top of page
  • Appel in Peer

Meerderheid gunt oppositiepartijen '0' mandatenHet audioverslag van de gemeenteraad kan geconsulteerd worden via deze link: https://www.peer.be/file/download/8504/CD04D1E7824EF38919C1CCE326184C53


GEMEENTERAAD

1 – Notulen gemeenteraad 13 februari 2019 – Keuring

Ø Keuring: unaniem

2 – Geldigverklaring van de verkiezing van 2 januari 2019 van de leden van de politieraad – Kennisneming

3 – Goedkeuring jaarrekening 2017 door de gouverneur – Kennisneming

4 – Goedkeuring jaarrekening 2017 van het OCMW door de gouverneur - Kennisneming

5 - Raamcontract Cipal voor ICT software met als houder Comparex – Keuring

Ø Toelichting: toetreding tot raamcontract bij Cipal – Stad Peer / OCMW = vennoot bij Cipal; Comparex treedt op als een aankoopcentrale voor aankoop van software aan voordelige voorwaarden

Ø Keuring: unaniem

6 – Aanpassing atlas buurtwegen – buurweg Zuidervest ter hoogte van Oudestraat 20

Ø Ter hoogte van achterzijde ‘Zeeman’; voorlopig vastgesteld in September > openbaar onderzoek werd gevoerd; geen opmerkingen

Ø Keuring: unaniem

7 – Wederverkoop onroerend goed gelegen te Steenakkerstraat 11 – Keuring

Ø Verkoop in 2011 door de stad van stuk bouwgrond; wederverkoop in 2017; huidige eigenaar wenst over te gaan tot te gaan tot verkoop

Ø Appel: verwijzing naar de afspraak die gemaakt werd tijdens de commissievergadering om het reglement i.v.m. te betalen meerwaardebelasting bij verkoop binnen 10 jaar te herbekijken. Op dit moment dient er alleen een meerwaardebelasting betaald te worden bij de eerste verkoop; niet bij de tweede verkoop binnen de gestelde termijn van 10 jaar. Aangezien het niet de bedoeling kan zijn dat het mogelijk zou zijn om een terrein kort na de aankoop te verkopen zonder meerwaarde en vervolgens opnieuw te verkopen tegen een meerwaarde naar het einde van de 10-jarige termijn, zal het reglement voor de toekomst herbekeken worden zodat bijvoorbeeld de regeling van de meerwaardebelasting gedurende de hele termijn van 10 jaar loopt – ongeacht het aantal verkopen binnen deze termijn.

Ø Keuring: unaniem

8 – Realisatie Dommelhuis. Lastvoorwaarden en gunningswijze – Keuring

Ø Landbouw / Natuur / Watering = samenwerken rond de Dommel zowel omtrent metingen als beleving

Ø Inplanting langs de Esmeralda

Ø Benedenverdieping = één open ruimte zodat ze voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden; plus een afzonderlijke ruimte voor bv. Fietsenstalling of automaat met gezonde voeding; 1° verdieping: opnieuw open ruimte met gang langs de buitenzijde

Ø Uitvoering in hout (prefab-bouw) & voorzien in toegangelijkheid via een brug langs de buitenzijde (hierdoor dient er geen lift voorzien te worden)

Ø Kostprijs: +/- 533.000 euro; subsidie van 208.000 euro; totale kostprijs van +/- 378.000 euro voor stad Peer

Ø Keuring: unaniem

9 – VLAIO project rond slimme mobipunten - Keuring

Ø Genk; Houthalen-Helchteren; Peer; Inter-leuven hebben project ingediend om subsidies van Vlaanderen te ontvangen voor het realiseren van mobi-punten.

Ø Mobi-punten zijn punten waar verschillende vervoerswijzen samenkomen & hier worden dan een aantal bijkomende diensten aan toegevoegd. Bv. Wifi – automaten – IoT (sensoren)

Ø Doel is om te komen tot een standardbestek dat door heel Vlaanderen gebruikt kan worden om zo een mobipunt uit te bouwen.

Ø Elke gemeente heeft één locatie naar voren geschoven. Voor Peer is dat Armand Preud’homme plein.

Ø Op termijn is bedoeling om hopelijk ook in o.m. Wijchmaal aan oud station een mobipunt uit te bouwen.

Ø Voorstel: goedkeuring samenwerkingsovereenkomst waarbij studiebureaus worden aangesteld en experten.

Ø Subsidie: 196.000 euro; wordt verdeeld over de verschillende partners; Peer brent 9.421,5 euro in.

Ø Appel: toelichting Keuze Armand Preud’homme plein? (1) openbaar vervoer en (2) ruimte voor autodelen

Ø Speer: worden vervoersregio’s gelinkt? Is inderdaad op termijn de bedoeling zijn; maar kan niet op gewacht worden – de mobipunten gaan iets verder. Mobipunten kunnen beschouwd worden als onderliggende raster om de vervoersregio’s op uit te bouwen.

Ø Keuring: unaniem

10 – Verlenging van de termijn van de opschortende voorwaarde in de samenwerkingsovereenkomst met Molenheide NV en gemeente Houthalen-Helchteren - Keuring

Ø PPS met Molenheid, Peer, Houthalen-Helctheren voor de financiering van een speel-, instructie- en 25 meterbad

Ø Peer betaalt een vergoeding van 6,00 euro per inwoner / jaar

Ø Inwoners van Peer & Houthalen-Helchteren krijgen een korting; daarnaast is dit ook een garantie op het hebben van een locatie voor het leren zwemmen in de toekomst

Ø Er is momenteel een vertraging in verband met de grondverhandeling voor de parking tussen AWV, H-H en Molenheide

Ø Ondertussen ligt het dossier niet stil; er zijn al een aantal werken uitgevoerd & de afgesproken kortingen worden toegepast. Opvolging van de werken gebeurt door een werkgroep van de betrokken partners.

