top of page
  • Appel in Peer

CD&V Peer: 'Handhaving? Euh ....26 mei 2021 - Wat onthouden we van de gemeenteraad?


> CD&V Peer en handhaving: een gedwongen huwelijk. De CD&V beleidsploeg heeft duidelijk geen liefdesverhouding met de Vlaamse regelgeving. Zo draait CD&V Peer er z'n hand niet voor om onwettige vergunningen af te leveren, of een oogje dicht te knijpen wanneer er ondernemingsactiviteiten uitgevoerd worden die volgens de Provincie niet kunnen. Ook slaagt men er maar niet in om een handhavingsplan op te maken terwijl die regelgeving al van 2015 op punt staat. 6 jaar .... en er is nog niet eens een planning klaar tegen wanneer het handhavingsplan dan wel gaat voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Na herhaaldelijke verzoeken van de fractie Appel, antwoordde schepen Sigrid Cornelissen dat binnen een aantal weken de planning zal opgemaakt zijn. Appel volgt het op in de gemeenteraad van juni

> De Coster blijft de gemoederen verhitten: Dat een duidelijke aanpak inzake handhaving absoluut nodig is blijkt nogmaals uit het dossier De Coster (Wijchmaal). Niet alleen blijkt dat er afvalstoffen op de verkeerde plaats op de site worden opgeslagen met extra overlast voor de buurt tot gevolg. Ook blijkt het bedrijf al meer dan 10 jaar activiteiten uit te voeren op 0,5 hectare grond waar dit geeneens mag omdat dit perceel niet opgenomen werd in het BPA 'zonevreemde bedrijven'. > Gemeenteraadsleden mogen niet participeren: In het begin van de legislatuur heeft het CD&V bestuur zich op vraag van de fractie Appel en andere fracties, geëngageerd om alle participatiemomenten bekend te maken aan alle gemeenteraadsleden om hen de kans te geven deel te nemen. We moeten vaststellen dat deze belofte weer maar eens met de voeten getreden werd. Excuses werden er genoeg aangehaald .... excuses die misschien op hun plaats waren in de jaren '90, maar niet in de digitale wereld van vandaag.


Wil je meer weten? Beluister dan zeker het audioverslag op of neem de notulen van de fractie Appel door. 1 – Notulen

Stemming:

- CD&V:

- Appel:

- NVA:

- Vooruit:

- Onafhankelijke: onthouding

2 – Reglement inzake samenwerkingsinitiatieven tussen burgers en de stad Peer – Het Burgercontract.

(Burgemeester S. Mathei): Uitvoering van één van de acht speerpunten uit het meerjarenplan, in kader van participatie. Het concept ‘burgercontracten’ is één van de participatievormen naast de dorpsbudgetten en het burgerinitiatief. Onder ‘burgercontracten’ kunnen 4 soorten / types van initiatieven genomen worden: (1) gedeeld beheer van gronden en gebouwen; (2) sociale innovatie; (3) stedelijke creativiteit; (4) digitale innovatie. De ondersteuning zal geleverd worden via: (1) toegang tot gemeentelijke ruimten; (2) grondstoffen & persoonlijke beschermingsmiddelen; (3) hulp bij planning; (4) financiële middelen; (5) vormen van erkenning; (6) administratieve ondersteuning. Bijvoorbeeld: een groep mensen die regelmatig samen ‘kubb’ willen spelen kunnen met de gemeente contact opnemen voor het vrij maken van een terrein, het onderhoud van het terrein enz. Er wordt dan door de bevoegde dienst een advies opgemaakt dat vervolgens zal voorgelegd worden aan het CBS. Dit soort van initiatieven zorgt ook voor meer cohesie tussen inwoners.

Stemming:

- CD&V: voor

- Appel: voor

- NVA: voor

- Vooruit: voor

- Onafhankelijke: onthouding (toelichting: participatie werkt in Peer niet zoals het hoort; als voorbeeld wordt verwezen naar ‘de Bak’ waarbij de plannen i.v.m. de kelder al vast lagen nog voor er hier participatie over geweest is).


