top of page
  • Appel in Peer

Kipster wil een kippenboerderij in Peer

Bijgewerkt op: 25 feb. 2021

De laatste weken/maanden is er heel wat in de pers verschenen over de komst van Kipster naar Peer. Het boerderijconcept van Kipster zou naar eigen zeggen de meest dier-, mens- en milieuvriendelijke kippenboerderij ter wereld zijn.

Zoals van jullie gemeenteraadsleden verwacht mag worden, trokken enkele Appelmandatarissen naar Venray om de daar aanwezige Kipster boerderij eens van dichtbij te bezichtigen.

Venray is een plaats in Nederlands Limburg dat zich met haar 3,9 miljoen kippen terecht de kippenhoofdstad van Nederland mag noemen. Dominique en Peter troffen in Vernay dan ook verschillende boerderijconcepten aan, gaande van boerderijen met scharrelkippen (waar de kippen van het wettelijk minimale comfort genieten, nu legbatterijen verboden zijn), tot boerderijen met bio-kippen (waar de diertjes over hectaren grasland beschikken om te genieten van klaverweiden en hun natuurlijke omgeving maximaal benaderd wordt). Het Kipster concept is een tussenvorm waarbij de kippen over een grote binnenruimte met veel daglicht beschikken en er ook aan weerszijden van de boerderij een vrije uitloop met een breedte van 10 meter aanwezig is waar de kippen een buitenwandeling kunnen maken. Tevens zijn er strobalen, pikblokken en enkele potten met boompjes (buiten) en namaakbomen (binnen) aanwezig. Ook is de boerderij uitgerust met stoffilters voor de binnenlucht en voor de ventilatielucht.


Onze burgemeester maakt zich tijdens een interview voor TV Limburg sterk dat er in Peer een draagvlak is voor nieuwe kippenboerderijen.

Het interview kan hier bekeken worden:

https://www.tvl.be/nieuws/dier-en-milieuvriendelijke-kippenboerderij-komt-naar-peer-78838

Wat hierbij wel opvalt, is dat burgemeester Matheï deze uitspraak deed vóór het infomoment dat op 11/6/2019 georganiseerd werd en spreekt over 24.000 kippen terwijl tijdens het infomoment gesproken werd over 2 stallen van elk 24.000 kippen, dus 48.000 kippen.


Tijdens deze infoavond op 11 juni in Den Tichel in Wijchmaal werd een mooie presentatie samen met enkele filmpjes en een geluidsfragment getoond. Zij die niet aanwezig konden zijn, kunnen de presentatie, de filmpjes en het geluidsfragment – door Kipster graag aan ons bezorgd en hier met hun toestemming gepubliceerd – hier bekijken en beluisteren.

Ruud Zanders liet weten dat vragen hierover rechtstreeks aan Kipster gesteld kunnen worden (tijdens de infoavond diende de presentatie immers ter begeleiding van het verhaal dat verteld werd en geeft zonder dit verhaal uiteraard geen totaalbeeld) en dat geïnteresseerden de boerderij in Venray kunnen bezoeken (de bezoekersruimte met zicht op de binnenstal is iedere dag toegankelijk van 10:00 tot zonsondergang).


Tijdens de vragenronde werden vragen gesteld over verschillende aspecten verbonden aan de komst van Kipster. Deze vragen gingen voornamelijk over:


1. Vergunning, verkeersdrukte en ruimtelijke inplanting

· Over de vergunningsaanvraag die volgens eerdere berichtgeving in de pers al lopende zou zijn, doch waarvan de definitieve versie blijkbaar nog niet ingediend was op het moment van de infoavond en die bovendien 48.000 kippen (2 stallen van 24.000 kippen) betreft.

· Over de bijkomende verkeersdrukte (ca. 275 vrachtwagens, ca. 7.300 auto's en ca. 50 bussen per jaar) en of de bestaande wegeninfrastructuur in deze volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan verkeersluwe zone hieraan aangepast is.

· Over de impact op de naburige pluimveebedrijven en een naburig kweekcentrum voor met uitsterven bedreigde hoenderachtigen in het geval van het uitbreken van ziektes zoals pseudovogelpest en vogelgriep, ziektes waarvan Kipster stelt dat hun boerderij met vrije (buiten)uitloop hieraan uiteraard gevoeliger is dan gesloten boerderijen.

· Over de tegenstrijdigheid tussen het weigeren van een bouwvergunning voor een gelijkaardig initiatief op veel kleinere schaal en het mogelijk verlenen van de omgevingsvergunning (door de Provincie na advies van stad Peer) aan Kipster. De notulen van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldden immers dat zulk bedrijf “niet bestaanbaar is met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving”.

De dag na de infoavond werd er ons door één van de toehoorders op gewezen dat het gebied waarin de Kipster boerderijen volgens de presentatie voorzien worden, in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de Stad Peer ingetekend is als “bouwvrije agrarische zone”. Ook wij vragen ons hardop af of het bouwen van dit bedrijf in zulke zone geen bedenkelijk licht werpt op een consequente invulling van een ruimtelijke visie in Peer, zeker als bovendien in dit structuurplan “het bouwvrij houden van bouwvrije zones in het landbouwgebied” als bindende bepaling opgenomen is.

