top of page
  • Appel in Peer

JC 'De Bak': méér dan 2 miljoen en allemaal de schuld van de buurt (dixit burgemeester Mathei)(1) Notulen van de gemeenteraad van 24 maart 2021 – Keuring

CD&V: voor

Appel: voor

NVA: voor

Vooruit: voor

Onafhankelijk: onthouding


(2) Terugkeer raadslid in Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn – Kennisneming

Raadslid Y. Gordijn keert terug op 01/05.


(3) Bekrachtiging van het besluit tot verlengen van de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met Agentschap Zorg & Gezondheid om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken - Keuring


S. Mathei (Burgemeester): Verlenging van de bestaande overeenkomst m.b.t. contact- en bronopsporing om na te gaan met wie iemand die besmet is met corona in aanraking gekomen is. Peer werkt hiervoor nauw samen met de gemeenten in de eerstelijnszone. Er is afgesproken om ondersteunend te werken en in te zetten op sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantaine-opvolging. Dit gebeurt in samenwerking met de ‘field agent’ uit de eerstelijnszone Noord-Limburg.


Update: Vaccinatieparameter voor vaccinatiecentrum in Peer: 9.730 eerste inentingen; 532 tweede inentingen. Deze en volgende week worden meer dan 5.000 mensen extra gevaccineerd. Burgemeester roept op om iedereen aan te moedigen zich te laten vaccineren op de dag dat men hiervoor uitgenodigd wordt om zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar het ‘normale’ leven.

CD&V: voor

Appel: voor

NVA: voor

Vooruit: voor

Onafhankelijk: voor

(4) Samenwerkingsovereenkomst S-Lim ‘digital signage’ - Keuring


S. Mathei (Burgemeester): S-Lim heeft tot doel van Limburg een slimme regio te maken; er is ook een mogelijkheid om in te zetten op digitale infoschermen. Er wordt voorgesteld om een samenwerkingsovereenkomst tussen Peer en S-Lim af te sluiten. Peer zet in op verschillende info-kanalen en dit past binnen de communicatie-aanpak. Het gaat over schermen voor binnen en buiten; de randapparatuur, de software en het beheersysteem. Er wordt gebruik gemaakt van de beschikbare ‘trekkingsrechten’ om de investeringskosten te dekken; de beheerskosten worden betaald uit eigen middelen. Dit is geen exclusiviteitsovereenkomst.


CD&V: voor

Appel: voor

NVA: voor

Vooruit: voor

Onafhankelijk: voor

(5) Fluvius opdrachthoudende vereniging: Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 26 mei 2021

Afvaardiging: R. Nelis

CD&V: voor Appel: voor

NVA: voor

Vooruit: voor

Onafhankelijk: voor

(6) Fluvius Limburg: Vaststelling van het mmandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergaderin van 30 juni 2021


Afvaardiging: B. Geerits


CD&V: voor Appel: voor

NVA: voor

Vooruit: voor

Onafhankelijk: voor

(7) Achelmansstraat – Luitenant F. Limboschstraat: pachtbeëindiging, ruil zonder opleg en nieuwe verpachtingen


Raadslid Steven Broekx neemt niet deel aan de bespreking en stemming. D. Colaers (Schepen): Landbouwer is vragende partij om 2 percelen te ruilen. De te ruilen percelen zijn min of meer gelijk in grote. De ruil is een meerwaarde voor de landbouwer omdat zo de totale kavel vergroot wordt. Er is geen opleg verschuldigd en pachtbeëindiging zonder uittredingsvergoeding. De stad Peer draagt de kosten van de notariële akten; deze kosten worden gecompenseerd door de meerwaarde van de gronden in ruil die niet vergoed worden.


