top of page
  • Foto van schrijverAppel in Peer

Gemeenteraad 14.10.2020

Bijgewerkt op: 25 feb. 2021AGENDA GEMEENTERAAD 14.10.2020

1 – 2020_GR_00135 - Toevoeging van een punt bij hoogdringendheid: Kerkpad 8: toestemming tot doorverkoop - delegatie ter invordering meerwaarde. - Keuring

Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: onthouding

o NVA: voor

o SP.A: voor

o Onafhankelijke: voor

2 - 2020_GR_00123 - Vervanging raadslid in Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn. - Kennisneming

Verslag:

Raadslid Y. Gordijn zal niet langer zetelen omwille van medische redenen.

3 - 2020_GR_00131 - Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging plaatsvervangend raadslid. - Keuring

Verslag: Raadslid Y. Gordijn wordt vervangen door E. Vossen.

Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o SP.A: voor

o Onafhankelijke: voor

4 - 2020_GR_00128 - Notulen van de Gemeenteraad van 9 september 2020. – Keuring

Verslag:

- Onafhankelijke (P. Smeets): Verschillende vragen werden nog steeds niet beantwoord of slecht of gedeeltelijk beantwoord; zal zich onthouden bij de stemming. Daarnaast zijn er een aantal tussenkomsten / punten niet opgenomen. Verzoek tot aanpassing.

- Appel (K. Soors): Verzoek tot aanpassing stemgedrag Appel bij punt 2020_GR_00105 m.b.t. de houtkanten; Appel stemde op dit punt tegen terwijl in de notulen onthouding werd opgenomen.

- SP.A (E. Reumers): Stemming onthouding wegens afwezigheid GR september

Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor (1) / onthouding (2)

o NVA: voor

o SP.A: onthouding

o Onafhankelijke: onthouding 5 - 2020_GR_00132 - Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 29 september 2020 betreffende intrekking besluit van 24-07-2020 (verplichting tot het dragen van een mondmasker op drukke plaatsen). - Keuring

Verslag:

Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o SP.A: voor

o Onafhankelijke: voor

6 - 2020_GR_00133 - Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 29 september 2020 betreffende het verplicht dragen van een mondmasker tijdens de wekelijkse markt. - Keuring

Verslag:

Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o SP.A: voor

o Onafhankelijke: voor

7 - 2020_GR_00121 - Goedkeuring jaarrekening 2019 door de gouverneur. – Kennisneming 8 - 2020_GR_00122 - Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. - Kennisneming

9 - 2020_GR_00125 - Fluvius Limburg: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 december 2020. – Keuring

Verslag: Bram Geerits wordt voorgesteld als afgevaardigde.

Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o SP.A: voor

o Onafhankelijke: voor

10 - 2020_GR_00126 - Fluvius Opdrachthoudende Vereniging: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 december 2020. - Keuring

Verslag: Raf Nelis wordt voorgesteld als afgevaardigde.

Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o SP.A: voor

o Onafhankelijke: voor 11 - 2020_GR_00127 - Stationsstraat 48 en 48+ : vestiging tijdelijke erfdienstbaarheid ter realisatie parking en omgevingswerken - ontwerpakte. – Keuring

Verslag:

o S. Cornelissen (Schepen): Voorstel om tijdelijke erfdienstbaarheid te geven op een perceel eigendom van de stad Peer voor realisatie van een semi-publieke parking. Het betreft een tijdelijk recht tot de herbestemming van het perceel of opzeg van de erfdienstbaarheid. De aanleg wordt kosteloos eigendom van de stad op dat moment.

o P. Smeets (onafhankelijke): voorstel om boom op eigendom bij te snoeien (loshangende tak)

Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o SP.A: voor

o Onafhankelijke: voor

12 - 2020_GR_00130 - Aanleg van fietspaden en riolering langs N73. Lastvoorwaarden en wijze van gunning. - Keuring

