top of page
  • Foto van schrijverAppel in Peer

Gemeenteraad 25.11.2020

Bijgewerkt op: 25 feb. 2021


1 - 2020_GR_00148 - Notulen van de Gemeenteraad van 14 oktober 2020. – Keuring Onafhankelijke (P. Smeets): Rechtzetting opmerking bij notulen van gemeenteraad van september 2020. Tussenkomsten werden correct weergegeven. Er wordt wel verzocht het huishoudelijk reglement na te leven en sprekers niet te onderbreken tijdens hun uiteenzetting. Toelichting stemgedrag: onthouding; hoewel meer en meer vragen beantwoord werden, werden nog steeds niet alle vragen beantwoord. Burgemeester (S. Mathei): Er werd geantwoord op tussenkomst i.v.m. dossiers uit het verleden (indien dit bedoeld wordt). Stemming: - CD&V: voor - Appel: voor - NVA: voor - Speer: voor - Onafhankelijke: onthouding 2 - 2020_GR_00151 - Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 28 oktober 2020 betreffende het verplicht dragen van een mondmasker op alle begraafplaatsen in Peer van 30 oktober t.e.m. 2 november 2020. – Keuring Stemming: unaniem 3 - 2020_GR_00159 - Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 13 november 2020 betreffende bevel tot uitvoering der werkzaamheden - Zavelstraat 5. - Keuring

Tussenkomst Appel (K. Soors): Moeten we uit het besluit afleiden dat de burgemeester de woning noch ongeschikt noch onbewoonbaar heeft verklaard terwijl de woning wel 72 strafpunten kreeg? Uit de beslissing blijkt dat enkel de meest dringende werken verplicht opgelegd worden, met de bedoeling het gevaar op elektrocutie en CO2-vergiftiging weg te werken.

Toelichting burgemeester (S. Mathei): Het dossier werd in samenwerking met de Vlaamse woonambtenaar opgevolgd; op hun aangeven werd er beslist de verplichting op te leggen om een aantal dringende herstellingen uit te voeren. Als er achteraf nog gebreken zijn op grond waarvan de woning ongeschikt verklaard kan worden, kan dat op dat moment alsnog gebeuren.

Tussenkomst Appel (K. Soors): Bij het doornemen van het volledige verslag van de woningcontroleur merken we ook dat er blijkbaar niet voldoende rookmelders aanwezig zijn. Nochtans is dit ondertussen een wettelijke verplichting. Welke acties plant men hier te nemen?

Toelichting burgemeester (S. Mathei): In de toekomst verwachten we dat er meer controles zullen gebeuren op het naleven van deze verplichting.

Tussenkomst Appel (K. Soors): Rekening houdend met de bijkomende toelichting, keurt onze fractie het dossier goed. Er wordt verder gevraagd een verslag te mogen ontvangen van de opvolgingscontrole die gepland staat voor 27 november.

Stemming: unaniem


4 - 2020_GR_00160 - Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 16 november 2020 betreffende de organisatie van de Raadscommissies, Gemeenteraden en Raden voor Maatschappelijk vanaf 18 november 2020. - Keuring

Stemming: unaniem

5 - 2020_GR_00158 - Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 16 november 2020 betreffende bevel tot uitvoering der werkzaamheden - Groenewoudstraat 2, bus2. - Keuring

Tussenkomst Appel (K. Soors): Het dossier is onvolledig voor deze woning met 126 strafpunten; het advies van de gewestelijke woonambtenaar ontbreekt. Er wordt verzocht dit alsnog toe te voegen.

Toelichting burgemeester (S. Mathei): Advies lijkt inderdaad te ontbreken; ook in dit dossier heeft de gewestelijke ambtenaar geadviseerd een beslissing te nemen met oog op het uitvoeren van dringende werken om op z’n minst het gevaar op elektrocutie en CO2-vergiftiging weg te werken.

Tussenkomst Appel (K. Soors): Er wordt verder gevraagd een verslag te mogen ontvangen van de opvolgingscontrole die gepland staat voor 30 november.