P. Smeets (Onafhankelijk): In deze regio bevinden zich een aantal poelen voor de knoflookpad. Heeft deze ruil invloed op het in stand houden van deze poelen? D. Colaers (Schepen): Geen invloed; de poelen liggen een stuk verwijderd van deze gronden. Betrokken landbouwer zet zich in voor behoud van de knoflookpad


CD&V: voor Appel: onthouding

NVA: voor

Vooruit: voor

Onafhankelijk: onthouding

(8) Bokt-Keitelweg: openbare verkoop KMO-grond lot K nummers 11 + 12 via Biddit – instelprijs en voorwaarden – Keuring


S. Cornelissen (Schepen): Kopers hielden zich niet aan de verkoopsvoorwaarden waardoor 2 percelen terug ingekocht werden door de stad Peer. Stad wil de percelen – o.w.v. de hoge vraag – op een eenvoudige en snelle manier terug op de markt brengen en dit via het notariële platform Biddit. De voorwaarden van Bokt Fase 1 blijven van toepassing; aan de GR wordt gevraagd de procedure, de voorwaarden en de instelprijs goed te keuren.


CD&V: voor Appel: voor

NVA: voor

Vooruit: voor

Onafhankelijk: voor

(9) Ambachtslaan 1001: toestemming tot doorverkoop - Keuring


S. Cornelissen (Schepen): Eigenaar wenst bedrijfsgebouw & conciërgewoning te verkopen. Het perceel werd aangekocht van de gemeente; op deze grond is een reglement van toepassing dat stelt dat een doorverkoop voorgelegd moet worden aan de gemeenteraad.

CD&V: voor Appel: voor

NVA: voor

Vooruit: voor

Onafhankelijk: voor


(10) Gedeeltelijke beëinding recht van opstal en recht van erfpacht ontmoetingscentrum OC Kleine-Brogel


Voorzitter GR Koen Winters neemt niet deel aan bespreking en stemming.

R. Nelis (Schepen): De stad neemt het recht van opstal en het recht van erfpacht terug over voor die delen die niet gebruikt worden door het OC – het gaat om de voortuin van en de St-Jozefzaal zelf die gebruikt wordt door de fanfare.


CD&V: voor Appel: voor

NVA: voor

Vooruit: voor

Onafhankelijk: voor


(11) Ondersteuningsreglement gezins- en groepsopvang van baby’s en peuters – Keuring


L. Diliën (Schepen): In Peer is er sinds enkele jaren een tekort aan onthaalouders, en vooral ook tijdens de vroege en late uren. Er is een reglement uitgewerkt voor zowel bestaande als nieuwe initiatieven:


- Eenmalige toelagen (niet te cumuleren):

(i) Startpremie: 250 euro / opvangplaats met max. 5.000 euro voor 5 dagen / week; vermindert pro-rata indien er minder dagen opvang voorzien wordt

(ii) Huurpremie: verspreid over 3 jaar; max. 5.400 euro. Hier zijn een aantal voorwaarden aan gekoppeld

- Jaarlijkse toelagen:

(i) Werkingstoelagen: 15 euro per opvangplaats / jaar

(ii) Premie voor ruimere openingsuren: 10,5 u = 100 euro / jaar; 11 u = 200 euro / jaar; 12 uur = 300 euro per jaar


CD&V: voor Appel: voor NVA: voor Vooruit: voor Onafhankelijk: voor

(12) Aanpassing reglement speelstraat - Keuring


L. Diliën (Schepen): Aanvraag verloopt voortaan via een andere dienst; er wordt voortaan rekening gehouden met handelaars in de straat; er dient een bewonersenquête gehouden te worden (70% dient akkoord te zijn); de speelstraat kan voor een week of korter georganiseerd worden; uitzonderlijk kan het zelfs 2 keer / zomer georganiseerd worden. Enkel indien aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, zal er goedkeuring gegeven worden tot het inrichten van de speelstraat; waarbij de kinderen dan gebruik kunnen maken van de speelkar en nadarhekken. CD&V: voor Appel: voor NVA: voor Vooruit: voor Onafhankelijk: voor


(13) Jaarrekening 2020 – Schakelzorgcentrum Noord-West Limburg. Keuring


R. Nelis (Schepen): In Peer werd er een schakelzorgcentrum ingericht in het rusthuis ‘Vitas’ voor onze eerstelijnszone. Alle gemeentes van de zone dienen de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen van de gemeenteraad. De kosten worden volledig gedekt door de subsidies waardoor de betrokken gemeentes geen eigen inbreng dienen te doen.


