top of page
  • Appel in Peer

Breugelhoeve: CD&V geeft na jaren ontkennen toe dat er meer dan 170.000 euro per jaar verlies is

Bijgewerkt op: 25 feb. 2021


Appel publiceert na elke gemeenteraad een samenvatting van de besproken punten. Het audioverslag van de gemeenteraad van 17 april 2019 kan gevolgd worden via https://www.peer.be/file/download/9008/9F49148FD33548110303E9FEA4D6ED00.


1. Notulen van de Gemeenteraad van 13 maart 2019. Keuring

Ø Goedgekeurd

2. Landwaarts cvba: bijzondere algemene vergadering op 10 april 2019, aanduiding volmachtdrager. Bekrachtiging van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 29 maart 2019. Keuring

Ø Afgevaardigde: Sigrid Cornelissen

Ø Goedgekeurd

3. Fluvius Opdrachthoudende vereniging: algemene vergadering op 23 mei 2019: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. Keuring

Ø Afgevaardigde: Raf Nelis

Ø Goedgekeurd

4. VitaS: statutenwijziging, algemene vergadering op 19 juni 2019: aanduiding afgevaardigde in de algemene vergadering en vaststelling van het mandaat, voordracht van een kandidaat-bestuurder. Keuring

Ø Afgevaardigde: Steven Mathei

Ø Goedgekeurd

5. Kinderdagverblijf Pinnochio: aanduiding afgevaardigden in de Algemene vergadering. Keuring

Ø Afgevaardigden: - Ria Plasschaert (Appel) - Ilse Brebels (Speer) - Braeken ; Hilde van Limpt; Philippe Dierckx; Michel Vanderfeesten (CD&V) - Wouter Van Elsacker (N-VA)

Ø Goedgekeurd

6. Kunstonderwijs Noord-Limburg: aanduiding vertegenwoordiging. Keuring

Ø Afgevaardigde: Liesbet Diliën

Ø Goedgekeurd

7. Hersamenstelling GECORO. Bepalingen aantal en soort maatschappelijke geledingen en deskundigen, aanschrijven en openbaar maken kandidatuurstelling en vaststellen van presentievergoedingen. Keuring

Ø De bepalingen rond het aantal en soort maatschappelijke geledingen en deskundigen van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening dienen door de Gemeenteraad vastgesteld te worden. De Gemeenteraad dient daarbij te bepalen hoe deze geledingen en deskundigen aangeschreven moeten worden en hoe de kandidatuurstelling openbaar gemaakt moet worden. Ook stelt de Gemeenteraad de vorm van presentievergoedingen vast.

Ø Goedgekeurd

8. Voorlopige vaststelling van de aanpassing van de atlas van de buurtwegen van de Buurtweg Noordervest ter hoogte van perceel te Noordervest nr. Keuring

Ø Een aanpassing van de buurtweg 64 van het gedeelte van de Noordervest, begrepen in de bouwaanvraag en de ontwerpovereenkomst wordt ter goedkeuring aan de GR voorgelegd voor voorlopige vastlegging volgens de procedure voor de aanpassing van de buurtwegen. Vanaf het ogenblik dat de gemeenteraad dit heft goedgekeurd, wordt overgegaan tot een openbaar onderzoek. Tevens wordt er overgegaan tot eengrondafstand om niet. Het stukje grond wordt opgenomen in het openbaar domein.

Ø Goedgekeurd

9. Aanpassing herinrichting van Linde-dorp. Onttrekking van gronden aan het openbaar domein met het oog op de realisatie van twee bouwprojecten. Keuring

Ø Tijdens de Gemeenteraad van december 2018 werd volgend punt besproken en goedgekeurd: "In het kader van de herinrichting van Linde-dorp kunnen twee bouwprojecten gerealiseerd worden in de zone 'Driekoningenplein'. Met het oog op de ontvreemding van deze gronden dienen de loten die onttrokken werden aan het openbaar domein in voorafgaande gemeenteraadsdossiers aangepast te worden." Nu gebeurt er een aanpassing van het plan waarbij 2 loten aan het openbaar domein worden toegevoegd en 1 lot van het openbaar domein wordt onttrokken. Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om een plan met een aanpassing van de indeling van de loten goed te keuren.

Ø Goedgekeurd

10. Verkoop van lot 2B en lot 1 (gewijzigde oppervlakte) aan vzw IM Agnetendal, Secundair Onderwijs in uitvoering van punt 16 onder Deel V Bijzondere voorwaarden van de Samenwerkingsovereenkomst van 21november 2012. - Keuring

Ø De Gemeenteraad van 23 januari 2019 keurde de verkoop van het collegegebouw aan de vzw IM Agnetendal, Secundair Onderwijs (Agnetencollege) goed voor een bedrag van 649.936 euro goed. Aangezien de stad Peer een gedeelte van het perceel waarop het collegegebouw is gelegen in gebruik heeft genomen voor de aanleg van infrastructuur en nutsvoorzieningen, wordt de oppervlakte ervan verminderd met 3a73ca. Grenzend aan de achterzijde van het desbetreffende perceel heeft de stad Peer nog een restperceel in eigendom met een oppervlakte van 4a75ca. Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd van de ruil met opleg goed te keuren.

