top of page
  • Appel in Peer

Een treinhalte in Wijchmaal? De burgemeester geeft tussen de lijnen door toe ... het zit er niet in1– Notulen van de gemeenteraad van 27 januari 2021 – Keuring

Stemming:

Ø CD&V: voor

Ø Appel: voor

Ø NVA: voor

Ø SPeer: Voor

Ø Onafhankelijke: Onthouding

2 – Oprichting van een interbestuurlijk samenwerkingsverband voor de bestuurlijke organisatie van het vaccinatiecentrum – Keuring

Toelichting:

Ø S. Mathei (Burgemeester): Samenwerking binnen de eerstelijnszone waarbij er 2 centra opgericht worden; in Lommel en Peer. Ook de hulpverleningszone Noord-Limburg werkt mee aan het logistieke gebeuren en de co-ordinatie. Hiertoe werd een interbestuurlijke overeenkomst afgesloten met een beheerscomité, een stuurgroep en diverse clusters (logistiek, personeel, e.a.). Lommel en Peer zijn pen-houdende gemeenten naar Vlaanderen toe; stad Lommel is de beherende gemeente. De financiering voor de inrichting van de centra gebeurt door Vlaanderen. Indien deze onvoldoende zouden zijn, worden de bijkomende kosten verdeeld in functie van het aantal inwoners. Er werd vorige week, deze en volgende week een testronde voor inentingen uitgevoerd.

Vragen:

Ø E. Reumers (Speer): Evaluatie van de eerste testronde? En wat indien mensen niet op de afspraak komen en er overschotten aan vaccins zouden zijn?

Ø S. Mathei (Burgemeester): Echte test is deze week. Indien er vaccins over zijn, dan worden mensen opgebeld en uitgenodigd om alsnog te komen; dit zal ter plaatse bekeken worden. Dit is inderdaad een aanpassing in de strategie na de vaccinaties binnen de woonzorgcentra in Lommel.

Ø P. Smeets (Onafhankelijke): Er lijken slechts 914 vaccins geleverd aan Peer; terwijl gestreefd wordt naar 1.000 vaccins per dag.

Ø S. Mathei (Burgemeester): Er zijn voorlopig 2 shifts voorzien; deze en volgende week. Dit is afgestemd op de vaccins die er beschikbaar zijn. Het aantal actieve lijnen kan afgestemd worden op het aantal vaccins dat ter beschikking is.


Stemming:

Ø CD&V: voor

Ø Appel: voor

Ø NVA: voor

Ø SPeer: voor

Ø Onafhankelijke: voor


3 – Peers corona-herstelplan 2 – addendum

Toelichting:

Ø S. Mathei (Burgemeester): Voorstel om de belasting op de publiciteitsborden niet te heffen. Het gaat hierbij vaak om lokale handel & horeca welke voor een groot deel van vorig en dit jaar gesloten dienden te blijven

Stemming:

Ø CD&V: voor

Ø Appel: voor

Ø NVA: voor

Ø SPeer: voor

Ø Onafhankelijke: voor

4 – Samenwerkingsovereenkomst met provincie Limburg voor het EFRO project ‘mobipuntencluster rond de Noord-Zuidas’ – Keuring

Toelichting:

Ø S. Mathei (Burgemeester): Project is een aantal jaren geleden gestart met o.m. Leuven, Houthalen-Helchteren en Genk. Hieruit is een EFRO-project gekomen waarbij er een aantal mobi-punten gepland worden langs de Noord-Zuid in Hasselt, Houthalen-Helchteren, Pelt en Peer. Voor Wijchmaal (Peer) specifief wordt het mobipunt ingericht in functie van fietsen aangezien het naast de fietssnelweg ligt. Bedoeling is om het mobipunt tegen eind 2022 ingericht te hebben. Financiering gebeurt door Europa, Provincie (20 en de gemeentes (40%)

Vragen:

Ø K. Soors (Appel): In de gemeenteraad van oktober 2020 hebben we reeds gevraagd naar de impact van de projectstudie i.k.v. Spartacus voor Peer. Op dat moment was het immers reeds duidelijk dat er op de oude spoorlijn 18 waarschijnlijk geen trein of tram zou komen, vooral omdat deze in natuurgebied ligt. Ook op basis van de toelichting die nu gegeven wordt, hebben we de indruk dat dit idee volledig van de baan is? Is er dan ondertussen al nagedacht over de invulling van de gronden die we daar indertijd aangekocht hebben?

Ø S. Mathei (Burgemeester): De kans dat het een spartacushalte wordt is eerder klein in de huidige stand van zaken in het project. De gronden zullen alleszins gebruikt worden voor het mobipunt i.f.v. fietsen; als de volledige gronden niet nodig zijn, dan kan later bekeken worden wat de mogelijke bestemming is.


Ø P. Smeets (Onafhankelijke): Is deze locatie nog wel geschikt als mobipunt gelet op de ontwikkelingen in Noord-Zuid? Lijkt me geen ideale ligging.

Ø S. Mathei (Burgemeester): Een mobipunt is meer dan ‘een station’. Hier komt openbaar vervoer, fietsers, carpooling en voetgangers samen.