CD&V: voor Appel: voor NVA: voor Vooruit: voor Onafhankelijk: voor


(14) Vervolgstappen waterzuivering drainagewater investeringsdossier realisatie Jongerencentrum - Keuring


R. Nelis (Schepen): De 2de fase van het jongerencentrum werd in september 2020 gestart. In januari werden de wanden geplaatst als voorbereiding voor de droogzuiging; op 18 maart werd de droogzuiging gestart en op 8 april stopgezet omdat de maximale normen naar vervuiling overschreden werden. Nochtans werd op voorhand een positief advies gegeven door OVAM; ook de nulmeting die op voorhand uitgevoerd werd, was gunstig. Het bemalingswater werd overgepompt naar de site Agnetendal; er werden regelmatig stalen genomen om de kwaliteit van het water te testen. Nu wordt voorgestel om de bemaling terug op te starten, maar het water dient nu eerst gezuiverd te worden via een waterzuiveringsinstallatie; daarnaast wordt gevraagd om regelmatig stalen nemen om de kwaliteit van het water te monitoren. Daarom wordt er een onderhandelingsprocedure opgestart.


P. Smeets (onafhankelijke): (i) Voorstel om het bestek aan te passen en een olie-waterafscheider te voorzien. (ii) Vreemd om de controle op de kwaliteit van het water bij de aannemer te leggen; vreemd dat aannemer z’n eigen werk moet / mag controleren. Voorstel om de controle te laten bij de huidige deskundige. (iii) Er was initieel 6 maanden voorzien voor de droogzuiging; nu worden er maar 5 maanden voorzien terwijl het grondwaterpeil terug gestegen is.


R. Nelis (Schepen): (i) Olie-waterafscheider is mee opgenomen in het bestek. (ii) Externe controle: blijft behouden (iii) Termijn is bepaald op basis van een inschatting van de debieten en op basis van de planning voor de uitvoering van de werken.


D. Vanderhoydonck (Appel): Fractie Appel zal zich onthouden bij de goedkeuring; het gehele jongerencentrum is omstreden & dan vooral het financiële kostenplaatje. Het lijkt ons niet duidelijk waar dit gaat eindigen. Verder stoort het ons dat er in deze materie niet over de partijgrenzen heen gewerkt wordt; in deze materie had men meer beroep kunnen doen op de in de GR aanwezige kennis van raadslid Peter Smeets. Mogelijks had heel deze toestand dan vermeden kunnen worden.


W. Kolen (NVA): De totale kost bedraagt ondertussen al meer dan 2 miljoen euro en de teller staat nog niet stil. De investeringskost lijkt niet proportioneel voor het doel. Dit lijkt weer een voorbeeld van een duur project, niet op maat van Peer. Het getuigt niet van een verantwoord omspringen met belastinggeld en daarnaast zadelt men de jeugd op met een morele last want zij zullen met de vinger gewezen worden voor het dure kostplaatje. De jeugd zal met de vinger gewezen worden, terwijl ze hier geen schuld aan hebben. We vragen dat het CBS z’n verantwoordelijkheid opneemt en toegeeft dat men dit project toch wel serieus verkeerd ingeschat heeft en om zo de ‘last’ van de jongeren weg te nemen. Is het CBS bereid de hand in eigen boezem te steken en een duidelijk signaal te geven aan de jongeren.


S. Mathei (Burgemeester): CD&V heeft een duidelijke visie achter het jongerencentrum: 1° - De buurt werd betrokken bij de inrichting van het jongerencentrum. Eén van de verzoeken die hieruit voort kwamen, was om ondergronds te gaan. 2° - Opzet is ruimer dan een ‘jeugdcafé’: een culturele component; een economische component – met pop-up initiatieven (met een prominente plaats in het centrum); de sociale component (huisvestiging van het JAC; afdeling van een ‘overkophuis’). Deze componenten kunnen niet in een ‘standaard’ gebouw. Er werden ondertussen reeds mooie resultaten gehaald met het jongerencentrum.