Stemming: unaniem

6 - 2020_GR_00150 - Cipal: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de Algemene vergadering op 10 december 2020. - Keuring

Stemming: unaniem

7 - 2020_GR_00149 - Limburg.net: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering op 16 december 2020. – Keuring

Stemming: unaniem

8 - 2020_GR_00145 - VitaS: vaststelling van het mandaat voor de Algemene vergadering van 16 december 2020. - Keuring

Stemming: unaniem

9 - 2020_GR_00147 - Nolimpark: statutenwijziging en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering op 17 december 2020. - Keuring

Stemming: unaniem

10 - 2020_GR_00146 - Pontes: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de Algemene vergadering van 17 december 2020. - Keuring

Stemming: unaniem

11 - 2020_GR_00141 - Hulpverleningszone Noord-Limburg: begroting en subsidie voor 2021. - Keuring

Toelichting (R. Nelis): Subsidie voor de brandweerzone (9 gemeentes). Verzoek om meerjarenplan zoals voorgelegd aan de gemeenteraad goed te keuren. Bijdragen voor peer bedraagt 573.357 euro (uitgaven) + 186.735 euro (investeringen)

Tussenkomst Appel (K. Soors): In het meerjarenplan van de stad Peer lezen we onder actienummer AC000029 “De Stad Peer voorziet samen met de Hulpverleningszone Noord-Limburg een performante brandweer- en ambulancedienst. Om nog beter te kunnen voorzien in de lokale noden, wordt er gestreefd naar een brandweerpost in Peer (eventueel in samenwerking met de vliegbasis)”. Bij het nalezen van het meerjarenplan van de hulpverleningszone vinden we hier echter niets over terug? Toelichting (S. Mathei): Geen directe middelen voorzien, maar er zijn reserves waarmee dit gedekt kan worden; het idee ligt zeker nog op tafel.

Stemming: unaniem 12 - 2020_GR_00152 - Uitbreiding bevoegdheidsverdeling tussen de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen met het actualiseren van tarieven van retributiereglementen. - Keuring

Tussenkomst Appel (K. Soors): Toelichting stemgedrag: Dit voorstel houdt voor de zoveelste keer een verdere uitholling van de bevoegdheid van de gemeenteraad in. Vanuit democratisch oogpunt blijven we ijveren om niet minder maar terug méér bevoegdheden toe te kennen aan de gemeenteraad.

Tussenkomst Onafhankelijke (P. Smeets): Toelichting stemgedrag: Verdere uitholling van de gemeenteraad. Laat niet toe toezicht uit te oefenen op de tarifering.

Tussenkomst NVA (W. Kolen): Toelichting stemgedrag: onthouding; vanuit het oogpunt van de bevordering van de efficiënte werking van de gemeente zijn we voor; maar aangezien er geen balans meer is tussen CBS en gemeenteraad – te veel bevoegdheden worden overgedragen aan het CBS – gaan we onthouden.

Stemming:

- CD&V: voor

- Appel: Tegen

- NVA: onthouden

- Speer: onthouden

- Onafhankelijke: Tegen


13 - 2020_GR_00153 - Aanpassing reglement leegstand woningen en gebouwen. - Keuring

Toelichting (S. Cornelissen): Reglement van december 2019 dient aangepast te worden op aangeven van Agentschap Binnenlands Bestuur. Doelstelling is om verkrotting en verwaarlozing tegen te gaan; op dit moment zijn er 78 panden opgenomen in het leegstandsregister. ABB vraagt om één van de uitzonderingen te schrappen en men vraagt een actualisering van de verwijzing naar de wetgeving. Daarnaast werden er nog een aantal verduidelijkingen en actualiseringen opgenomen.

Stemming: unaniem

14 - 2020_GR_00154 - Aanpassing reglement verwaarloosde woningen en gebouwen. - Keuring

Toelichting (S. Cornelissen): Reglement van december 2019 dient aangepast te worden op aangeven van Agentschap Binnenlands Bestuur. Doelstelling is om verkrotting en verwaarlozing tegen te gaan; op dit moment zijn er 6 panden opgenomen in het register van verwaarlozing. ABB vraagt om één van de uitzonderingen te schrappen en men vraagt een actualisering van de verwijzing naar de wetgeving. Daarnaast werden er nog een aantal verduidelijkingen en actualiseringen opgenomen.