Stemming:

Ø CD&V: voor

Ø Appel: voor

Ø NVA: voor

Ø SPeer: voor

Ø Onafhankelijke: onthouding5 – Verkaveling Steenakkerstraat. Keuring wegtracé

Toelichting:

Ø S. Cornelissen (Schepen): Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het verkavelen van grond voor 2 halfopen woningen. Er wordt goedkeuring gevraagd voor nieuw wegtracé en inlijving van een stuk grond bij het openbaar domein. Er volgt nog een autonome rooilijnprocedure.

Stemming:

Ø CD&V: voor

Ø Appel: voor

Ø NVA: voor

Ø SPeer: voor

Ø Onafhankelijke: voor

6 – Bouwproject Monsstraat 24. Keuring wegtracé

Toelichting:

Ø S. Cornelissen Op hoek van Monsstraat / Fissebosstraat werd een omgevingsvergunning aangevraagd. Er wordt goedkeuring gevraagd voor de wijziging van het wegtracé en inlijving van een stuk grond bij het openbaar domein.

Stemming:

Ø CD&V: voor

Ø Appel: voor

Ø NVA: voor

Ø SPeer: voor

Ø Onafhankelijke: voor

7 – Wijziging roonlijn Langegrachtweg – Definitieve vaststelling

Toelichting:

Ø S. Cornelissen (schepen): werd reeds voor voorlopige aanvaarding voorgelegd aan de gemeenteraad. Het gaat om een omgevingsvergunning afgeleverd voor 24 woningen; een deel wordt toegevoegd aan het openbaar domein zodat de weg overal even breed is. Vandaag ligt definitieve vaststelling van de rooilijn voor.

Stemming:

Ø CD&V: voor

Ø Appel: voor

Ø NVA: voor

Ø SPeer: voor

Ø Onafhankelijke: voor


8 – Buitengewoon onderhoud asfaltwegen 2020

Toelichting:

Ø R. Nelis (schepen): Jaarlijks bestek voor het onderhoud van wegen. Er dienen een aantal bestrijkingen en een aantal overlagingen uitgevoerd te worden. Totale aanbesteding wordt geraamd op 810.310 euro (incl. btw).

Stemming

Ø CD&V: voor

Ø Appel: voor

Ø NVA: voor

Ø SPeer: voor

Ø Onafhankelijke: voor

9 – Eindrekening Kerkfabriek Linde

Toelichting

Ø R. Nelis (Schepen): N.a.l.v. overlijden schatbewaarder (Rik Vrolix) dient er een eindrekening gemaakt te worden door de kerkraad. Uit de analyse blijkt dat de cijfers overeenkomen met de rekening

Stemming

Ø CD&V: voor

Ø Appel: voor

Ø NVA: voor

Ø SPeer: voor

Ø Onafhankelijke: voor

Varia

1 – Dommelhuis

Ø P. Smeets (Onafhankelijke): Er werd niet nagedacht over de aanleg van een parking; parking aan Esmeralda is verzadigd. Er wordt nu overwogen om een overloopparking op 1,5 km te voorzien. (1) Waarom werd er initieel geen parking voorzien? (2) Is het aanpalend stuk dat onlangs werd aangekocht geen alternatief?


Ø R. Nelis (Schepen): Op CBS is er gesproken over diverse mogelijkheden. Op dit moment is er nog niks definitief.


Ø D. Colaers: We merken dat mensen vaak naar dezelfde locaties trekken en zoeken naar parkeergelegenheid. Het aanpalend stuk is echter niet geschikt qua ondergrond om hier parking te voorzien. Er dient dus gezocht naar alternatieven.


Ø P. Smeets (onafhankelijke): Wat is de visie van landbouw dat er mogelijks landbouwgebied moet opgeofferd worden?

Ø D. Colaers (Schepen): Dit perceel is al gedeeltelijk verhard en wordt niet meer gebruikt voor landbouwdoeleinden.

Ø S. Mathei (Burgemeester): Raadslid Smeets doet uitschijnen dat het CBS vergeten is om na te denken over de aanleg van een parking; dit is een verkeerde voorstelling. Er wordt nagedacht over bijkomende mogelijkheden.

2 – Houtkanten

Ø K. Soors (Appel): Bij de start van de aanplanting van de houtkanten zijn er een aantal issues naar boven gekomen: (1) eigenaars werden niet ingelicht over waar en wanneer er houtkanten zouden aangeplant worden; (2) Houtkanten werden achter de rooilijn geplaatst. Dit werd ook eerder door raadslid Soors doorgegeven. Wat is hier ondertussen de stand van zaken?

Ø D. Colaers (Schepen): Boer & Natuur voert de communicatie en de uitvoering. Omwille van GDPR kunnen contactgegevens niet meegedeeld worden, wat communicatie bemoeilijkt. De rooilijnplannen blijken daarnaast ook niet altijd correct te zijn. Vandaar dat de communicatie ook vanuit dit oogpunt zeer belangrijk is.

