top of page
  • Appel in Peer

Huishoudelijk reglement Peer – Hoe zit ’t met de participatie?


Appel vat na elke gemeenteraad te belangrijkste topics samen. Geïnteresseerd in de andere punten die op de gemeente- of OCMW-raad behandeld werden, consulteer dan zeker even de agenda of de notulen op de website van de stad Peer: www.peer.be/bestuur.


Gemeenteraad 23.01.2019

Agenda: https://www.peer.be/agenda-gemeenteraad---2019

Notulen: Te publiceren


Huishoudelijk Reglement


Het Decreet Lokaal Beleid verplicht elke gemeente om een huishoudelijk reglement goed te keuren. Dit lijkt op het eerste zicht misschien een verplicht saai nummertje over hoe het er op de gemeente- en OCMW-raad aan toe moet gaan, maar niks is minder waar. Net omdat het lokaal bestuur heel wat vrijheid krijgt bij de invulling van de regels, kan je er tussen de lijnen door in lezen hoe een bestuur staat tegenover de rol van de raadsleden, maar ook hoe men staat tegenover burgerparticipatie.


Hoe kunnen burgers participeren in de raden?


Het Decreet Lokaal Bestuur is duidelijk: artikel 304, §1 zegt letterlijk het volgende: ‘De gemeenteraad voert een beleid op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen, met inbegrip van een rege­ling over het recht van de inwoners om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten’.

Het ontwerp van Huishoudelijk Reglement van Peer regelde echter nies over hoe burgers voorstellen en vragen op de raad kunnen brengen. Daarom hebben de fracties Appel (toelichting door raadslid Kathleen Soors) en N-VA (toelichting door raadslid Wesley Kolen) een reeks amendementen opgesteld en op voorhand aan alle raadsleden overgemaakt.

Eén van de voorstellen regelde de manier waarop Perenaren met een schriftelijke vraag punten aan de agenda van de gemeenteraad kunnen toevoegen, en voorzag daarnaast in een vragenuurtje op de gemeenteraad waar iedereen mondelinge vragen kan komen stellen.

De meerderheid stemde dit voorstel weg. Burgemeester Mathei lichtte toe dat Peer volledig het voorstel van de VVSG volgt en dat volgens hen de burgerparticipatie op de gemeenteraad geregeld is omdat inwoners verzoekschriften kunnen indienen, waarop ze maximum 3 maanden (*) later een antwoord kunnen krijgen.

Wij lezen iets anders in de wet en de memorie van toelichting bij het Decreet Lokaal Beleid. Uit de memorie van toelichting blijkt duidelijk dat er een verschil is tussen het recht voor burgers om voorstellen en vragen op de agenda te plaatsen én de mogelijkheid om verzoekschriften in te dienen. Dat wordt ook bevestigd op de website van Vlaanderen: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/werking-bestuur/burgerparticipatie en blijkt uit dit artikel van VVSG http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Bestuurszaken/Documents/Lokaal%202007%2018%20(Wat%20is%20het%20verschil%20tussen%20een%20verzoekschrift%20en%20een%20voorstel%20van%20de%20burgers).pdf:


- Bij een verzoekschrift kan de behandeling doorverwezen worden naar bijvoorbeeld het schepencollege TERWIJL voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad moeten toegevoegd en behandeld worden

- Bij een verzoekschrift kan de indiener niet het recht afdwingen om op de gemeenteraad spreektijd te krijgen TERWIJL bij het indienen van vragen en voorstellen de inwoner het recht heeft om op de gemeenteraad toelichting te komen geven.

- Verzoekschrift kan door inwoners en door niet-inwoners ingediend worden TERWIJL voorstellen en vragen alleen door inwoners kunnen ingediend worden.


Omdat het huishoudelijk reglement uitdrukkelijk regelt hoe de gemeenteraad moet verlopen, zijn we dan ook van mening dat er in het huishoudelijk reglement wel degelijk een regeling moet uitgewerkt worden voor de manier waarop inwoners vragen kunnen stellen en voorstellen indienen. Meer nog Vlaanderen stelt zelfs uitdrukkelijk dat dit in het ‘reglement van de raad’ moet geregeld worden (lees ook: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/werking-bestuur/burgerparticipatie/voorstellen-van-burgers).


Burgemeester Mathei gaf wel nog aan dat men in Peer bezig is met het uitwerken van een inspraakreglement, maar het was ook duidelijk dat men er tot nu toe niet van uit gaat dat in dat reglement ook iets moet komen te staan over hoe inwoners vragen en voorstellen op de agenda van de raad kunnen krijgen en dat dit in het reglement van de raad moet komen. Ook lijkt men op dit moment nog niet echt open te staan voor het houden van een vragenuurtje op de gemeenteraad. Het bestuur heeft zich alleszins niet geëngageerd om dit verder te bekijken.


Appel zal dit voorstel daarom blijven verdedigen en het nodige doen opdat het huishoudelijk reglement zal aangepast worden zodat inwoners voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad kunnen plaatsen, die mogen komen toelichten en daarnaast tijdens een vragenuurtje mondelinge vragen mogen komen stellen aan de gemeenteraad.