Verslag:

o R. Nelis (Schepen): Gaat over het stuk vanaf Laarderweg tot Oudsbergen – rond punt Grote-Brogel, tankstation. Dit is een uitvoering van een dossier dat al eerder goedgekeurd werd; het dossier werd stopgezet o.w.v. dossier grondverzet – er is een wijziging in de regeling codering grondverzet - en wordt nu terug opgenomen en nieuw / aangepast bestek voorgelegd. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en gescheiden fietspad (open gracht) aan beide zijden van de weg. Daarnaast komen er 2 fietsbruggen ter hoogte van de A-Beek en de Veeweidebeek. De stad Peer doet een prefinanciering; maar het volledige bedrag wordt gesubsidieerd. Peer betaalt uiteindelijk enkel 15.000 euro voor de regiewerken.

o P. Smeets (onafhankelijke): Op de commissievergadering werd er gesteld dat er grondvervuiling vastgesteld werd; het betreft sterk verontreinigende grond (teerhoudende asfalt) – die op geen enkele wijze kan hergebruikt worden. De eigenaar kan een dossier indienen bij OVAM en vragen om de kosten ten laste te nemen voor het bodemsaneringsonderzoek en van de uitvoering bij de bodemsanering. Eenzelfde procedure kan opgestart worden i.v.m. asbest aangetroffen bij het Dommelhuis.

o R. Nelis (Schepen): Uw input werd doorgegeven aan het studiebureau; voor Peer is het dossier volledig gesubsidieerd door AEW waardoor er geen rechtstreekse gevolgen zijn; dit dient dan geregeld te worden tussen AEW en OVAM.

o P. Smeets (onafhankelijke): Mijn voorstel betreft niet de afgegraven grond, maar wel de grond die achterblijft.

Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o SP.A: voor

o Onafhankelijke: voor 13 - 2020_GR_00100 - Lokaal gezondheidsplan en toelagereglement voor gezondheidsprojecten. - Keuring

Verslag:

o D. Colaers (Schepen): Gezondheid is een van de speerpunten binnen het meerjarenplan. Bedoeling is om een klimaat te creëren om rond gezondheid te werken. Belangrijk is om op alle levensdomeinen actie te ondernemen. Concreet zal het lokaal bestuur een lokaal sociaal beleid voeren, voorzien in maximale toegankelijke dienstverlening en de nodige middelen hiervoor op een efficiënte manier inzetten. De stad zal hiertoe o.m. netwerken opzetten met (boven)lokale partners en een lange termijnplan uitwerken. De stad zal enerzijds mensen aanzetten om actie te ondernemen en anderzijds mensen die zelf actie ondernemen, belonen. Er wordt gefocused op bewegen (wandelen en fietsen) en gezonde voeding. Om mensen aan te moedigen projecten op te zetten, wordt er een toelagereglement voorgesteld en kunnen er subsidies van 250 euro tot 1.500 euro toegekend worden.

o Appel (R. Plasschaert): Voorliggend plan is een goede start, maar niet verregaand genoeg. Als voorbeeld wordt er verwezen naar het model dat in Hasselt ingevoerd werd; dit is in meer dan 28 landen overgenomen en er zijn verschillende externe adviseurs die kunnen helpen bij de invoering. Daarnaast moet er minder sturend gewerkt worden en moet er meer vanuit de mensen zelf vertrokken worden.

o SP.A (E. Reumers): Men lijkt aandacht te hebben voor sociaal zwakkeren, maar het is niet duidelijk wat men precies wil doen?

o D. Colaers (Schepen) : Dit is een kader; geen concreet uitgewerkt project. Het is juist vanuit de participatie dat men projecten verwacht rond gezondheid.

o SP.A (E. Reumers): Naar psychologische ondersteuning blijkt er ook weinig opgenomen te zijn?

o L. Diliën (Schepen): In het JAC werden reeds een 70-tal jongeren geholpen via psychologische begeleiding.

o W. Kolen (NVA): Een goede start; er dient inderdaad nog het een en ander verder uitgewerkt te worden. Is er al zicht op het aantal gezondheidsenquêtes die ontvangen werden? En kan gemeenteraad resultaat ontvangen?

Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: onthouding

o NVA: voor

o SP.A: onthouding

o Onafhankelijke: voor 14 - 2020_GR_00124 - Borgstelling lening VitaS. - Keuring

Verslag:

o R. Nelis (Schepen): Vitas is bezig met de bouw van een nieuw woonzorgcentrum. De eerste fase is afgerond; de tweede fase gaat van start en stad Peer wordt gevraagd zich borg te stellen voor de lening.

o Onafhankelijke (P. Smeets): Niet de stad, maar de gemeenteraad stelt zich hoofdelijk borg zoals de borgstelling nu opgemaakt werd. Zal daarom tegen stemmen.

Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: voor

o NVA: voor

o SP.A: onthouding

o Onafhankelijke: tegen

15 – 20 - 2020_GR_00117 - Jaarrekening 2019 van de kerkfabrieken - Advisering

Verslag:

o R. Nelis (Schepen): Er wordt een jaarlijkse werkingstoelage toegekend aan de kerkfabrieken. De bedragen gaan van +/- 37.000 euro tot +/- 64.000 euro. De bedragen worden beïnvloed door eventuele bedragen voor aflossing van leningen. De totale uitgaven bedroegen 310.000 euro; de totale ontvangen bedroegen 475.000 euro (ontvangsten via de werking – 104.000 euro + de werkingstoelagen van de stad + overschot jaarrekening 2018); in totaal is er dus een overschot op de jaarrekening van 166.000 euro. Netto – na leningslasten – blijft er ongeveer een 78.000 euro over. De openstaande schulden (leningen) bedragen nog 404.000 euro. Er zijn een aantal kleinere investeringen gebeurd; enkel de renovatie van de Maarlo-kapel is een grotere kostenpost.

o Appel (D. Vanderhoydonck): Wat is de stand van zaken voor het kerkenplan; er is geen deken meer in Peer; het aantal priesters blijft ook afnemen – zijn er concrete plannen?

o R. Nelis (Schepen): Er is wel nog een centraal kerkenoverleg tussen de 6 kerken; er zal een geactualiseerd kerkbeleidsplan opgemaakt worden tijdens deze legislatuur. In Wijchmaal is er op dit moment een project lopende – concrete herbestemming is nog niet gekend; maar hier is wel een start genomen. Voor de overige zit het nog in de brainstormingsfase.

o Appel (R. Plasschaert): In Wijchmaal is het parochieteam & kerkfabriek op zoek naar een locatie?

o R. Nelis (Schepen): ze zullen een locatie krijgen in Den Tichel.

Stemming:

o CD&V: voor

o Appel: onthouden (1) / voor (2) voor Wijchmaal & onthouden (2) / Voor (1) voor overige

o NVA: onthouden voor Peer centrum / voor overige

o SP.A: voor

o Onafhankelijke: voor

21 - 2020_GR_00134 - Kerkpad 8: toestemming tot doorverkoop - delegatie ter invordering meerwaarde. - Keuring

Verslag:

o S. Cornelissen (Schepen): Op 24/02/2006 werd een gemeentelijke bouwgrond verkocht in Wijchmaal. Begin september ontving de stad een vraag tot toestemming voor doorverkoop. Bij vervreemding binnen een termijn van 15 jaar kan verkoop alleen maar mits goedkeuring door de gemeenteraad & bij terugbetaling van de meerwaarde. Dit dossier is hoogdringend voor de verkoper en voor de koper.

o Appel (K. Soors): Verzoek tot verkoop werd door de notaris reeds op 2 september overgemaakt aan de stad; ondertussen zijn er 6 weken verstreken. Er wordt gesteld dat er ondertussen een landmeter werd aangesteld om de schatting uit te voeren. De beslissing i.v.m. deze aanstelling zit niet in het dossier; op welke datum werd de aanstelling gedaan? O.i. kan deze procedure toch sneller verlopen? Een probleem van project planning?

o S. Cornelissen (Schepen): Dit dossier werd normaal voorzien voor de gemeenteraad van november; maar dit bleek te laat te zijn voor zowel koper als verkoper waardoor het dossier verplaatst werd naar oktober.