Ø Goedgekeurd: - CD&V: Voor - Appel: Onthouding - N-VA: Voor - Speer: Voor

11. Kaderovereenkomst S-Lim Dynamisch verkeersmanagementsysteem. - Keuring

Ø S-Lim wil regio dekkende mobiliteitsoplossingen aanbieden aan de Limburgse steden en gemeenten. Om hiervan gebruik te maken dient de kaderovereenkomst met S-Lim goedgekeurd te worden.

Ø Goedgekeurd

12. Toelage renovatiewerken jeugdlokalen De Wuft. - Keuring

Ø VZW De Wuft vraagt aan de Stad Peer een toelage van maximum 12.000 euro voor renovatiewerken in het kader van duurzaamheid aan het gebouw waarin de jeugdlokalen van Wijchmaal gevestigd zijn. Team Vrijetijdsondersteuning werkt momenteel aan een toelagereglement voor jeugdinfrastructuur, maar VZW De Wuft zou binnen een overgangsmaatregel vallen.

Ø Tussenkomst Dominique Vanderhoydonck (Appel): - Voorstel om te bekijken er in de grote zaal een scheidingsscherm kan aangebracht worden zodat de grote zaal door 2 groepen tegelijkertijd gebruikt kan worden - Voorstel om voor alle jeugdverenigingen te kijken of het niet mogelijk is i.s.m. de Stad Peer Wifi te voorzien. - Schepen Liesbet Diliën zal dit verder bekijken samen met de jeugdverenigingen. - Burgemeester Steven Mathei merkt op dat 'de zelfstandigheid van de verenigingen hierbij gerespecteerd moet worden'.

13. Concessie voor het uitbatingsrecht van de manege en cafetaria op de site Breugelhoeve. Keuring

Ø De stad Peer wenst het beheer en de exploitatie van de manege met buitenpiste en de cafetaria op de site Breugelhoeve in concessie te geven aan private uitbaters.

Ø Tussenkomst fracties N-VA (Wesley Kolen) en Appel (Kathleen Soors):

De Breughelhoeve werd 23 jaar geleden aangekocht. Ondertussen werden de activiteiten op de site uitgebreid met plattelandsklassen, Bazaar Kastaar, een zomer pop-up, fietsenverhuur, een speeltuin en werd de manège als provinciaal hippisch centrum erkend. De aankoop van de site gebeurde met gelden van de stad, terwijl de uitbating van de site overgelaten werd aan de gemeentelijke vzw Brueghelhoeve.

De oppositie – die van het begin gekant was tegen de aankoop van de Brueghelhoeve omdat de uitbating van een manège niet tot de taken van de gemeente behoort, heeft sinds de aankoop het dossier meer dan één keer op de gemeenteraad gebracht. Zo werd er verschillende keren gevraagd of de Brueghelhoeve nu op z’n minst break-even draaide. Ook werd gevraagd of daar dan rekening gehouden werd met de kost van personeel van de stad dat voor de werking van de Brueghelhoeve werd ingezet. En evenveel keer antwoordde de CD&V hierop ‘ja’.

Echter, op de gemeenteraad van april heeft de CD&V moeten toegeven dat dit een grove verdraaiing van de werkelijkheid is. Want wat blijkt nu uit de stukken? Alleen al de laatste 3 jaar werd er 170.000 euro per jaar aan personeelskosten besteed aan de Breughelhoeve. 170.000 euro waar geen euro inkomsten tegenover staan, want de vzw Breughelhoeve had zelf in die periode geen overschotten op de uitbating. 500.000 euro belastinggeld op 3 jaar tijd; gewoon verdwenen. Als we dat doortrekken naar de hele 23 jaar dan zitten we op een verlies aan belastinggeld van meer dan 3.000.000 euro. We kunnen dit niet met zekerheid zeggen omdat CD&V altijd geweigerd heeft de juiste cijfers voor al die jaren voor te leggen. Het volledige overzicht van kosten & opbrengsten kan trouwens geconsulteerd worden in Bijlage 3 op https://www.peer.be/concessie-uitbatingsrecht-manege-en-cafetaria-breugelhoeve.

CD&V heeft willens en wetens jarenlang een activiteit in stand gehouden die zwaar verlieslatend is. In ruil heeft de Perenaar volgens burgemeester Mathei een promotie van Peer als paardencentrum gekregen en een centrum voor plattelandsklassen, … . Maar al die activiteiten samen hebben nooit de verliezen van de manège en de cafetaria kunnen dekken. Zelfs niet met subsidies die ook van Europa ontvangen hebben (dus nog eens belastingsgeld). De vraag is dan ook; is dit waar de inwoners hun belastinggeld naartoe willen zien gaan? Want wij zouden het liever hebben zien gaan naar minder belastingen.