Wil je zelf meer lezen over dit onderwerp, lees dan zeker even artikel 304 Decreet Lokaal Bestuur (http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Documents/Defintieve%20tekst%20decreet.pdf) in combinatie met pagina 121 van de Memorie van Toelichting bij het Decreet Lokaal Bestuur (http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Documents/VR20171027_decreet_lokaal_bestuur_memorie_van_toelichting.pdf).


Hoe moeten raadsleden zich gedragen? Hoe, waar en wanneer kunnen raadsleden vragen stellen en stukken inkijken?


Verder hebben de fracties Appel en N-VA nog een reeks amendementen voorgelegd die raadsleden moeten toelaten hun werk zo goed mogelijk uit te voeren:

- Snellere inzage van de notulen van het Schepencollege (10 dagen na de zitting in plaats van 14 dagen na de zitting): voorstel niet aanvaard

- Mogelijkheid om naast voorstellen ter stemming, schritelijke vragen (waarover niet gestemd dient te worden) te agenderen op de gemeenteraad: voorstel niet aanvaard

- Garantie voor raadsleden om binnen de 10 dagen na aanvraag inzage te krijgen in de gevraagde stukken: voorstel niet aanvaard

- Sneller antwoord op schriftelijke vragen (2 weken in plaats van 1 maand): voorstel niet aanvaard

- Voorstel om de spreektijd voor het stellen van mondelinge vragen te verlengen: voorstel gedeeltelijk aanvaard

- Voorstel om zowel mondelinge als schriftelijke vragen in de notulen op te nemen om zo een volledige weergave te krijgen van de besproken punten: voorstel niet aanvaard

- Schrappen van de beperking voor raadsleden om maximum 2 keer het woord te nemen over hetzelfde onderwerp, om zo meer ruimte voor debat te geven: voorstel niet aanvaard

- Richtlijn omtrent het schorsen van de raad op vraag van de fracties: voorstel niet aanvaard

- Voorstel om het zittingsverslag niet alleen via audio maar ook een schriftelijke officieuse versie aan de raadsleden te bezorgen: amendement ingetrokken; bestuur engageert zich er toe om te experimenteren met een transcriptie-app en dit binnen de 6 maanden te evalueren.

- Voorstel om op de raadscommissie niet alleen ‘complexe’ dossiers te behandelen, maar de volledige agenda die op de gemeenteraad gebracht zal worden. Dit geeft de raadsleden meer tijd om àlle dossiers goed voor te bereiden: voorstel aanvaard

- Voorstel om het presentiegeld voor de commissievergaderingen te verlagen in ruil voor een laptop, notebook of tablet. Subamendement ingediend door CD&V om het presentiegeld te behouden en daarnaast, indien gewenst, een digital device ter beschikking te krijgen: voorstel aanvaard

- Voorstel om kopieën van dossiers kosteloos ter beschikking te stellen van raadsleden: amendement ingetrokken; bestuur geeft aan dat hier ook in het verleden nooit een vergoeding voor gevraagd werd en dat het ook niet de bedoeling is dit nu wel te doen.

- Snellere behandeling van verzoekschriften van burgers; 4 weken in plaats van 3 maanden: voorstel niet aanvaard


Wie zijn jullie afgevaardigden?


Nu de gemeenteraad geïnstalleerd is, de burgemeester en schepenen bekend zijn en de voorzitter van de gemeenteraad aangeduid werd, is het tijd om nog een aantal andere afvaardigen te regelen:


Raadscommissie: > Voorzitter: Eddy Schrooten > Plaatsvervanger: Ellen Reumers


- Raad van Bestuur Autonoom Gemeentebedrijf: > Steven Mathei (CD&V) – Eddy Schrooten (CD&V) – Nico Lenaerts (CD&V) – Hilde Van Limpt (CD&V) - Wesley Kolen (N-VA) – Kathleen Soors (Appel) – Ellen Reumers (Speer)


Dienstverlenende intergemeentelijke samenwerking (DISV) Noord-Limburg > Lid Raad van Bestuur: Steven Mathei > Afgevaardigde algemene vergadering: Sigrid Cornelissen

Appel (toelichting door raadslid Kathleen Soors) heeft de Algemeen Directeur verzocht om 2 maal per jaar een terugkoppeling te voorzien op de openbare zitting van de raad waar de diverse afgevaardigde bestuursleden een toelichting dienen te geven over het beleid binnen de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen. Dit is een verplichting die door het Decreet wordt opgelegd, maar tijdens de vorige legislaturen – ondanks herhaaldelijk verzoek – niet werd nagekomen.


Watergroep: > Lid Raad van Bestuur: Raf Nelis > Afgevaardigde algemene vergadering: Jorissen

Welzijnsvereniging Welzijnsregio Noord-Limburg: > Lid Raad van Bestuur: Lutgarde Ceyssens > Afgevaardigde algemene vergadering: Mia Soors

Sociaal Verhuurkantoor: > Lid Raad van Bestuur: Lutgarde Ceyssens > Afgevaardigde algemente vergadering: Mia Soors

151 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page