3 – Limburg.net: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de algemene vergadering van 23 juni 2021

Bram Geerits

Stemming: unaniem

4. Vitas: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 24 juni 2021

Sigrid Cornelissen

Stemming: unaniem

5. Pontes: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 24 juni 2021

Liesbet Diliën

Stemming: unaniem

6. Cipal: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 24 juni 2021

Koen Winters

Stemming: unaniem

7. Interlokale vereniging kwalitatief wonen in Bocholt en Peer. Jaarrekening en verslagen 1 januari 2020 - 31 december 2020. (Schepen S. Cornelissen): Peer werkt samen inzake woonbeleid via de interlokale vereniging ‘Kwalitatief wonen’. Deze werd in 2017 opgericht; er is één gedeeld personeelslid. De vereniging werkt rond volgende doelstelling:

Jaarrekening 2020: - Inkomsten: Vlaamse en provinciale subsidies (31.266 euro) - Uitgaven: bezoldiging personeelslid; vergaderkosten; verplaatsingskosten; werkingskosten (46.412 euro)

Jaarverslag 2020: 2 verslagen van de stuurgroep. Evaluatie van Wonen Vlaanderen: - verplichte activiteiten naar behoren uitgevoerd - vier aanvullende activiteiten naar behoren uitgevoerd maar aandachtspunten bij 2 - één activiteit niet naar behoren uitgevoerd; m.n. in kader van samenwerking met deurwaarder in kader van uithuiszetting - Resultaat: er worden geen subsidies ingehouden voor 2020.

Stemming: unaniem

8. Sportzone De Deuster: Verlenen van een recht van opstal aan Tennisclub De Krekel voor de inrichting van padelterreinen en het onttrekken en vernieuwen van de zakelijke rechten aan voetbalvereniging Peerder Sportvrienden.

(Schepen S. Cornelissen): Tennisclub ‘De Krekel’ wenst ‘padel’ aan te bieden; ze willen hiervoor samenwerken met een externe partner. Er werd gezocht naar een locatie op de sportzone ‘De Deuster’: Op dit terrein kunnen 4 padel-terreinen aangelegd worden. Op dit moment is er een gebruiksrecht voor Peer SV op deze terreinen. Er wordt voorgesteld om dit gebruiksrecht in te trekken en een recht van opstal toe te kennen aan de Tennisclub; hiervoor dient een jaarlijkse vergoeding betaald te worden. Peer SV krijgt in een ruil een ander terrein, en dit op het voormalige terrein van de hondenschool voor een periode van 2 jaar. Het terrein wordt ingezaaid en genivelleerd; geen verlichting; maar wel tussenkomst in het onderhoud. Daarnaast maakt Peer SV nog gebruik van het C-terrein; recht van gebruik liep af in 2017 – er was een impliciet akkoord voor verlenging aangezien het terrein steeds in gebruik is gebleven; er wordt voorgesteld dit te verlengen tot december 2025. (Schepen D. Colaers): Padel is een zeer snel groeiende sport; 3 jaar geleden was er één club, ondertussen zijn er al 50. Door dit ook in Peer te voorzien wordt het sportaanbod in Peer verder vergroot en kan dit ertoe bijdragen dat er nog méér mensen aan het sporten gaan. Eventuele bekommernissen inzake geluidsoverlast zullen op deze locatie niet spelen, gelet op de grote afstand tot bewoning. Stemming: unaniem

9. Verkoop van wegoverschot ter hoogte van Hoogveld in Wijchmaal

(Schepen S. Cornelissen): De eigenaar van perceel hoek Dijkerstraat – Hoogveld wil hier een project realiseren. Omdat een deel van de grond eigendom is van de stad kan het project niet grenzen aan het openbaar domein; daardoor dient het perceel eerst verworven te worden door de eigenaar. De verkoopprijs bedraagt 9.440 euro.

Stemming: unaniem

10. Verkaveling Heggenstraat (Monsstraat 23). Keuring van het wegtracé.

(Schepen S. Cornelissen): In de Heggenstraat is een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor verkavelen van een perceel en wijziging van de rooilijn. Stemming: unaniem 11. Aanleg van fietspaden en riolering langs N747. Keuring lastvoorwaarden en wijze van gunning. (Schepen R. Nelis): In 2005 werd de samenwerkingsovereenkomst gemaakt m.o.o. aanleg van de fietspaden. Naderhand werd een bijkomende overeenkomst gesloten met Fluvius voor de riolering. Nu, 16 jaar later kan er eindelijk overgegaan worden tot de aanbesteding. Fietspaden zullen 1m75 breed zijn, aan 2 zijden van de weg, afgescheiden met groen en uitgevoerd in asfalt. In totaal gaat het om 7 km aan nieuwe fietspaden. Riolering is een combinatie van gesloten buizen & open grachten. Verschillende bomen zullen gerooid dienen te worden aangezien ze zéér dicht bij de weg staan en/of op leeftijd zijn; ze worden vervangen door jonge bomen. Het project wordt geraamd op 7,7 miljoen; aandeel voor Peer bedraagt 2 miljoen. Het gaat om een openbare aanbestedingsprocedure die nationaal en Europees gepubliceerd zal worden. Dit kadert binnen het speerpunt ‘Peer sluit een fietsdeal’.