2. Financiële aspecten

· Over de financiële middelen, gezien Kipster Peer bv volgens de neergelegde statuten momenteel over € 1000,- beschikt en het moederbedrijf en enige aandeelhouder Kipster Production bv volgens de laatste neergelegde jaarrekening een eigen vermogen heeft van € 4.370,- en over ca.€ 129.000,- liquide middelen beschikt, terwijl de aandeelhouder, nogmaals conform de statuten, € 600.000,- als kapitaal onderschreven heeft. Er werd gevraagd of de initiatiefnemers over voldoende middelen beschikken om de € 600.000,- te volstorten mocht de bank (zoals normaal) dit verzoeken om een lening te verschaffen van “enkele miljoenen” die volgens de berichtgeving in de pers in de kippenboerderij in Peer geïnvesteerd zullen worden. Hierop volgde als antwoord dat ze investeerders hebben.

· Over de leefbaarheid van zulk bedrijf voor een landbouwgezin, waaruit bleek dat het bedrijf enkel leefbaar is indien beide stallen gebouwd worden.

· Over het verdienmodel voor de initiatiefnemers, waaruit bleek dat ze een percentage nemen op de verkoop van de eieren maar dat er enkel geld verdiend zou worden als er meerdere Kipster boerderijen in meerdere landen gebouwd zullen zijn.

3. Technische aspecten

· Over de stoffilters. Het filtersysteem voor de binnenlucht werd door de fabrikant gemodificeerd, waarbij het initiële model met stofzakken die niet echt bestand bleken te zijn tegen de snavels van de kippen, vervangen is door het nu standaardmodel met opvangbakken. Dit systeem dat ook in Peer gebruikt zal worden, verwijderd volgens de productfiche van de fabrikant zeer efficiënt het grof stof PM10 (80%), het middelfijn stof PM2,5 wordt voor 50% verwijderd en het fijn stof PM1 voor 20%. Het filtersysteem voor de ventilatielucht bleek in Nederland te gebruiksonvriendelijk te zijn met name wat betreft het reinigen van de filters, zodat in Peer gekozen zal worden voor een biologische luchtwasser.

· Over het risico op verspreiding van legionella door zulke biologische luchtwassers bleek evenwel nog niet nagedacht te zijn. Zelf konden we enkele studies terugvinden waaruit blijkt dat er met zulke biologische luchtfilters nog zeer weinig ervaring opgedaan is voor toepassing in de landbouw en dat voor kippenboerderijen zulke systemen nog minder gebruikt worden. De studies concluderen dat er een reëel risico bestaat op verspreiding van legionella. De uitgevoerde metingen geven aan dat in ruim 1 op 5 installaties de condities (zuurtegraad, watertemperatuur) geschikt zijn voor de groei van legionella. Gelukkig is tot op heden nog geen uitbraak vastgesteld bij biologisch luchtwassers in de landbouw. Helaas bleek uit deze studies ook dat veel installaties niet correct werkten. Bij ruim 1 op 4 installaties is het water te zuur en bij ruim 1 op 3 heeft het water een te hoge geleidbaarheid om een goede werking te kunnen garanderen. Bovendien is bij vrijwel 1 op 10 installaties het water zo zuur dat schadelijke stikstofverbindingen geproduceerd en uitgestoten worden. Wij houden de MER-screening die opgemaakt moet worden voor een kippenbedrijf van deze omvang goed in de gaten wat dit punt betreft.

· Over mogelijke geuroverlast moesten we ons geen zorgen maken volgens de uitkomst van een computersimulatie.

4. Dierenwelzijn

· Over de haantjes die niet vergast worden waaruit bleek dat Kipster haar hennen aankoopt bij broederijen die de haantjes verkopen voor vleesproductie.

· Over het volstaan van een beperkt aantal boompjes in de buitenruimte (1 per ruim 1700 kippen) om over beschutting te kunnen spreken en over het ontbreken van boompjes in de binnenruimte.

· Over de aanwezige mest in de binnenruimte die pas bij het vervangen van de kippen na 15 à 20 maanden geruimd kan worden.

· Over de beperkte buitenruimte.

Wij antwoorden graag op vragen die mensen nog kunnen hebben. We herhalen dat Kipster ook graag bereid is om op vragen te antwoorden en dat de bezoekersruimte van hun boerderij in Venray dagelijks geopend is voor wie het eens zelf wil zien. Meer info en contactgegevens: http://www.kipster.nl/.


Op de website van de stad is nog maar weinig info terug te vinden over Kipster maar wij gaan ervan uit dat u ook daar voor antwoorden op eventuele vragen terecht kunt. Trouwens, zodra de vergunning volledig en ontvankelijk verklaard is zal de stad Peer een openbaar onderzoek opstarten en kan het dossier ingezien worden.

247 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page