top of page

Asbest gevonden in Peer!


Tijdens de Gemeenteraadszitting dd. 8 maart 2016 werd door raadslid Guido Maes namens Appel en onafhankelijk raadslid Robert Bomans uitgebreid verslag gedaan van een milieudelict met mogelijks ernstige gevolgen voor de volksgezondheid. Er werd toen gewezen op het feit dat Bedrijf H. De Coster in de periode augustus 2016-januari 2017 een zeer groot volume gestorte materialen heeft gezeefd en vervolgens afgevoerd naar enerzijds landbouwakkers voor wat de gezeefde aarde betreft en anderzijds naar bedrijfslocatie H. De Coster voor wat het uitgezeefde steenpuin betreft. Er werd gewezen op het feit dat deze opruiming volkomen illegaal gebeurde, vermits geen registratie bij de grondbank, geen technisch rapport inclusief bodemanalyse en geen vervoersdocumenten konden voorgelegd worden, ondermeer tijdens een deurwaardersbezoek ter plaatse. De gigantische hoeveelheid op landbouwakkers aangebrachte aarde is dus per definitie verdacht milieubelastend materiaal.

Sedert 8 maart heeft Appel niet stilgezeten. Enerzijds hebben we een proefanalyse laten uitvoeren op een grondstaal genomen uit één van de resterende door De Coster afgeleverde hopen aarde waaruit gebleken is dat asbestverontreiniging aanwezig is in deze “teelaarde”.

Anderzijds  is eind maart/begin april door H. De Coster een gigantisch grote hoeveelheid gebroken steenpuin afgevoerd van de bedrijfslocatie Achterstraat (getuigenis buurtbewoners) naar de sportzone en de zone rond de Skipiste , Deusterstraat Peer. Het lijdt geen twijfel dat dit steenpuin afkomstig is van opruim Hoppenest vermits de buurt kon waarnemen dat de daar opgeslagen hoop steenpuin stelselmatig verminderde, daar waar diezelfde hoop stelselmatig was aangegroeid in de periode van de opruim Hoppenest.  Ook op wegen in de buurt van Hoppenest werden grote hoeveelheden van datzelfde puin op openbaar domein aangebracht. Appel heeft enkele kenners van de asbestproblematiek gevraagd een aantal onderdelen van het aangebrachte puin langsheen de omheining voetbalterrein Peer SV (hoofdterrein, zijde Skipiste) te verzamelen en via vlamtest op asbest te controleren. Hieruit bleek dat verschillende van de verzamelde stukken een positief gloeigedrag vertoonden. Na deze oriënterende test werd enkele dagen later in bijzijn van een gerechtsdeurwaarder een nieuw staal verzameld, verzegeld en ter beschikking gesteld via deurwaarder aan een gespecialiseerd asbest-onderzoekslaboratorium te Aartselaar. Daar werd via de moderne methode van polarisatiemicroscopie in één van de verzamelde elementen de vezelstructuur van chrysotiel (“witte” asbest) ontdekt.

Deze analyses tonen aan dat het opruimen van de site Hoppenest wellicht heeft geleid tot grootschalige milieuvervuiling in Peer, mogelijks zelfs nog uitgebreider dan we aanvankelijk dachten.

Op diverse momenten heeft Appel de nodige interventies gedaan om preventief op te treden zodat de volksgezondheid op geen enkel moment in het gedrang zou komen. Telkens opnieuw werd ons gesteld dat het ging over insinuaties, paniekzaaierij... De tijd geeft Appel echter gelijk. Staalnames tonen immers aan dat er verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK’s aangetroffen worden. Daarenboven blijkt dat zowel het puin als de gezeefde grond asbest te bevatten. De gezeefde grond bevat een hoeveelheid asbest die 9 x hoger ligt dan de waarde die verder onderzoek noodzakelijk maakt. Dit onderzoek moet aantonen of er al dan niet een gevaar kan zijn voor de volksgezondheid. Laat ons hopen van niet. Maar één ding is zeker... Het is hoog tijd dat het stadbestuur van Peer en de bevoegde ambtenaren hun verantwoordelijkheid opnemen en niet langer oogluikend milieu-overtredingen toestaan, laat staan begaan. Spelen met de gezondheid van de Perenaar is geen optie!

Heel wat van de aarde is her en der verspreid over diverse gronden in Peer en buurgemeenten. Heel wat akkers in onze regio hebben op dit moment een toplaag waar je kleine stukjes steenpuin in vindt. Dit kan problematisch zijn voor de eigenaars die met hun rug tegen de muur komen te staan. Immers als er vervuilde grond op hun akkers ligt, zijn ze - volgens de regelgeving - er verantwoordelijk voor. Ze zijn dus als het ware mede slachtoffer van het gedoogbeleid van de vorige jaren.

72 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page