W. Kolen (NVA): We hebben niet gesteld dat jongeren zich moeten ‘schamen’; het zou u sieren om die woorden terug te nemen. Er wordt gehamerd op de inhoudelijke invullen; maar niet op het feit of die kosten daarom verantwoord zijn. S. Mathei (CD&V): Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de historische vervuiling en de extra kost; bovendien werd er door de buurt – binnen het participatietraject- gevraagd om ondergronds te gaan.

K. Soors (Appel): Er was in het participatietraject van dag één geen alternatief naar locatie. Die beslissing was al op voorhand genomen. Het is ook niet meer dan logisch dat bewoners dan vragen om ondergronds te gaan; pop-up initiatieven in het verleden hebben duidelijk aangetoond dat zo een JC in het midden van het centrum overlast zal meebrengen. Verder, Peer is niet het enige JC met deze doelstellingen; ook Genk heeft een gelijkaardige invulling. Werd er op voorhand contact opgenomen met de stad Genk om een zicht te krijgen op het inrichten van zulk een jongerencentrum? We zouden eens graag een vergelijking in de kosten zien tussen Genk en Peer. P. Smeets (Onafhankelijke): Burgemeester laat uitschijnen dat het raadslid vindt dat dit dossier zo goed is voorbereid; maar dit is niet geheel correct. Bovendien had men wel kunnen denken dat er hier mogelijks problemen gingen opduiken. Niet zo heel lang geleden was er op de hoek een benzinestation en garage gevestigd; deze inrichting is zelfs opgenomen in de registers. Met deze info had van in het begin rekening gehouden kunnen worden. Verder, historische vervuilingen blijven maar historisch als ze op die plaats blijven; en anders creëer je – door de infiltratie – een nieuwe vervuiling.


E. Reumers (Vooruit): Van verschillende fracties is er al meermaals een opmerking geweest op de kostprijs; en de vraag blijft wanneer de grens bereikt wordt? Hoe ver is men nog bereid te gaan.

CD&V: voor Appel: onthouding NVA: onthouding Vooruit: onthouding Onafhankelijk: onthouding

(15) Toegevoegd agendapunt onafhankelijke (Peter Smeets): Definitief stopzetten van de bouwwerken fase 2 van het jongerencentrum De Bak – Keuring


P. Smeets (onafhankelijk): Uit een rondbevraging bij de jeugd blijkt dat er inderdaad nood is aan een fuifruimte / fuifkelder, maar deze dient voor hen niet noodzakelijk op deze locatie. De alternatieve voorstellen zullen overgemaakt worden aan de administratie (o.m. rotatie in andere kerkdorpen; bestaande locaties / zaalverhuurders) M.b.t. de vervuiling wens ik op te merken, dat de olie / de vervuiling zich zal gaan concentreren rond ‘De Bak’; na een aantal jaren zal die mazout door de wanden van de kelder gaan heen trekken. Als die olie niet verwijderd wordt, zal de fuifkelder ten dode opgeschreven zijn. Verder, de stad loopt risico op claims als er morgen zou blijken dat door die infiltratie tot vervuiling geleid heeft bij andere eigenaars. De Stad Peer moet er voor zorgen dat er een totale zuivering uitgevoerd wordt. Gelet op het voorgaande wordt dan ook voorgesteld dit project stop te zetten. Als het nu wordt stopgezet, komt er terug 1.000.000 euro vrij. Er wordt voorgesteld om dit geld dan te gebruiken voor één of meerdere andere fuiflocaties.