Stemming: unaniem

12. Aanleg riolering en wegenis Molenstraat, Windmolenstraat en Molenberg. Lastvoorwaarden en wijze van gunning.

(Schepen R. Nelis): Bestek en wijze van gunning liggen ter goedkeuring. Dit dossier werd opgestart in 2018; er werd een ontwerpen aangesteld m.o.o. aanleg van nieuwe fietspaden. In 2019 werd naar de riolering gekeken; VMM keurde het project goed in 2020. In 2021 is er een participatie geweest met de inwoners; ondertussen zijn ook de onderhandelingen m.o.o. grondverwerving gestart. In dit gebied is het belangrijk om voor verkeersveiligheid te gaan rekening houdend met de aanwezigheid van openbaar vervoer / scholencampus. Er wordt gewerkt met een klimaat adaptief ontwerp. Molenstraat: Er zal een voetpad voorzien worden aan de zijde van de Aldi. Het fietspad van 1m75 wordt in asfalt aangelegd vlak langs de weg aan 2 zijden. Het voetpad van min. 2m wordt aangelegd in betonstraatstenen aan één zijde. Windmolenstraat: heraanleg in waterdoorlatende betonklinkers; verhoogde plantbakken; aanleg van 8 parkeerplaatsen; vergroening van de omgeving. Molenbergstraat: westzijde wordt éénrichtingsverkeer; oostzijde dubbele rijrichting; aangelegd in klinkers; vergroening omgeving (incl. nieuwe laanbomen); aanleg van 7 parkeerplaatsen Het project wordt geraamd op 1,1 miljoen; aandeel voor Peer bedraagt 350.000 euro (195.000 euro wordt gesubsidieerd door de provincie i.k.v. aanleg fietspaden). Dit brengt een wijziging in het meerjarenplan mee. De gunning zal gebeuren via een openbare procedure die nationaal gepubliceerd zal worden. Dit kadert binnen het speerpunt ‘Peer sluit een fietsdeal’.

(Fractie Appel – K. Soors): In het verleden heeft het schepencollege beloofd om de gemeenteraadsleden op de hoogte te brengen van alle participatiemomenten en de raadsleden hiervoor uit te nodigen. Hoewel er in dit dossier met de buurt digitaal geparticipeerd werd, werden de raadsleden hier niet van op de hoogte gebracht. Tijdens de commissievergadering werd aangegeven dat er in de toekomst mogelijks nog meer ingezet zal worden op digitale participatie. Fractie Appel verzoekt het beleid oplossingen te zoeken zodat de raadsleden van elke participatie op de hoogte zijn. Met een degelijk participatieplatform of het beter gebruiken van andere communicatiemogelijkheden binnen de stad zoals Microsoft TEAMS, is er geen enkel excuus om dit niet te doen.

(Schepen R. Nelis / S. Cornelissen): Er werd enkel geëngageerd om raadsleden bij ‘belangrijke’ participaties te betrekken, niet de lokale buurtparticipaties. Bovendien is het niet gemakkelijk om iedereen van alle participaties op de hoogte te brengen. Ook kan het niet de bedoeling zijn dat raadsleden de participatiemomenten overnemen.

(Fractie Appel – K. Soors): We blijven bij ons standpunt dat met de huidige platformen er geen enkel excuus is om de raadsleden niet uit te nodigen. Verder, raadsleden hebben in het verleden meer dan eens bewezen dat ze de participatie overlaten aan de inwoners. We rekenen er op dat het schepencollege zich aan de gemaakte afspraken houdt, en een oplossing zoekt.