Stemming:

o CD&V: Voor

o Appel: Onthouding

o NVA: Onthouding

o SP.A: voor

o Onafhankelijke: voor

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN GEMEENTERAAD 14.10.2020

Noord-Zuid: Impact voor Peer? (Appel)

o Appel (K. Soors): - Op de gemeenteraad van juni 2019 werd beslist over te gaan tot de aankoop van 2 percelen grond aan de Stationsstraat in Wijchmaal m.o.o. de mogelijke toekomstige ontwikkelingen i.k.v. het Noord-Zuid project. Goed voor een totale uitgave van 1,2 miljoen Euro. In de toelichting werd toen gesteld dat indien de sneltram op het tracé van de oude spoorwegbedding zal komen, deze locatie in Wijchmaal september een belangrijk P+R functie zal krijgen. - Ondertussen werd in HBVL van 24 september aangekondigd dat er nog 3 alternatieven overblijven voor de Noord-Zuid verbinding. Twee onder de grote baan en één als omleidingsweg langs het oosten, steeds in combinatie met een sneltram. En, werd er letterlijk gesteld dat een sneltram op de Grote Baan het meeste potentieel heeft omdat een trein op de oude spoorlijn 18 – waar nu de fietssnelweg ligt – dwars door waardevol en beschermd natuurgebied zou gaan (zie ‘Laatste Nieuws’ – 24/09 op www.noordzuidlimburg.be) – wat absoluut niet evident zou zijn om dit te realiseren. - Burgemeester Steven Mathei, wat is volgens u de impact van deze beslissing voor Peer en dus naar de bestemming van deze gronden?

o Steven Mathei (Burgemeester): Voorlopig gaat het om een voorstel; er is nog geen definitief besluit over het uiteindelijke traject. Vanuit de stad Peer werd er meermaals aangedrongen op een snelle verbinding tussen Hasselt en Neerpelt; de trein lijkt ons hier een betere optie dan de sneltram.

o Appel (Kathleen Soors): We kunnen niet voorbij aan het feit dat noch een sneltram, noch een trein op de oude lijn 18 niet één van de geselecteerde voorkeersscenario’s is en dit omdat lijn 18 door natuurgebied gaat en er aangegeven werd dat dit een moeilijk scenario is. De vraag is of het moeilijk of onmogelijk is? En als blijkt dat het niet lijn 18 wordt, wat dan met de grond die we in Wijchmaal aangekocht hebben?

o Steven Mathei (Burgemeester): Er is niet gezegd dat het onmogelijk is, wel is het zo dat het moeilijk zou zijn. De gronden in Wijchmaal zullen sowieso gebruikt worden voor een mobi-punt en als niet de volledige oppervlakte nodig blijkt te zijn naar de toekomst kan er eventueel overgegaan worden tot verkoop of een bijkomende invulling.

Behoeftenonderzoek industrie / KMO-zones (Appel)

o Appel (K. Soors): Tijdens de gemeenteraad van september hebben we het gehad over het door de stad Peer gelanceerde behoeftenonderzoek voor Peerse bedrijven in kader van Laerderheide. N.a.l.v. onze vraagstelling mochten we een kopie ontvangen van de enquête alsook een lijst van de aangeschreven bedrijven en een toelichtingsnota. Naar aanleiding hiervan merkten we het volgende op:

(1) Uit de toelichting blijkt dat het onderzoek vooral gericht is op handelszaken (met oppervlakte van meer dan 400 M2) en kantoren; hoewel er in de toelichting ook gesproken wordt van ‘bedrijven’ is het niet duidelijk om wat soort bedrijven het gaat: Maakindustrie? Ambachtelijke activiteiten? Import & Export? Grondwerken? Bouwbedrijven (algemeen – sanitair – elektriciteit - …)? Verder stellen we ons ook de vraag of het wel opportuun is om deze ruimte op te offeren aan ‘kantoren’; o.i. horen deze beter thuis in de leeglopende handelscentra waar ze tenminste nog leefbaarheid bieden aan de lokale handel & horeca.