Stemming: unaniem

15 - 2020_GR_00156 - Steenweg Wijchmaal - project Dommelhuis: aankoop perceel grond. – Keuring Toelichting (D. Colaers): Er doet zich de kans voor een perceel van +/- 37 a aan te kopen naast de site ‘Dommelhuis’. De aankoop past binnen visie masterplan Peer centrum; op die manier wordt de Dommel bereikbaarder en toegankelijker. Hierdoor kan het educatieve leerpad uitgebreid worden; en kan de site toegankelijk gemaakt worden voor mensen met een beperking. De waarde werd vastgesteld op 4.629 euro (beëdigd landmeter). Tussenkomst onafhankelijke (P. Smeets): Toelichting stemgedrag – Dit perceel grenst aan het perceel waar kort geleden asbest gevonden werd. Ook staat dit perceel bekend als een vroegere stortplaats. Keurt het dossier goed onder voorwaarde dat er eerst een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd wordt om uit te sluiten dat er ter plaatse asbest aanwezig is. Tussenkomst (D. Colaers / S. Mathei): Bezorgdheid wordt meegenomen; er zal gekeken worden of een check kan uitgevoerd worden en/of er naar de historiek in het dossier gezien kan worden. Tussenkomst onafhankelijke (P. Smeets): Raadslid is zelf ter plaatse geweest; op eerste zicht lijkt er geen probleem te zijn maar dit kan niet met zekerheid met het blote oog vastgesteld worden. Stemming: unaniem 16 - 2020_GR_00155 - Wijziging rooilijn Langegrachtweg. - Keuring Toelichting (S. Cornelissen): Er werd een omgevingsvergunning afgeleverd voor de bouw van 24 woningen; er werd een gratis grondafstand overeengekomen om de breedte van het openbaar domein overal op 10m te brengen. Een oppervlakte van +/- 1 a wordt toegevoegd aan het openbaar domein. Grond wordt kosteloos overgedragen; na voorlopige goedkeuring door de gemeenteraad wordt openbaar onderzoek georganiseerd en vervolgens zal het dossier ter definitieve goedkeuring voorgelegd worden. Stemming: unaniem 17 - 2020_GR_00137 - Verkaveling Langegrachtweg. Keuring van het wegtracé (VVO2020/0194). - Keuring


Toelichting (S. Cornelissen): Omgevingsvergunning werd toegekend voor 4 halfopen bebouwingen; er wordt gevraagd akkoord te gaan met het wegtracé en de kosteloze verwerving van loten 5, 6 en 7.

Stemming: unaniem

18 - 2020_GR_00139 - Beleidsplan en begroting Kunstacademie Noord-Limburg 2021. - Keuring

Toelichting (S. Diliën): Kunstacademie legt beleidsplan en begroting voor. De belangrijkste wijzigingen voor Peer: vleugelpiano in Magneet; nieuwe opleiding Theater in hoeve Vermeulen; nieuwe opleiding beeldatelier voor jongeren. Voor Peer bedragen de werkingskosten 40.033 euro; de investeringskosten 2.218,90 euro.

Tussenkomst Appel (K. Soors): Wat zijn de overeenkomsten tussen academie en de gemeentes / scholen in verband met terbeschikkingstelling van lokalen? Worden deze gratis ter beschikking gesteld? Kunnen (sommige van) de OCs in aanmerking komen?) Toelichting (S. Diliën): Er wordt door de gemeentes een vergoeding toegekend voor het ter beschikking stellen van de lokalen.

Tussenkomst Appel (K. Soors): Gelet op de penibele situatie van sommige van onze ontmoetingscentra, wordt voorgesteld om te overwegen een aantal lessen hier te laten doorgaan. Voor in Kleine-Brogel - zeer dicht gelegen bij de school – zou dat een mogelijkheid kunnen zijn.

Toelichting (S. Mathei): In Kleine-Brogel wordt geen muziekonderwijs aangeboden, maar interessante suggestie voor andere kunstvormen.