3 – GAS-boetes

Ø W. Kolen (NVA): Een van de grootste bekommernissen van inwoners gaat over overdreven snelheid. Waar staat men met de invoering van GAS-boetes?

Ø S. Mathei (Burgemeester): Steden hebben inderdaad de mogelijkheid om kleine overtredingen te bestraffen via GAS5. Dit is ook een topic uit het beleidsplan. Er is een VVSG-werkgroep bezig rond dit topic, maar juridisch gezien is het niet zo simpel om dit in te voeren. Daarnaast moet dit ook in software geïmplementeerd worden. De sanctionerend ambtenaar (Lommel) volgt deze werkgroepen van nabij op.


Ø P. Smeets (Onafhankelijke): Bijkomende verkeerscontroles?

Ø S. Mathei (Burgemeester): Er werden een aantal extra straten doorgegeven met vraag om daar regelmatig te controleren.

4 – Info borden

Ø P. Smeets (Onafhankelijke): (1) Infobord aan Esmeralda werd verplaatst naar de poel; lijkt te insinueren dat dit de waterzuivering is, wat niet het geval is. Daarnaast is er ook geen riolering; noch een rietveld (er is een wandelpad met houtsnippers over het rietveld aangelegd waardoor dit niet meer kan werken). Wat gebeurt er dan op dit moment met het afvalwater? Als dit zo maar geloosd wordt, spreken we van een milieumisdrijf.

Ø D. Colaers (Schepen): Er zal nagevraagd worden of het rietveld hersteld kan worden; het is niet de bedoeling dat hier houtsnippers op liggen.


Ø P. Smeets (Onafhankelijke): (2) Vraag om het infobord van boven naar beneden te plaatsen t.h.v. het lozingspunt om aandacht te vestigen op de uitkijktoren / heuvel ter hoogte van de waterzuiveringsinstallatie.

Ø D. Colaers (Schepen): Die uitkijkplek zit opgenomen in de wandeltocht.

Ø P. Smeets (Onafhankelijke): (3) Infoborden begraafplaatsen: plaatjes aan de graven & 2 infoborden op de begraafplaats van Peer. Kunnen deze verplaatst worden zodat ze zichtbaar zijn vanaf de weg?

Ø L. Ceyssens (Schepen): Er is een voorafgaand onderzoek geweest naar waar de borden geplaatst moesten worden. Er werd gekozen om het bord aan de kant van de baan van Wijchmaal, op het kerkhof te plaatsen; is zichtbaar door de poort. Daarnaast werd er aandacht besteed aan het item via krant, website en sociale media.

5 – Zandgroeve Kleine-Brogel

Ø P. Smeets (Onafhankelijke): Er werd geen technisch verslag opgemaakt voor de ‘grondhoop’ die op de zandgroeve ligt. Er wordt gevraagd om – voor dat de grond uitgespreid wordt – dat de nodige verslagen overgemaakt worden. Op basis van luchtfoto’s is het heel duidelijk dat de grond die daar ligt, niet in het technisch verslag staat.

Ø R. Nelis (Schepen): Er zijn technische verslagen opgemaakt; grond komt van werken De Bokt; deze gronden vormen geen probleem (code 211).

Ø P. Smeets (Onafhankelijke): Werken voor weg werden in 2016 uitgevoerd; werken voor gebouwen in 2018. Er is een technisch verslag voor de weg maar niet voor de gebouwen.

Ø R. Nelis (Schepen): Dit wordt verder bekeken

6 – De Bak: uitbreiding fuifkelder

Ø P. Smeets (Onafhankelijke): Uit de notulen van het CBS blijkt dat er nu een studieopdracht uitgeschreven wordt voor de vergroting van de kelder. Dit lijkt dubbel werk; waarom werd dit niet van het begin meegenomen (meermaals aangehaald door de oppositie in het verleden)?

Ø L. Dilien (Schepen): Door het plaatsen van de kelderwanden, heeft men opportuniteit gezien om te onderzoeken of een uitbreiding mogelijk is.

7 – Bemalingswerken De Bak

Ø P. Smeets (Onafhankelijke): Er is een risico op vervuiling ingevolge de bezinking van water op de site Agnetendal. Er zijn 3 studies gemaakt; hieruit blijkt dat er op de site De Bak een vervuiling zit die ze niet nader hebben kunnen identificeren. Er wordt gevraagd om de door het raadslid bezorgde info over te maken aan het studiebureau. Er moet vermeden worden dat er vervuild water opgepompt zal worden, met kans op serieuze geuroverlast.

8 – Notulen GR december 2019

Ø P. Smeets (Onafhankelijke): In notulen staat dat de voltallige gemeenteraad tegen de bouw van de Bak zou zijn. Heeft dit gevolgen voor het project en/of dient er een nieuwe stemming te gebeuren?

Ø S. Mathei (Burgemeester): Er is een materiele vergissing gebeurt; uit het geluidsfragment blijkt niet hoe er effectief gestemd werd. Gelet op het feit dat het meerjarenplan in totaliteit gestemd werd, is er geen probleem. Dit werd ook afgestemd met Binnenlands Bestuur.

418 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page