Stemming:

- CD&V: voor

- Appel: voor

- NVA: voor

- Vooruit: onthouding

- Onafhankelijke: voor

13. Vraag van Centerparcs Erperheide voor een tegemoetkoming in de belasting op de verblijfsparken 2020

(Schepen R. Nelis): Centerparcs vraagt een vrijstelling van de verblijfsbelasting voor 2020; was op dat moment nog de forfaitaire belasting per beschikbaar bed. (Fractie Appel – K. Soors): Hoewel onze fractie begrip heeft voor het verzoek van Center Parcs, zullen we ons onthouden bij de stemming. Het is al tientallen jaren ons standpunt dat de toeristenbelasting verhoogd diende te worden en aangerekend diende te worden per overnachting in plaats van per bed. Nu dit na vele jaren eindelijk werd aangenomen – inwerkingtreding in 2021 – is het bedrag dat geïnd wordt per overnachting, o.i. te laag en sowieso lager dan wat Centerparcs zelf doorrekent aan de bezoekers. Dus hoewel we vanuit boekhoudkundig oogpunt begrip hebben voor het verzoek – de boekhouding wordt per jaar gevoerd – gaan we ons omwille van de aangehaalde redenen, onthouden. (Burgemeester S. Mathei): Betreft een corona-maatregel.

Stemming:

- CD&V: voor

- Appel: onthouding

- NVA: voor

- Vooruit: voor

- Onafhankelijke: voor

14. Toelage aan Belgium Rhythm and Blues Festival vzw voor de organisatie van Parktheater.

(Schepen L. Diliën): Er werd een overnemer gevonden voor de vzw BRBF. De nieuwe organisatie wil in 2022 terug een volwaardig festival organiseren. In 2021 willen ze een outdoor evenementendorp inrichten met zittend publiek; looprichtingen; digitale betaalmogelijkheden; bediening aan tafel; … . Er zal hiervoor samengewerkt worden met lokale verenigingen; het BICC, en plaatselijke organisatoren. Het is belangrijk om dit initiatief te ondersteunen om iets te kunnen aanbieden na een lange periode van verstrengde maatregelen. Er wordt voorgesteld om een toelage van 70.000 euro toe te kennen aan de VZW. De stad zal de gronden faciliteren; per activiteit dient er een vergoeding van 1.000 euro betaald te worden. (Onafhankelijke - P. Smeets): Wat is de huurprijs voor de gronden? (Schepen L. Diliën): Er wordt nog onderhandeld met de eigenaar van de grond. (P. Smeets): Er wordt gevraagd iets goed te keuren waar we de kost niet van kennen. Toelichting stemgedrag: Rekening houdend met gebrek aan volledig zich op de kosten, kan ik niet anders dan tegen stemmen; hoewel ik achter het idee van een toelage voor dit initiatief sta. (S. Mathei): Bedoeling is om de grond op langere termijn te huren zodat er ook andere activiteiten op deze gronden kunnen plaatsvinden. Met deze toelage wensen we Peer terug op de kaart te zetten als festival-stad; en willen we organisatoren de kans geven om gebruik te maken van een accommodatie die volledig in orde is. (Fractie Appel - D. Vanderhoydonck): Naast de gemaakte bedenkingen, hebben we nog een aantal andere vragen: (1) In het verleden had de vzw ook recht op de normale subsidies, zoals alle andere verenigingen in Peer? (2) Schept dit geen precedent naar andere initiatieven (bv. Wat als iemand morgen terug de Nacht van Peer wil starten)? (Schepen L. Diliën): Het gaat hier vooral om de toelage voor de organisatie van het outdoor evenementendorp; wat ook bijdraagt aan de ondersteuning van de verenigingen. Andere verenigingen kunnen terugvallen op het algemene reglement. (Burgemeester S. Mathei): Deze toelage dient om het outdoor evenementendorp in te richten en dient gezien te worden als een totaalpakket naar alle Perenaren toe. (Fractie Appel - D. Vanderhoydonck): Het is een mooi initiatief dat we op zich steunen, maar voor ons is het niet duidelijk wat er in de toekomst dan kan voor deze organisaties). (S. Mathei): We staan altijd open voor nieuwe ideeën; het normale reglement voldoet hier niet aan en er dient bijgevolg creatief nagedacht te worden. (Fractie Appel – K. Soors): Op basis van de gegeven toelichting en onder voorwaarde dat de subsidie dient voor de opbouw van de site, besluit de fractie Appel om het voorstel goed te keuren. (P. Smeets): Na toelichting wens ik me te onthouden.