Stemming: unaniem

19 - 2020_GR_00140 - Reglement aangaande de belasting op de uitbating van een verblijfspark. - Keuring

Toelichting (R. Nelis): In 2019 was er een belasting per bed van 215,37 euro; in 2020 230 euro per bed. Bedoeling was om vanaf aanslagjaar 2021 over te schakelen naar een belasting per overnachting. Door de corona-crisis werden verschillende reservaties verplaatst naar 2021. Bedoeling is nu om voor 2021 wel een belasting geheven wordt voor de uitbating van een verblijfspark; vanaf 2022 wordt deze algemeen gemaakt (volgend punt). Voor 2021 wordt dus voorgesteld dat alleen Centerparcs deze belasting betaalt.

Tussenkomst (K. Soors): Toelichting stemgedrag: Appel heeft alle begrip voor de uitvoering van de corona-maatregelen; maar niet voor de tarifering van 1,25 euro. Deze ligt ver onder wat van toepassing is in de buurlanden; bovendien rekent Centerparcs Peer bovenop de verblijfsprijs sowieso een toeristenbelasting aan die hóger ligt. Voor een uitgebreid toelichting, verwijzen we naar onze analyse van het meerjarenplan in december 2019 (meer info).

Tussenkomst (W. Kolen): Dossier wordt goedgekeurd o.w.v. uitvoering van de corona-maatregelen; wat niet impliceert dat akkoord gegaan wordt met de filosofie achter de belasting.

Stemming:

- CD&V: voor

- Appel: Tegen

- NVA: voor

- Speer: voor

- Onafhankelijke: voor

20 - 2020_GR_00142 - Reglement aangaande de belasting op overnachtingen in toeristische logies. - Keuring

Toelichting (R. Nelis): Zie punt 19.

Stemming:

- CD&V: voor

- Appel: Tegen

- NVA: voor

- Speer: voor

- Onafhankelijke: voor

21 - 2020_GR_00144 - Toelage aan Lokaalmarkt vzw. - Keuring

Toelichting (D. Colaers): In beleidsplan werd het idee van een ‘lokaalmarkt’ opgenomen; i.e. inzetten op de korte keten tussen landbouw en consumenten. Er wordt voorgesteld akkoord te gaan met de uitvoering van een onderzoek door ‘Lokaalmarkt vzw’ (kostprijs: 5.000 euro). Ingeval van een positieve evaluatie komt er +/- 20.000 euro aan kosten bij voor de opzet van het concept.

Stemming: unaniem.

22 - 2020_GR_00143 - Toelage aan krachtbalvereniging Grote-Brogel. - Keuring

Toelichting (D. Colaers): Krachtbalclub dient te verhuizen; huidige locatie is een privéterrein waar ontwikkelingsplannen voor zijn. De krachtbalclub kan verhuizen naar terreinen van de voetbal. Naast verlichting, wensen ze een schuilhuis in te richten en omheining te plaatsen. Er wordt gevraagd een toelage van 10.500 euro toe te kennen; de uren voor de uitwerking zijn ten laste van de club.

Stemming: unaniem

23 - 2020_GR_00138 - Samenwerkingsovereenkomst Visclub 'Aan de Kerkhoef'. - Keuring

Toelichting (D. Colaers): Stad Peer wenst een samenwerking aan te gaan met de Visclub actief aan de plas bij de voormalige zandgroeve in Kleine-Brogel. Bedoeling is dat er ter plaatse gestreefd wordt naar een gezond visbestand; er mogen grotere roofvissen aanwezig zijn – geen kleine vissen welke vogels zouden aantrekken welke een gevaar zijn voor de luchtmachtbasis. De samenwerking zal jaarlijks geëvalueerd worden.

Stemming: unaniem

24 - 2020_GR_00136 - Intergemeentelijke preventiewerking. - Keuring

Toelichting (D. Colaers): Vanuit Vlaanderen wordt een toelage toegekend op voorwaarde dat er met minstens 1 andere gemeente samengewerkt wordt. Voorstel is om met 6 gemeenten samen te werken via een vzw en een preventiewerker (0,8 FTE) aan te werven vanaf 01/01/2021.