Met deze kennis in het achterhoofd, die alleen CD&V had, had CD&V al lang geleden het initiatief moeten nemen om de zwaar verlieslatende activiteit in dit plaatje – de manège en cafetaria, te verkopen.

De Peerse bestuursmeerderheid (CD&V) wenst nu de manege en de cafetaria op de site Breugelhoeve in concessie te geven om ze dan na een aantal jaren mogelijks te verkopen. Oppositiepartijen Appel en N-VA Peer verkiezen echter een directe verkoop boven een concessieovereenkomst. De gekozen optie voor een concessieconstructie is een teleurstelling. N-VA Peer en Appel verkiezen een directe verkoop, waarvan de opbrengst onmiddellijk geïnvesteerd kan worden in het uitvoeren van kerntaken of in een belastingverlaging. Bovendien wordt enkel op die manier met 100% zekerheid vermeden dat de stad nog meer kosten gaat maken voor de Brueghelhoeve.

Dit voorstel werd niet weerhouden door CD&V. Waarna Appel en N-VA vroegen om tenminste een aantal essentiële aanpassingen aan te brengen aan de op de gemeenteraad goed te keuren concessie-leidraad:

Schrapping van aankoopoptie

Een eerste is de schrapping van de aankoopoptie. De huidige aankoopoptie maakt een verkoop mogelijk na 5, 10 of 15 jaar. De tijdens de concessietermijn betaalde vergoedingen worden op dat moment ook nog eens in aftrek gebracht van de verkoopprijs, waardoor de overeenkomst het karakter van een huurkoop krijgt en de stad dus uiteindelijk geen voordeel doet met de concessie. Daarom stellen we voor deze bepaling te schrappen; bij een latere verkoop dienen de kandidaat-kopers de volledige actuele waarde te betalen.

Timing te strak voor eerlijke kans voor iedereen

Potentiële kandidaten krijgen slechts één maand de tijd om een voorstel in te dienen. Dit terwijl er op de commissievergadering toegegeven werd dat er minstens één zéér concrete kandidaat is. Meer nog, na die stelling zijn we op onderzoek uitgegaan en weten we dat die kandidaat Micheline Jankelevitch – bestuurder van manège M&M te Diepenbeek is. En dat er al gedurende maanden gesprekken gevoerd worden. Om anderen een eerlijke kans te geven is het dus belangrijk dat de termijn verlengd wordt en potentiële kandidaten 4 maanden de tijd krijgen om een voorstel in te dienen. De Perenaar heeft na al die jaren het recht om zoveel mogelijk van zijn geld gerecupereerd te zien. Dat kan alleen maar door de markt ten volle te laten spelen en proberen zoveel mogelijk goeie competitieve voorstellen binnen te krijgen. Een termijn van één maand is ruim onvoldoende. Alleen al het rond krijgen van de bankgarantie of het investeringskrediet is op zo’n korte periode onhaalbaar.

Extern bureau moet procedure objectiveren

Om alle schijn van partijdigheid tegen te gaan en de procedure te objectiveren doet de stad er goed aan de hulp in te roepen van een extern bureau. En dit omdat we vrezen dat dit dossier anders niet door de administratie maar door de politiek wordt overgenomen. Iets wat ook al duidelijk is gebleken uit het feit dat de CD&V jarenlang heeft beweerd dat de Brueghelhoeve break-even draaide terwijl dit niet zo was en de administratie dit zonder twijfel geweten heeft maar dit niet heeft kunnen uitspreken. Daarom, een extern bureau dat met unanimiteit van stemmen aangeduid zal worden door de gemeenteraad in de zitting van mei.

Beoordelingscriteria

Kandidaat-concessiehouders moeten een businessplan voor 15 jaar indienen. Er werd voorgesteld de termijn te verminderen tot 5 jaar. Het heeft geen zin een plan voor 15 jaar op te maken, want zulke plannen zijn na enkele jaren al achterhaald.

Bij de beoordeling worden verder 20 punten van de in totaal 100 toe te kennen punten, toegewezen aan de uitbating van de cafetaria en slechts 15 punten aan de uitbating van de manège. Omdat er meer dan eens gesteld werd dat de uitbating van de manège het belangrijkste onderdeel is, zou het ook niet meer dan logisch zijn om hier dan ook meer punten aan toe te kennen.

Alle ingediende amendementen werden door de CD&V meerderheid verworpen.


Ø Tussenkomst SPeer (Ellen Reumers): Er wordt gevraagd om in samenspraak met de toekomstige concessiehouder te kijken of voor de Perenaren een korting bekomen kan worden via de Pieterpas. Schepen Dirk Colaers gaf aan dat dit verder bekeken zou worden. Op de commissievergadering een week eerder gaf burgemeester Steven Mathei nog aan dat dit niet van een private uitbater verwacht kan worden. Nochtans geldt het systeem ook voor Erperheide en Snowvalley.

Ø Goedgekeurd: - CD&V: Voor - Appel: Tegen - N-VA: Tegen - Speer: Onthouding

1.147 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page