Stemming:

- CD&V: voor

- Appel: voor

- NVA: voor

- Vooruit: voor

- Onafhankelijke: onthouding

15. Bekrachtiging van het afvalreglement van Limburg.net voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (Schepen L. Ceyssens): Belangrijkste wijziging betreft de nieuwe blauwe zak. Er kunnen meer soorten afval in de zak gestoken worden; zachte plastiek kan alleen maar ingeleverd worden via containerpark op voorwaarde dat het in een blauwe zak zit. Er worden verder specifieke regels opgenomen i.v.m. inzameling van asbest. Verder zijn er nog een aantal kleine aanpassingen i.v.m. ophalen van huisvuil; eenmalig gebruik van recipiënten bij evenementen; stickers anti-reclame kunnen nu ook bij bpost aangekocht worden; …. . Verder zijn er nog wijzigingen voor de inzameling van gemengde metalen, batterijen, accu’s, gasflessen, geneesmiddelen, munitie en andere ontplofbare stoffen (bv. Vuurwerk). (P. Smeets): Toelichting stemgedrag: onthouding. Het is totaal onlogisch om een verbod op te leggen om materiaal samen te persen; dit lijkt op een verdoken belastingverhoging omdat er zo minder in de zak kan. (Schepen L. Ceyssens): Mensen moeten niet meer naar het recyclagepark omdat er meer soorten plastiek in de zak kunnen; waarschijnlijk mag het in elkaar drukken van materialen niet om te vermijden dat er dingen in de zak gestoken worden die hier niet thuis horen. Tenslotte, de kostprijs van de zak is niet echt hoog.

(D. Vanderhoydonck): Als je de regels volgt, ga je meer zakken aan straat moeten zetten, met het risico dat de zakken niet meegenomen gaan worden en je naderhand zelf naar het containerpark moet rijden. Dit kan niet de bedoeling zijn. (Burgemeester S. Mathei): Er wordt voorgesteld om de mensen van Limburg.Net uit te nodigen zodat concrete vragen gesteld kunnen worden. (K. Soors): Wordt voorgesteld om de vragen mee te nemen in de algemene vergadering. (P. Smeets): Dit soort toelichtingen van Limburg.net heeft ook maar zin als gemeenteraadsleden dan de informatie krijgen waar ze naar vragen (m.n. opgevraagde statistieken werden nooit bekomen). Stemming:

- CD&V: voor

- Appel: voor

- NVA: voor

- Vooruit: voor

- Onafhankelijke: onthouding


Mondelinge vragen:

(1) (Vooruit - Ellen Reumers): Mantelzorgpremie Voorwaarden die in Peer opgelegd worden voor het krijgen van een Peerse mantelzorgpremie zijn veel strenger dan wat opgelegd wordt door de Vlaamse overheid en door de buurgemeenten. En dit terwijl er in Peer meer dan 20% van de mensen een rol als mantelzorger opnemen, tegenover het gemiddelde van 11% in Vlaanderen. Er wordt gevraagd te kijken of de voorwaarden van het reglement niet aangepast kunnen worden. (Schepen L. Ceyssens): Op de toelichting bij de commissievergadering werd een uitgebreide uiteenzetting gedaan over wat er wel gedaan wordt voor de mantelzorgers in Peer. Er wordt in Peer meer ingezet op het bereiken en betrekken van mantelzorgers. (E. Reumers): Het probleem ligt juist in het feit dat er slechts héél weinig mensen gaan voldoen aan de criteria. (Burgemeester S. Mathei): De enquête dient als basis voor de het voeren van het beleid; dat kan met subsidies maar ook op andere wijze. Het debat dient dus ruimer te zijn, en niet verengd te worden tot de premie zelf. (Schepen S. Cornelissen): In het verleden was er een bredere toelage en toen was er meer nood aan ondersteuning; er werd dan geopteerd om personeel aan te trekken dat een adviserende rol kan opnemen. (Schepen L. Ceyssens):

(2) (Fractie Appel - D. Vanderhoydonck): fysieke vergadering gemeenteraad

Vanaf wanneer is het terug mogelijk om de gemeenteraad fysiek te organiseren? (J. Sclep): Momenteel is digitaal werken nog steeds de regel. Op termijn is het de bedoeling om fysiek samen te komen, maar juni lijkt nog te vraag. Zal waarschijnlijk voor september zijn.