S. Mathei (Burgemeester): In fase 2 gaat het niet alleen om een fuifkelder, maar om een polyvalente zaal en daarnaast zit in deze fase 2 ook het hele toegankelijkheidsgebeuren (i.e. het gebouw dient ook nog verder toegankelijk gemaakt te worden


CD&V: Tegen Appel: Voor (1) / Onthouding (1) NVA: Onthouding Vooruit: Onthouding Onafhankelijk: Voor


(16) Toegevoegd agendapunt fractie N-VA: Maai-mei- niet


W. Vanelsacker (NVA): Voorstel om in de maand mei niet te maaien en dit ten voordelen van de insecten en de biodiversiteit. Dit past binnen het plan van NVA om biodiversiteit te ondersteunen. Er wordt gevraagd dat de stad Peer hier aan deelneemt door zo weinig mogelijk openbaar groen te maaien; en daarnaast wordt gevraagd om hier zo veel mogelijk over te communiceren.


R. Nelis (Schepen): Er wordt reeds toegezien op een gezond evenwicht tussen onderhoud en biodiversiteit. Maar naar aanleiding van deze actie willen we een extra inspanning doen; er wordt samen gezeten met de aannemer om een aantal bijkomende stukken niet te maaien. Dit wil niet zeggen dat dit voor alles zal gelden – bv. Speeltuintjes moeten misschien toch gemaaid worden. Er zal ook communicatie over gevoerd worden.


CD&V: Voor Appel: Voor NVA: Voor Vooruit: Voor Onafhankelijk: Voor

(17) Toegevoegd agendapunt Fractie Appel: Voorstel tot het implementeren van de Afvalmonitor van Limburg.Net


K. Soors (Appel): Appel ijverde – net zoals CD&V – in haar verkiezingsprogramma van 2018 om van Peer een ‘smart city’ te maken. Eén voorbeeld binnen een ‘smart city’ zijn de slimme vuilnisbakken. Regelmatig zien we in het straatbeeld overvolle vuilbakken, of overvolle ‘hondenpoep-paaltjes’. Dit verleidt mensen er toe om hun afval naast de vuilbak te zetten, maar dat is dan weer sluikstorten waarvoor ze een boete kunnen krijgen.

Om aan dit probleem paal en perk te stellen, heeft Limburg.net heeft een digitaal systeem opgezet – de ‘afvalmonitor’. Dit digitale systeem helpt gemeenten niet alleen om hun openbare vuilnisbakken beter en eenvoudiger in kaart te brengen, maar maakt het ook mogelijk om alle ledigingen, problemen en eventuele misbruiken te registreren en op de voet te volgen en verder zal het ook mogelijk worden om vanop afstand de vulgraad te monitoren via sensoren. Op die manier kunnen gemeentes dan ‘voorspellen’ wanneer een vuilnisbak gevuld is en zo de ophaalrondes om de vuilnisbakken leeg te maken optimaliseren. Dit zorgt vanzelfsprekend voor een betere dienstverlening, maar ook een optimalisatie van de kosten voor de stadsdiensten. De pilootprojecten werden ondertussen uitgevoerd voor Pelt, Hechtel-Eksel, Hasselt, Bilzen en Lummen. En, ondertussen kunnen ook andere gemeenten nu aansluiten bij dit initiatief.

Appel verzoekt de gemeenteraad akkoord te gaan met het voorstel om contact op te nemen met Limburg.Net en vervolgens de samenwerkingsovereenkomst voor zowel de traditionele vuilbakken als de hondenpoeppaaltjes, af te sluiten.


L. Ceyssens (Schepen): Peer is ingestapt in het najaar van 2020. De technische dienst heeft reeds de nodige training gehad en is gestart met het identificeren van alle publieke vuilnisbakken. Het is dus niet nodig om dit voorstel nog goed te keuren.


K. Soors (Appel): Nochtans blijkt uit een screening van de notulen van het schepencollege niet dat de samenwerkingsovereenkomst al afgesloten werd; ook in de diverse communicatiekanalen van de Stad Peer is hier niets over terug te vinden. Bijgevolg blijft de vraag gelden, en wordt er verzocht dit bijkomend punt voor te leggen ter stemming.

CD&V: Voor Appel: Voor NVA: Voor Vooruit: Voor Onafhankelijk: Voor

504 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page