(2) De lijst is onvolledig – en dat is een understatement. Er werden slechts 167 ondernemingen aangeschreven. Heel wat Peerse bedrijven werden niet aangeschreven – incl. de groteren zoals Paesen Verhuur NV (Wauberg) – Peugeot Garage Linde – verschillende grondverwerkende bedrijven – zoals De Coster, Jan Reckers, e.a. - …. . Bij een cross-check met de lijst gepubliceerd in het BS blijkt dat er slechts een kleine fractie van de Peerse bedrijven werd aangeschreven. We hebben deze opmerking doorgegeven en ontvingen hier een verdere toelichting van de bevoegde dienst over de moeilijkheden die hier mee gepaard gaan. Maar, de moeilijkheden die genoemd worden zijn niet helemaal onoverkomelijk: te lange lijst? Filter op de laatste 2 jaar; Kleine zelfstandigen uitsluiten = filter op rechtsvorm; gebrek aan contactgegevens = de gouden gids; en tegenwoordig zijn er zoveel mogelijkheden om lijsten te automatiseren en info via een bot of dergelijke op te zoeken. Daarnaast zitten er ook handelszaken tussen waarvan men wéét dat er geen mogelijkheid / behoefte is tot herlocalisatie: Aldi? Lidl? Total Peer & andere tankstations (die kunnen nu toch écht niet zo maar verlegd worden?) En waarom staan de Kringwinkel & de Technische dienst van de stad Peer op de lijst? (2) Verder vroegen we ons ook af of er overleg is geweest met de dienst ruimtelijke ordening & met de dienst Handhaving. Ook deze diensten hebben ongetwijfeld een zicht op bedrijven die of nood hebben aan een nieuwe locatie (doordat ze eerder een vraag stelden of een dossier indienden) of doordat er overtredingen qua uitbating vastgesteld werden (bv. Uitoefenen van een import / export activiteit van voertuigen in landbouwgebied). Via de nota vernemen we dat de dienst ruimtelijke ordening wel bijgedragen heef tot het opstellen van de lijst, maar desondanks merken we dat een heel aantal bedrijven die in het schuitje ‘problematische ruimtelijke ordening zitten’ niet opgenomen werden. Graag hadden we vernomen of er een nieuwe screening gebeurd is (zoals aangegeven in de nota) en of er bijkomende bedrijven toegevoegd en aangeschreven werden?

(3) Nu, gelet op de uitdagingen die door het studiebureau aangehaald worden om een volledige lijst van Peerse bedrijven op te maken, hebben we ook nagevraagd op welke andere manieren het onderzoek bekend gemaakt werd. Bedrijven aanschrijven en bellen is natuurlijk de snelste weg naar resultaat, maar voor alle anderen kan er gebruik gemaakt worden van social media of De Poort.

ð Website Peer: nieuwsbericht van 05/06 – 30/06

ð FB Peer: bericht op 05/06 en op 22/06 (+ gedeeld in ‘je bent van Peer ….’)

Initieel voorzien voor 1 maand, verlengd tot 3 maanden – tot einde augustus. Omdat er op dat moment maar 15 antwoorden waren, werden bedrijven opgebeld en werd de enquête verlengd – zonder einddatum. Begin september waren er 45 antwoorden. Gelet op het feit dat er extra tijd voorzien wordt, lijkt het ons ook aangewezen om terug verschillende kanalen voor publicatie in te schakelen: FB – Website Peer – StadsAPP – Lokale / Regionale pers – De Poort - …. . Staat er hier nog iets op de planning?

