top of page
Mee Doen.png

Appel wil volop inzetten op het écht betrekken van de Perenaar bij het reilen en zeilen van onze stad en haar kerkdorpen.

Enkele suggesties van Perenaren over mogelijke acties binnen dit thema:

  • Evalueren en verder ondersteunen van de buurtwerkingen - dit kan meer zijn dan het ijsjeskraam en het uitlenen van materialen - verenigingen en sociale initiatieven.

  • Uitbouwen van netwerken:

    • sociale netwerken:

      • organiseren van contactmomenten via een praatcafé of een creatieve activiteit.

      • mensen bekendmaken met het Please-Platform of een lokaal vrijwilligersplatform.

    • Een crowdfunding platform is een handig instrument en biedt ondersteuning, maar is vooral nuttig als mensen eerst samenwerken:

      • netwerken tussen verschillende belangengroepen zoals milieu, landbouw en handelaars zodat ze kunnen samenwerken rond initiatieven rond bv eco-toerisme - o.m. behoud van de houtkanten - en rond bv zorgtoerisme.

      • netwerken tussen de stad en sociale initiatieven zoals groenonderhoud door Bewel, Natuurpunt of buurtwerkingen in ruil voor een vergoeding onder het 'bijklussensysteem'.

    • Netwerken tussen doelgroepen ondersteunen: bijvoorbeeld faciliteren van beurtelingse opvang van de kinderen uit de buurt.

  • Activiteitenplatform

  • Aandacht voor senioren om te garanderen dat ze kunnen Mee Doen.

    • Waarom wordt er voor onze senioren geen stemlokaal in de Perre voorzien?

    • Waarom niet elke maandag mogelijkheid voorzien om hen mee te nemen naar de markt?

    • Waarom geen shuttlebusje in leggen om ze te laten winkelen, een koffietje te gaan drinken of...

    • Waarom geen infosessies overdag rond de werken aan woonzorgcentrum...

  • Besturen van onderuit:

    • spreektijd voor inwoners op de gemeenteraad

    • online burgerplatform zoals bv Citizenlab

    • buurtwerkingenraad en/of kerkdorpenraad met eigen budget en/of centrale ondersteuning om lokale noden in te vullen.

    • Evenementenraad die als taak heeft Peer terug op de kaart te zetten en een geheel eigen identiteit voor Peer te creëren met activiteiten die gericht zijn op een ruimer doelpubliek en die niet alleen in het centrum doorgaan. Gezinnen met kinderen, maar ook jeugd - een geschikte fuiflocatie, meer uitgangsmogelijkheden in de stad - en ouderen zijn vragende partij.

  • Democratiseren van de democratie

    • De gemeenteraad vertegenwoordigt nog altijd de stem van het volk. Daarom is het belangrijk dat de 5-minuten regel voor raadsleden afgeschaft wordt. Binnen de raad mag er gedebatteerd worden zonder dat daar een limiet op staat.

    • Bevoegdheden dienen opnieuw overgeheveld te worden van het schepencollege naar de gemeenteraad. Alles wordt in open debat gevoerd en niet achter de gesloten deuren van het schepencollege.

    • Werking van bestaande adviesraden analyseren en verbeteren. Bv

      • meer flexibele invulling door afhankelijk van het te behandelen punt specialisten terzake, buurtwerkingen en andere belanghebbenden erbij te betrekken.

      • misschien bepaalde raden opnieuw samenvoegen

      • functie in ere herstellen: adviesraad en als advies niet wordt opgevolgd verantwoorden waarom...

bottom of page