglement (GR en OCMW)

2) Een jaarlijks rapport over klachten (GR en OCMW)

3) Een inspraakreglement met o.a. regeling voor vragen, voorstellen en initiatieven van burgers (GR en OCMW)

4) Een regeling voor volksraadpleging (GR)

Meer info op: http://www.vvsg.be/thema/participatie/Documents/Burgerparticipatie%20in%20het%20decreet%20Lokaal%20Bestuur.pdf

Gelet op het belang van de burgerparticipatie verzoeken we de gemeenteraad om akkoord te gaan met het vastleggen van een planning voor de uitvoering van bovenstaande initiatieven:

- Klachtenreglement, inspraakreglement en reglement voor volksraadpleging: voorleggen ter bespreking op de commissievergadering van april 2019; agenderen ter goedkeuring op de gemeenteraad van april 2019.

Ø Amendement: S. Mathei stelt voor akkoord te gaan met het voorstel, met uitzondering van de planning

Ø Stemming: unaniem

1. Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 23.01.2019

Ø Stemming: unaniem


2. Lokale Adviescommissie levering elektriciteit, gas en water (LAC) Vertegenwoordiger: L. Ceyssens Plaatsvervanger: P. Dierickx

161 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page