Ø Keuring: unaniem

11 – Verlenging retributiereglement voor werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein – Keuring

Ø Stad Peer krijgt een jaarlijkse vergoeding van Interenerga en Intermedia wanneer ze gas, elektriciteit of kabel leggen op het Peerse grondgebied

Ø Voorstel tot verlenging van het retributiereglement voor 01/01/2019 – 31/12/2019

Ø Tarieven werden geïndexeerd: - Sleufwerken; 2,17 euro per dag en per meter - Voetpaden: 1,63 euro per dag en per meter - Aardewegen: 0,98 euro per dag en per meter - Daarnaast zijn er nog een aantal forfaits voorzien voor dringende werken en voor aansluitpunten.

Ø Jaarlijkse opbrengst: 30.000 – 35.000 euro

Ø Keuring: unaniem

12 – Overbruggingskrediet OC den Tichel - Keuring

Ø Aanvraag tot overbruggingskrediet van 50.000 euro voor 2 jaar. OC zit op het einde van de termijn voor het aangegane krediet voor de verbouwingen.

Ø 3.470 euro per maand huurinkomsten van de stad in ruil voor gratis terbeschikkingstelling van lokalen aan verenigingen <> 6.312,64 euro leningslasten per maand

Ø Zodra lening afbetaald is, begint OC met de terugbetaling van de 50.000 euro @ 1.000 euro per maand

Ø Appel: verwijzing naar de commissievergadering waar afgesproken werd dat het reglement i.v.m. de tussenkomsten van de stad in de huur voor het gebruik van de lokale verenigingen, herbekeken zal worden.

Ø Keuring: unaniem

13 – Uitbetaling compensatie planbaten aan CVBA Landwaarts – Keuring

Ø Ontwikkelingsgebied in Wijchmaal geruild voor woonzone te Wauberg.

Ø Door omzetting van recreatie naar woonzone in Wauberg, dient Landwarts plan-baten vergoeden te betalen.

Ø In november 2018 werd beslist om de vergoeding te betalen; betaling dient vroeger uitgevoerd te worden dan voorzien. Dit bedrag werd niet voorzien in het budget van 2019.

Ø Keuring: unaniem

14 – EVA Breugelhoeve VZW: Voordracht bestuurders & aanduiding vertegenwoordiger van de stad Peer in de AV - Keuring

Ø Verplicht lid CBS voor de AV: Dirk Colaers

Ø 4 CD&V: Dirk Colaers – Yoshi Gordijn – Hilde Van Limpt – Tine Braeken

Ø 1 Appel: Peter Smeets

Ø 1 N-VA: Davy Put

Ø 1 Speer: Theo Kuppens

15 – 28: Afvaardigingen - Keuring

Ø Vooraleer over te gaan tot de stemming over de afgevaardigden in de diverse opdrachthoudende verenigingen, ontvangen alle raadsleden een overzicht van de kandidaten die door CD&V voorgesteld werden. Gelet op de absolute meerderheid van de CD&V is het aan hen om - indien ze werkelijk mandaten wensen toe te kennen aan (één van de) oppositiepartijen -, vóór de vergadering contact op te nemen om afspraken te maken over de kandidaten en hun steun. Zonder de steun van CD&V (16 zetels) heeft geen enkele kandidaat van welke oppositiepartij dan ook - zelfs niet als ze allemaal samen op één kandidaat zouden stemmen (samen 9 zetels) - de kans op een afvaardiging. Bij monde van de voorzitter te checken of er andere kandidaten zijn dan deze die CD&V voorstelt, is dus meer een 'beleefdheidsvraagje' wetende dat de oppositie op geen enkele manier een afgevaardigde erdoor kan krijgen zonder hun steun. Steun die ze al toegezegd hebben aan hun eigen CD&V kandidaten.

Ø Voor alle benoemingen: zie bijlage.


Mondelinge vragen

Ø D. Vanderhoydonck: Zandgroeve Wnters Kiezel Kleine-Brogel: stand van zaken / plannen voor deze site?

Ø S. Mathei: planologisch voorzien dat dit zal omgezet worden naar recreatie / natuurfuncties. Momenteel zit dit in studiefase; voorstel om dit rapport toe te lichten op de commissie eens het rapport beschikbaar is. Momenteel is dit geen openbaar gebied, dus normaal mag dit niet betreden worden. Als zou blijken dat mensen dit gebied betreden of daar gaan willen zwemmen zullen er maatregelen genomen moeten worden. Er kunnen hier ook GAS-boetes voor opgelegd worden.

Ø K. Soors: Linde-Dorp plaatsing bushok?

Ø R. Nelis: er vindt deze week een werfvergadering plaats; bushokje kan normaal op korte termijn terug geplaatst worden

OCMW-RAAD

1 – Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13.02.2019 – Keuring

Ø Keuring: unaniem

2 – Goedkeuring jaarrekening 2017 van het OCMW door de gouverneur – Kennisneming

3 – Basisregistratie van een erkende instelling voor schuldbemiddeling – Keuring

Ø OCMW Peer is erkend als centrum voor schuldbemiddeling. Elk jaar moet er een rapport opgemaakt worden dat overgemaakt moet worden aan het centrum ‘Mens en Samenleving’. In totaal zijn er 136 gezinnen in Peer in begeleiding.

Ø Keuring: unaniem

4 – Cipal: aanduiding afgevaardigde in de Algemene Vergadering en vaststelling van het mandaat – Keuring

- Vertegenwoordiger: Koen Winters

- Plaatsvervangen: Hilde Van Limpt

5 – Cipal: voordracht leden van de raad van bestuur - Keuring

- RvB: Steven Mathei

134 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page