Ø (Fractie Appel - K. Soors): Handhavingsbeleid milieu & ruimtelijke ordening (K. Soors): Eén van de kerntaken van het lokaal bestuur bestaat in het voeren van een handhavingsbeleid inzake milieu en ruimtelijke ordening. De taak van het lokaal bestuur is zorgen voor een goede ruimtelijke ordening en het bewaken van het milieu, nu en voor de toekomst. Dit dient te gebeuren op een transparante en objectieve manier, waarbij iedereen wéét op welke prioriteiten de gemeente zal inzetten, waarbij iederéén weet wat de te volgen procedure zal zijn die op iedereen op gelijke wijze wordt toegepast. Bij de bespreking van het meerjarenplan heeft de fractie Appel het uitwerken van een handhavingsplan inzake milieu en ruimtelijke ordening als één van de aandachtspunten genoteerd. En sindsdien hebben we meermaals gevraagd naar een stand van zaken.

Hoewel de meerderheid zich via het meerjarenplan geëngageerd heeft om een handhavingsplan uit te werken en bij de opstelling & uitvoering samen te werken met hogere overheden en de politiediensten, werd er tot nog toe nog steeds geen voorstel van handhavingsplan met een duidelijk prioriteitenkader voorgelegd (cfr. AC000048 = De Stad Peer werkt een handhavingsplan uit en zet samen met hogere overheden en politiediensten in op controle). We hebben sinds het begin van deze legislatuur – en ook reeds vorige legislatuur reeds meer dan één keer gevraagd tegen wanneer het handhavingsplan zal voorgelegd aan de gemeenteraad. We vragen het hierbij opnieuw en vragen een engagement naar planning toe. Als men duidelijke acties formuleert in een meerjarenplan dan is de volgende stap er een planning opplakken. (Schepen S. Cornelissen): De bevoegde ambtenaar werd gevraagd een planning te maken.


(Fractie Appel – K. Soors): Tegen wanneer dient die planning opgemaakt te worden?


(Schepen S. Cornelissen): binnen dit en enkele weken.


(Fractie Appel – K. Soors): We zullen hierop terugkomen in de gemeenteraad van juni.

(3) (Onafhankelijke - P. Smeets): Toelichting gezondheidsenquête Vaststellingen:

o Perenaar voelt zich minder gelukkig dan de doorsnee Vlaming. De toelichting hierbij is dat de cijfers voor Vlaanderen voor 2018 zijn, voor de corona-crisis. Er werd dan gevraagd om de cijfers bij de andere gemeentes op te vragen. Werden deze ondertussen bekomen, en wat is de uitkomst van de vergelijking?

o (D. Colaers): vraag werd voorgelegd; maar de cijfers zijn nog niet beschikbaar. Er wordt voorgesteld de cijfers tot september af te wachten omdat er nog bijkomende gemeentes enquêtes aan het afnemen zijn.

o (P. Smeets): In 2000 is er in Peer een gezondheidsonderzoek gebeurd. Vreemd genoeg heeft de stad Peer hier lokaal geen informatie over en moest die informatie via andere kanalen opgevraagd worden. Uit mijn analyse blijkt dat de algemene gezondheidstoestand in Peer opmerkelijk slechter is dan in andere steden; dit werd bestempeld als zéér verontrustend. Een van de oorzaken zou de consumptie van zelfgekweekte groenten kunnen zijn, welke mogelijks een hoog dioxinegehalte hebben. Citaat: ‘er zijn in Peer specifieke bronnen van vervuiling die absoluut nader gecontroleerd moeten worden’. We zijn 20 jaren verder, wat is ondertussen de stand van zaken? Verder, m.o.o. de lokaal markt stelt zich de vraag of hier wel rekening mee gehouden wordt?

o (D. Colaers): Dit is een bezorgdheid die moet meegenomen worden; hier dient zeker aandacht voor te zijn alleen moet bekeken worden hoe dit concreet dient aangepakt te worden.

o (S. Mathei): De Vlaamse regering is indertijd verder gegaan met de resultaten van het onderzoek.

o (P. Smeets): Hoge concentraties van DDT in regenwater gemeten; er werd toen de vraag gesteld of er sprake is van illegaal DDT gebruik. Werd dit toen verder onderzocht in Peer? En wordt het nu nog gebruikt?

o (P. Smeets): Er zijn 2 FTE’s die zich bezighouden met handhaving; ze doen een laag aantal vaststellingen (32 vastellingen; 11 administratieve – 11 politionele), met een beperkt bedrag aan boetes die niet allemaal geïnd worden. Dit lijkt op een ondermaats handhavingssysteem.

o (S. Mathei): Peer is ingestapt in het GAS-systeem met de bedoeling dat er effectief opgetreden wordt en dat er niet direct geseponeerd worden zodat straffeloosheid stopt. Hier hangt vanzelfsprekend een kostprijs aan vast.