o Sigrid Cornelissen (Schepen): Het behoeftenonderzoek gaat niet alleen over de invulling van Laerderheide. Het is de bedoeling om de algemene behoefte in kaart te brengen; vandaar dat bv. ook tankstations aangeschreven werden. De lijst werd opgesteld door de stad Peer en aan het studiebureau overgemaakt. Ik begrijp niet waarom hier zoveel discussie om moet zijn.

o Appel (Kathleen Soors): Het resultaat van het onderzoek hangt af van de input die jullie krijgen en dus van het aantal en soort bedrijven dat aangesproken wordt. Bovendien werd ons door de administratie in het verleden meegedeeld dat het behoeftenonderzoek wel degelijk georganiseerd werd omwille van de site Laerderheide. Ons geeft de gehanteerde aanpak géén enkel vertrouwen en dit zal een grote impact hebben op de kwaliteit van het rapport dat er uiteindelijk uit zal voortkomen.

(3) Fusie voetbal (Appel)

o Appel (D. Vanderhoydonck): Stand van zaken fusie voetbalploegen Peer?

o Dirk Colaers (Schepen): Er is op dit moment geen sprake van een fusie, er is enkel gesproken over een schaalvergroting. Er werden geen toezeggingen gedaan in de richting van een nieuwe accommodatie. De Stad Peer heeft de eerste aanzet gegeven, nu is het aan de voetbalclubs om dit idee verder te laten bezinken.

(4) Jeugdhuis ‘De Bak’: bijkomende afrekeningen (Onafhankelijke)

o Onafhankelijke (Peter Smeets): De aannemer heeft een bijkomende afrekening ingediend wegens extra kosten voor bemalingswerken wegens onverwachte stand grondwater. Aangezien het grondwater historisch laag staat, lijkt dit niet te kloppen. Waarschijnlijk is de aannemer bij de initiële offerte uitgegaan van een bovengrondse bemaling – wat een heel ander kostenplaatje is. Waarom werd deze factuur goedgekeurd door het CBS?

o Raf Nelis (Schepen): Dit dossier werd samen met de architect bekeken.

(5) Hoppenest – Beplanting (Onafhankelijke)

o Onafhankelijke (Peter Smeets): In 2006 werd er via de intentieverklaring afgesproken dat dit perceel terug bebost zou worden. Tot op de dag van vandaag is dat nog steeds niet het geval. Wanneer gaat dit uitgevoerd worden?

o Lutgarde Ceyssens (Schepen): Ik kan hier niet op antwoorden.

o Dirk Colaers (Schepen): Er zijn gesprekken en de bebossing zal uitgevoerd worden. We hebben eerder aangegeven dat we hier in het najaar zouden over terugkoppelen.

(6) Dommelhuis (Onafhankelijke)

o Onafhankelijke (Peter Smeets): In het verleden werd er altijd gesproken over de Poort naar Peer aan het Dommelhuis, met een project aan 2 zijden van de weg. Hier was een overeenkomst over met de eigenaar. Het Dommelhuis is ondertussen in aanbouw – maar wat is de stand van zaken voor het tweede luik?

o Steven Mathei (Burgemeester): Er zijn gesprekken geweest, maar er is geen bindende overeenkomst. Wij kunnen een privé-eigenaar niet dwingen.

(5) Sociale woningen & huurmarkt Peer (Onafhankelijke)

o Onafhankelijke (Peter Smeets): Peer scoort behoorlijk laag op aantal beschikbare sociale woningen. Ook de huurmarkt in Peer is beperkt. Welke maatregelen worden er genomen om deze toestand te verbeteren?

o Sigrid Cornelissen (Schepen): We hebben in Peer het afgesproken sociaal contentieux verwezenlijkt, maar dit neemt niet weg dat er een hoge nood blijft. We zijn hiervoor steeds in overleg met de diverse sociale huisvestigingsmaatschappijen. Ook werk maken van betaalbare huurwoningen is een aandachtspunt uit het meerjarenplan.

107 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page