Stemming: unaniem

Mondelinge vragen

(1) Tussenkomst NVA (W. Kolen): Vorige minister heeft huisdierensticker gelanceerd. Via die sticker kan onmiddellijk gezien worden welke dieren zich in huis bevinden. Er gebeurde een tweede lancering; steden en gemeenten hadden tot 17 november 2020 kans om de stickers te bestellen. NVA Peer heeft dit eerder voorgesteld; er werd toen niet op ingegaan n.a.l.v. het advies van de brandweerzone. Is het standpunt hierover ondertussen gewijzigd? Toelichting (S. Mathei): Dit werd in 2018 besproken in de hulpverleningszone. Er werd toen negatief geadviseerd. Als er een brand is wordt een bepaald proces gevolgd via een risico-analyse. Sticker kan verkeerde verwachtingen scheppen en mensen er van uit doen gaan dat alle dieren gered zullen worden. Tussenkomst (W. Kolen): Er lijkt geen bijkomend initiatief geweest te zijn n.a.l.v. de tweede lancering om de stickers te bestellen?

Toelichting (S. Mathei): Er wordt voorgesteld dit op de volgende vergadering van de hulpverleningszone nog eens te checken.

(2) Tussenkomst (W. Kolen): Verzoek tot een nieuw fractie-overleg i.v.m. Corona-herstelplan. Zijn er bijkomende maatregelen nodig? Wat met het saldo aan niet gespendeerde Peerse winkelcheques? Andere? Toelichting (S. Mathei): Stond op to-do lijst om terug een fractie-overleg te organiseren. M.b.t. de bon, er komt nog een extra campagne om te wijzen op het bestaan van die bon en de besteding van het saldo dient inderdaad verder bekeken te worden. Tussenkomst (K. Soors): Heeft een campagne zin wetende dat veel mensen de bon weggegooid hebben? Toelichting (S. Mathei): De code zal opnieuw verstuurd worden naar alle inwoners zodat ze alsnog de kans hebben om gebruik te maken van deze bon.

(3) Tussenkomst (E. Reumers): Stand van zaken intentieverklaring fusie van de politiezone; met welke reden werd deze uitgesteld & kan hierover verdere toelichting gegeven worden op de gemeenteraad? Toelichting (S. Mathei): Er werd in de eerste helft van het jaar een toelichting georganiseerd voor alle raadsleden. Verder, elke zone moet nagaan wat belangrijke parameters zijn waarmee rekening gehouden moet worden vooraleer over te gaan tot het ondertekenen van de intentieverklaring; dit wordt terug opgenomen in januari 2021. Het doel is dat de zone goed voorbereid aan tafel kan komen in de verschillende werkgroepen (deze zijn nog niet gestart). Vooral het financiële luik speelt hier een rol; historisch gezien heeft zone Kempenland een financieel voordeel in vergelijking met andere zones.

(4) Tussenkomst (P. Smeets): Onvergund gebouw en constructie op de site Brueghelhoeve – m.n. de veulenstalen en de piste. Het is ongehoord voor de stad – die moet toezien op de toepassing van de regelgeving – dat ze zelf gebouwen opricht, aanhoudt die niet vergund zijn. Er wordt daarom een overzicht gevraagd van alle gebouwen in eigendom van de stad, met hun vergunningstoestand, inclusief een afschrift van de vergunning.

Toelichting (S. Cornelissen): Bedoeling was initieel om de stal af te breken. Nieuwe uitbater heeft aangegeven de stal te willen behouden en heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend om te kijken of de stal behouden kan worden i.k.v. agrarische activiteit. Er zal gekeken worden of de gevraagde info voor de gebouwen van de stad bezorgd kan worden.

(5) Tussenkomst (P. Smeets): Vroegere zandgroeve Kleine-Brogel. Volgens het beschrijvend bodemonderzoek moet er een laag van 70 cm aangebracht worden omwille van vastgestelde verontreiniging en dit om contact met mensen / dieren te vermijden; om groei planten te beschermen tegen de vervuiling. Het rare is dat er in het verleden geen bodemverontreiniging vastgesteld terwijl dat nu wél het geval is. De erkende bodemsaneringsdeskundige stelt dat het om een historische verontreiniging gaat (wat waarschijnlijk niet klopt omdat dat vroeger niet werd vastgesteld). Wat is de stand van zaken voor het aanbrengen van die bodemlaag? Toelichting (S. Cornelissen): Er is op dit moment een vergunningsaanvraag lopende; advies werd ook gevraagd aan agentschap Natuur & Bos; en dit kan binnen de vooropgestelde termijn gerealiseerd worden.


172 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page