(4) (Onafhankelijke - P. Smeets): Aanbesteding waterzuivering ‘De Bak’


o (P. Smeets): Wat zijn de volgende stappen? Wanneer wordt de waterzuivering geïnstalleerd?

o (R. Nelis): Installatie zal enkele weken voor het bouwverlof geplaatst worden, zodat de werken na het verlof terug aangevat kunnen worden.

o (P. Smeets): Is er al een vergunning afgeleverd voor de plaatsing?

o (R. Nelis): Dit zal bekeken worden.


(5) (Onafhankelijke - P. Smeets): Aanvulling verontreinigd terrein Kleine-Brogel (De Coster)


o (P. Smeets): Ik heb een tijd geleden een technisch verslag opgevraagd i.v.m. de grond die gebruikt zal worden voor de aanvulling. Hieruit blijkt dat grof zand gebruikt zal worden, terwijl er volgens de vergunning teelaarde nodig is. Deze zand kan hiervoor niet gebruikt worden. Moet er dan een nieuwe aanbesteding uitgeschreven worden? Want probleem is dat dit niet als voorwaarde in het bestek staat; enkel in de titel.

o (R. Nelis): We zullen de voorwaarden van de vergunning naleven; de aanbesteder zal zich aan de voorwaarden moeten houden.

(6) (Onafhankelijke - P. Smeets): Dommelhuis

o (P. Smeets): waarom dient er een grondwateronderzoek uitgevoerd te worden aan het Dommelhuis?

o (D. Colaers): er wordt een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd; half juni zullen we weten of en welke saneringen er uitgevoerd moeten worden.

o (P. Smeets): Een oriënterend onderzoek moet alleen gebeuren op risico-grond. Wat is hier de reden voor? Is hier een stortplaats geweest?

o (D. Colaers): Niet zeker; tijdens de graafwerken is een verontreiniging ontdekt en op basis daarvan is besloten een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren.

(7) (Onafhankelijke - P. Smeets): BPA zonevreemde bedrijven ‘De Coster’

o (P. Smeets): De Coster voert een zonevreemde activiteit uit die geregulariseerd werd via het BPA. Op dit moment is er enorm veel stofhinder door de opslag van grond / materialen die blijkbaar op de verkeerde plaats liggen. Dit is een overtreding op de vergunning. Maar verder blijkt dat de activiteiten van dit bedrijf buiten de grenzen van het BPA uitgevoerd worden. Dit is een flagrante overtreding. Het is onaanvaardbaar dat de stad dit al meer dan 10 jaar tolereert. Ik stel me vragen bij de werken van de diensten en de opvolging door de bevoegde schepen. Vragen: (1) Welke maatregelen gaan er genomen worden? Hoe & Wanneer?

o (S. Cornelissen): Stad heeft in week van 17 mei mails van gemeenteraadslid Smeets ontvangen. Het betreft hier een klasse I; de milieu-inspectie is hiervoor bevoegd. Bij de laatste controle werden er geen inbreuken vastgesteld.

o (P. Smeets): Wat met de overschrijding van de grenzen van het BPA; er wordt méér dan 0,5 hectare grond extra ingenomen voor een klasse I activiteit en niemand van de diensten noch de schepen merkt dit op.

o (S. Mathei): Handhavingsbeleid is klachtengerelateerd.

o (Fractie Appel – K. Soors): Een goed bestuur treedt pro-actief op wanneer het op handhaving aankomt. Men kan niet van de inwoners verwachten dat ze op de hoogte zijn van de wel erg extreem complexe regelgeving op vlak van milieu en ruimtelijke ordening.

o (S. Cornelissen): We zijn dit verder aan het bekijken.

235 weergaven0 opmerkingen
bottom of page