top of page

Inbreuken regelgeving grondverzet

Het is al erg genoeg dat een stadsbestuur niet bereid is om hemel en aarde te bewegen om met welke middelen dan ook de regelgeving te doen naleven als het om de gezondheid van haar inwoners gaat (zie onze bijdrage over gedoogbeleid in Peer). Het is nog véél erger als het stadsbestuur die regels zélf met de voeten treedt. Immers, Appel werd door verschillende inwoners gecontacteerd over het feit dat de stad Peer grond had afgevoerd die opgeslagen lag op grond van de stad, naast jeugdhuis ‘De Container’. Wetende dat niemand kan zeggen waar de gronden van De Coster naartoe zijn, dat niemand weet of die al dan niet vervuild zijn, hebben de raadsleden Bomans, Maes en Plasschaert het heft in handen genomen en gaan uitzoeken wat er nu precies aan de hand is. Raadslid Plasschaert contacteerde op 27 februari de stadssecretaris met de vraag of het grondverzet conform de regelgeving terzake gebeurde. Op dat moment kon men hier niet op antwoorden en het zou nagekeken worden.

Op 1 maart konden raadsleden Plasschaert en Maes het dossier gaan inkijken. Hoewel het dossier naar slechte gewoonte onvolledig was, bleek wél zéér duidelijk dat de stad Peer de regelgeving m.b.t. het grondverzet niet juist had toegepast. N.a.l.v. de vragen die gesteld werden kwam men in Peer naar eigen zeggen geleidelijk tot het inzicht dat men de regelgeving had moeten volgen. De fractie Appel heeft dan ook direct op 2 maart de stad Peer officieel in gebreke gesteld: -    In het dossier zat wel een technisch verslag maar er kon niet aangetoond worden dat dit verslag effectief betrekking heeft op de partij grond aan ‘De Bokt’ -    De grond is getransporteerd zonder attesten, zonder registratie, zonder vrachtdocumenten; zodat er op geen enkele manier kan nagegaan worden waar de grond naartoe is. Uit het dossier bleek duidelijk dat pas nadat Raadslid Plasschaert geïnformeerd had naar de gevolgde procedure een vraag uitgestuurd werd om een milieu hygiënisch onderzoek te doen op 8 verschillende locaties in Peer. 8 locaties ja, want de grond was inmiddels verspreid over Peer en gestort op één landbouwgrond en op 7 groene speelzones, zeg maar speelpleintjes voor onze kinderen. De fractie Appel heeft op 8 maart de resultaten van de analyse in handen gekregen; en die zijn allerminst fraai te noemen. De grond blijkt namelijk behoorlijk vervuild te zijn; er werden véél te hoge zinkwaarden, maar erger nog, zéér hoge concentraties zwaar kankerverwekkende stoffen aangetroffen! Hier gaat het dan om benzo(a)pyreen – norm: 0.3 terwijl gemeten waarde: 2.3 is -, een zogenaamde PAK die zowel een carcinogeen (kankerverwekkend) als een mutageen (kan veranderingen aanbrengen in DNA, ons genetisch materiaal) risico inhoudt. En dit terwijl het merendeel van de grond die aan ‘Bokt’ opgeslagen lag, kwam van 'De Brueghelhoeve' en de verkaveling 'De Burkel'. Dat is ineens de reden waarom de stad Peer ondertussen begonnen is met die grond terug weg te halen. Uit het technisch verslag blijkt dat door de korte tijd dat die grond op de speelpleintjes en de landbouwgrond gelegen heeft er op die plaatsen geen gevaar is opgetreden voor de volksgezondheid. Maar wat als de fractie Appel niet in die pot was beginnen roeren? Dan had die grond daar ongetwijfeld blijven liggen en rustig ons milieu verder vervuild en de gezondheid van onze kinderen en kleinkinderen op het spel gezet.

En verder: Waar komt die grond vandaan? Waar heeft die eerst gelegen? Welke problemen heeft die al veroorzaakt? Hoeveel gelijkaardige gevallen zijn er naast ‘De Bokt’ en ‘De Hoppenest’ zo nog in Peer? Want …. Als een stad er al niet in slaagt om zelf de regels juist toe te passen, hoe kan ze dan toezicht uitoefenen of begeleiding of raad geven aan bedrijven die op haar grondgebied werkzaam zijn? Hoe komt het dat een Stad pas in actie komt na pertinente vragen van oppositieleden die beroepshalve geen enkele link hebben met grondverzet. Mag je er dan niet op vertrouwen dat de regelgeving – die elke Belg geacht te kennen – ook gevolgd wordt door de lokale overheid? Hoe kan je dan waken over de volksgezondheid? De fractie Appel heeft zowel burgemeester Mathei, als schepenen Nelis – Landbouw / Technische dienst, en Vanhees – Milieu - expliciet verzocht na te denken over het feit of ze het nog verantwoord vinden voor zichzelf om in functie te blijven.

De laatste tijd is er toch wel wat grondverzet waargenomen in en om Peer. Plotseling was de gronddepot van de Stad leeg en waren er hopen verschenen in verschillende speeltuintjes. Uit bodemanalysen achteraf, bleek een kankerverwekkende stof aanwezig te zijn met de rare naam Benzo(a)pyreen waarvan de gemeten concentratie vrijwel 8x hoger was dan de toegestane concentratie om deze grond te hergebruiken. Gelukkig werden dankzij alerte burgers en de oppositie deze vergiftigde speeltuintjes onmiddellijk terug afgegraven, waardoor het risico beperkt bleef, wat ook bevestigd werd door een studie van een erkende bodemsaneringsdeskundige. Gelukkig was door het slechte weer en de modderige toestand van de speeltuintjes het aantal spelende kinderen beperkt. Net zoals sigaretten pas kanker kunnen veroorzaken als ze gerookt worden, kunnen deze speeltuintjes pas kanker veroorzaken als er gespeeld wordt. Wat als dit milieuschandaal niet tijdig ontdekt werd en er tijdens de volgende Paas- en zomervakantie à volonté paaseieren geraapt werden en gespeeld werd in deze speeltuintjes? Laten we daar maar niet aan denken.

68 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page